ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 47
2 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
3 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 อุทัย บุญประเสริฐ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
10 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
12 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
13 คัคนางค์ มณีศรี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
16 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 วิไล ชินธเนศ 1
19 ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 1
20 ชนนิกานต์ นิยมศรี 1
21 พลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล 1
22 สุภางค์ เณรบำรุง 1
23 พัทธมน ชูวิทย์ 1
24 ชานนท์ ศิริธร 1
25 สรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ 1
26 ชลธิชา ดาษหิรัญ 1
27 วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม 1
28 เกียรติพงษ์ นิรันดร 1
29 ปิยะพร บริสุทธิ์ 1
30 กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน 1
31 ศิโรมณ์ ผุดประภากุล 1
32 พิมประไพ ศุภรัตน์ 1
33 เจษฎา ขมวิเศษ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สุวิชา ทองสิมา 1
38 อินทุอร อินทชูต 1
39 ปรินทร์ บุญทศ 1
40 วัลลภ แย้มเหมือน 1
41 ฐานิดา ชีวเลิศสกุล 1
42 สิริพร สิวราวุฒิ 1
43 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
44 ฉัตรดนัย ศรชัย 1
45 นชา พัฒน์ชนะ 1
46 สายฝน ควรผดุง 1
47 สุณิสา พรกิตติโชติเจริญ 1
48 สำเริง แย้มโสภี 1
49 รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล 1
52 วัฒนา อุ่นพาณิชย์ 1
53 ผดารัช สีดา 1
54 ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
56 พิริยา ยังรอต 1
57 สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 ธีตา ตันโชติกุล 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
63 แพรไพลิน บุปผา 1
64 ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช 1
65 นวินา ปิติพรวิวัฒน์ 1
66 ณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ 1
67 ทิวานันท์ นภาศัพท์ 1
68 นูรีซัน และยาชิง 1
69 ปัญญา นิ่มเจริญ 1
70 ศศิกานต์ โคตสา 1
71 ธนัชพร วุฒิพงศ์ 1
72 ไตรภพ จตุรพาณิชย์ 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 ธัญธริกา บุญธรรม 1
75 ธีร์กัญญา เขมะวิชานุรัตน์ 1
76 รัตนาภรณ์ ปัตลา 1
77 ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 1
78 พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล 1
79 พัฒน์นรี สววิบูลย์ 1
80 ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ 1
81 มณทิรา โต๊ะบุรินทร์ 1
82 ณิชวรรณ ภูมิพานิช 1
83 ษัษฎี ศรีสมทรัพย์ 1
84 ประภัสรา พูลธิเวทย์ 1
85 รตานา ยุสุวพันธ์ 1
86 พิชญา นาวีระ 1
87 รินรดา หิรัญวาณิชกุล 1
88 ณัฑฐินี สืบสุรีย์กุล 1
89 ธัญศญา รักความสุข 1
90 กุลธิดา จันทป 1
91 กรองทอง แก้วน้อย 1
92 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
93 เอกชัย อดุลยธรรม 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 ชาญ รัตนะพิสิฐ 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
99 Waraporn Siriterm 1
100 นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 1
101 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
102 กรรณิการ์ ไหมเหลือง 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 กมลวรรณ คงรักษ์ 1
105 ณัฐพิชา สุรินทรเสรี 1
106 ผกามาศ สังข์ภิรมย์ 1
107 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
108 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 กมลชนก ยวดยง 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 Thada Jirajaras 1
114 สุวดี ยาป่าคาย 1
115 Thanathon Sesuk 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 Acom Sornsute 1
118 Pantharee Boonsatorn 1
119 ศุกันยา ห้วยผัด 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 สุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์ 1
122 วิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์ 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 วิมล เหมะจันทร 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 ๋Janes, Gavin W. 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 Yeshey Penjor 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
151 มยุรี ตันติสิระ 1
152 Vimolmas Lipipun 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
154 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
155 ศิริชัย ศิริกายะ 1
156 Vanida Chantarateptawan 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
159 Srilert Chotpantarat 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 Boonchai Sangpetngam 1
164 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
165 Chalermpol Leevailoj 1
166 กาญจนา แก้วเทพ 1
167 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
168 Kittisak Likhitwitayawuid 1
169 Panee Boonthavi 1
170 Supa Chantharasakul 1
171 Sumphan Wongseripipatana 1
172 Garnpimol C. Ritthidej 1
173 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
174 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
175 Jaitip Paiboon 1
176 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
177 Wilai Anomasiri 1
178 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
179 วัฒนชัย สมิทธากร 1
180 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
181 กำจัด มงคลกุล 1
182 ประธาน ดาบเพชร 1
183 อวย เกตุสิงห์ 1
184 ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์ 1
185 Rajalida Lipikorn 1
186 Walaisiri Muangsiri 1
187 ณัฐวุฒิ ชูแสง 1
188 ช่อผกา แซ่โค้ว 1
189 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
190 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
191 นันทนิต โพธิวรรณ 1
192 สินีนาถ เศวตสุพร 1
193 Suchin Arunsawatwong 1
194 ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร 1
195 วรวรรณ ลีชวโลทัย 1
196 Varunee Padmasankh 1
197 ธนา จินดาโชตินันท์ 1
198 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
199 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
200 ชูชัย สมิทธิไกร 1
201 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
202 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
203 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์โชษิตา 1
204 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
205 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
206 อุบลรัตน์ พูนนารถ 1
207 ปนัดดา นวธนโชติ 1
208 ไววิทย์ พุทธารี 1
209 วรรณี แกมเกตุ 1
210 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
211 สรียา โชติธรรม 1
212 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
213 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
214 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
215 สิทธิพร แอกทอง 1
216 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
217 Kasidit Nootong 1
218 Chonticha Srisawang 1
219 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
220 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
221 นภสร โกวรรธนะกุล 1
222 วินัย งามแสง 1
223 Phanphen Wattanaarsakit 1
224 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
225 ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น 1
226 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
227 ภารดี ศิริสุทธิพัฒนา 1
228 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
229 สมชัย วัฒนการุณ 1
230 ชุติมา ก๋งทอง 1
231 กระมล ทองธรรมชาติ 1
232 พจนี วัฒนมงคล 1
233 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
234 Chariya Uiyyasathian 1
235 ธนิตา เบ็งสงวน 1
236 ภัทรา พิทักษานนท์กุล 1
237 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
238 นันทิยา พวงนาค 1
239 เบญจพร จูพัฒนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 8
3 2556 10
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 9
7 2552 1
8 2551 11
9 2550 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2557
2 อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
3 ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
4 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการพร่องในการควบคุมตนต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
5 การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ
6 อิทธิพลของการถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่อการคล้อยตามกลุ่ม : การศึกษาอิทธิพลกำกับของความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่ออิทธิพลส่งผ่านของความก้าวร้าว
7 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
8 อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม
9 ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2556
10 อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
11 โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะ
12 อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรง
13 อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเอง
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รักโดยมีรูปแบบความผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านและเพศเป็นตัวแปรกำกับ
15 อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
16 คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
17 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
18 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร การเห็นคุณค่าในตนเอง และความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการยอมรับการโกหกและความเป็นไปได้ในการโกหก
19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
20 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
21 อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงาน
22 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
23 อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมและความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2554
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
25 ความสามารถในการจำและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามของเด็กปกติ เปรียบเทียบกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
26 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน และวัฒนธรรมองค์การต่อความผูกใจมั่นในงานและความสุขเชิงอัตวิสัยโดยมีความเพลินในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
27 เจตคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครไทยและละครเกาหลี
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
29 อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการรับรู้ว่าตนตกเป็นเป้าสายตาเกินจริงในวัยรุ่นเพศหญิง
30 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2553
31 เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษา
32 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษและการรับรู้ความคาดหวังทางสังคม ที่มีต่อลักษณะมุ่งในอนาคต
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนไทย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ
34 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมตน บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิต ต่อความเชื่อทางโหราศาสตร์และปรจิตวิทยา
35 เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืน
36 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
37 อิทธิพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
38 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
39 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
40 อิทธิพลของรูปแบบการถามปากคำ เพศของเด็กผู้เสียหาย และเพศของผู้ประเมิน ต่อการรับรู้และการตัดสินใจในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ปี พ.ศ. 2551
41 ผลของการผูกมัดตนเองและโอกาสเลือกในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองทางปัญญา
42 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สาม และความคล้ายคลึงต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
43 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
44 ผลของการเติมเต็มและความคล้ายคลึงในพฤติกรรมครอบงำและยอมตามต่อความชอบพอ ความสบายใจ การรับรู้ความสามารถและการคุกคาม
45 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
46 ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
48 เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
50 อิทธิพลของความชื่นชอบศิลปินเกาหลีต่อการรับรู้สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีและสินค้าวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นไทย
51 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและประเภทของสินค้าต่อความสอดคล้องในตนเองของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
52 ผลของการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอารมณ์ต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
53 ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
54 อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทย
55 อิทธิพลของลักษณะการแต่งกายและลักษณะนิสัยแบบยอมตาม-ครอบงำของพนักงานขายที่มีต่อความต้องการซื้อของลูกค้า
56 เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเลียนแบบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตปริญญาตรี
57 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกัน
58 การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
60 ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ