ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 47
2 นันทนิต โพธิวรรณ 5
3 นันทิยา พวงนาค 5
4 ธนิตา เบ็งสงวน 5
5 สรียา โชติธรรม 2
6 ภัทรา พิทักษานนท์กุล 2
7 พจนี วัฒนมงคล 2
8 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
9 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
10 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร 1
14 อวย เกตุสิงห์ 1
15 สินีนาถ เศวตสุพร 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 ช่อผกา แซ่โค้ว 1
18 สมชัย วัฒนการุณ 1
19 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
20 ภารดี ศิริสุทธิพัฒนา 1
21 ชุติมา ก๋งทอง 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 ธัญธริกา บุญธรรม 1
26 ศศิกานต์ โคตสา 1
27 ธนัชพร วุฒิพงศ์ 1
28 นวินา ปิติพรวิวัฒน์ 1
29 ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช 1
30 ณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ 1
31 รัตนาภรณ์ ปัตลา 1
32 ธีร์กัญญา เขมะวิชานุรัตน์ 1
33 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 Pornpimol Muanjai 1
36 ไตรภพ จตุรพาณิชย์ 1
37 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
38 Thada Jirajaras 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
44 วินัย งามแสง 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 Yeshey Penjor 1
47 ๋Janes, Gavin W. 1
48 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 รุ่งราวี ทองกันยา 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 Phanphen Wattanaarsakit 1
53 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
54 ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น 1
55 ทิวานันท์ นภาศัพท์ 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 Chariya Uiyyasathian 1
58 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
59 Kasidit Nootong 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 Chonticha Srisawang 1
62 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 รินรดา หิรัญวาณิชกุล 1
68 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
69 ผกามาศ สังข์ภิรมย์ 1
70 นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 1
71 ชาญ รัตนะพิสิฐ 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 ณัฐพิชา สุรินทรเสรี 1
75 กมลวรรณ คงรักษ์ 1
76 ผดารัช สีดา 1
77 ชานนท์ ศิริธร 1
78 สุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์ 1
79 แพรไพลิน บุปผา 1
80 กรรณิการ์ ไหมเหลือง 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 Thanathon Sesuk 1
84 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
85 สุวดี ยาป่าคาย 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 Pantharee Boonsatorn 1
90 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
91 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
92 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
93 Acom Sornsute 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 สรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ 1
96 พัทธมน ชูวิทย์ 1
97 พิชญา นาวีระ 1
98 กรองทอง แก้วน้อย 1
99 รตานา ยุสุวพันธ์ 1
100 ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ 1
101 มณทิรา โต๊ะบุรินทร์ 1
102 พัฒน์นรี สววิบูลย์ 1
103 กุลธิดา จันทป 1
104 ธัญศญา รักความสุข 1
105 ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 1
106 นูรีซัน และยาชิง 1
107 พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล 1
108 ณัฑฐินี สืบสุรีย์กุล 1
109 ประคอง ชอบเสียง 1
110 ณิชวรรณ ภูมิพานิช 1
111 ประภัสรา พูลธิเวทย์ 1
112 ชลธิชา ดาษหิรัญ 1
113 วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม 1
114 พลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล 1
115 ชนนิกานต์ นิยมศรี 1
116 สุภางค์ เณรบำรุง 1
117 พิมประไพ ศุภรัตน์ 1
118 ศิโรมณ์ ผุดประภากุล 1
119 เจษฎา ขมวิเศษ 1
120 ษัษฎี ศรีสมทรัพย์ 1
121 ปิยะพร บริสุทธิ์ 1
122 ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 1
123 กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน 1
124 ปัญญา นิ่มเจริญ 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ 1
127 สำเริง แย้มโสภี 1
128 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
129 สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล 1
130 ธีตา ตันโชติกุล 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 ปรินทร์ บุญทศ 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 สมพร พรมดี 1
135 ฐานิดา ชีวเลิศสกุล 1
136 พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ 1
137 สุวิชา ทองสิมา 1
138 อินทุอร อินทชูต 1
139 ธวัชชัย สันติสุข 1
140 พิริยา ยังรอต 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
142 เกียรติพงษ์ นิรันดร 1
143 คัคนางค์ มณีศรี 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
147 ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม 1
148 ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
151 วัฒนา อุ่นพาณิชย์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
153 สิริพร สิวราวุฒิ 1
154 สุณิสา พรกิตติโชติเจริญ 1
155 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
156 อุบลรัตน์ พูนนารถ 1
157 ปนัดดา นวธนโชติ 1
158 ไววิทย์ พุทธารี 1
159 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
160 วรรณี แกมเกตุ 1
161 Varunee Padmasankh 1
162 วรวรรณ ลีชวโลทัย 1
163 ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์ 1
164 ประธาน ดาบเพชร 1
165 Rajalida Lipikorn 1
166 ณัฐวุฒิ ชูแสง 1
167 Walaisiri Muangsiri 1
168 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์โชษิตา 1
169 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
170 ฉัตรดนัย ศรชัย 1
171 วาสนา เสียงดัง 1
172 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
173 นชา พัฒน์ชนะ 1
174 สายฝน ควรผดุง 1
175 เบญจพร จูพัฒนกุล 1
176 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
177 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
178 ธนา จินดาโชตินันท์ 1
179 ชูชัย สมิทธิไกร 1
180 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
181 วิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์ 1
182 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
183 วิไล ชินธเนศ 1
184 มยุรี ตันติสิระ 1
185 Vimolmas Lipipun 1
186 บรรจง คณะวรรณ 1
187 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
188 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
189 Ampa Luiengpirom 1
190 Garnpimol C. Ritthidej 1
191 Sumphan Wongseripipatana 1
192 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
193 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
194 Panee Boonthavi 1
195 Kittisak Likhitwitayawuid 1
196 Supa Chantharasakul 1
197 Naiyana Chaiyabutr 1
198 Sompol Sanguanrungsirikul 1
199 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
200 วิมล เหมะจันทร 1
201 พรรณี กาญจนพลู 1
202 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
203 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
204 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
205 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
206 Kitpramuk Tantayaporn 1
207 Puttipongse Varavudhi 1
208 ละอองทิพย์ เหมะ 1
209 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
210 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
211 วัฒนชัย สมิทธากร 1
212 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
213 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
214 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
215 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
216 Boonchai Sangpetngam 1
217 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
218 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
219 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
220 อุทัย บุญประเสริฐ 1
221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
222 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
223 Somying Tumwasorn 1
224 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
225 Chalermpol Leevailoj 1
226 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
227 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
228 กาญจนา แก้วเทพ 1
229 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
230 Jaitip Paiboon 1
231 Wilai Anomasiri 1
232 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
233 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
234 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
235 Srilert Chotpantarat 1
236 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
237 ศิริชัย ศิริกายะ 1
238 Vanida Chantarateptawan 1
239 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 8
3 2556 10
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 12
7 2552 1
8 2551 14
9 2550 9
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2557
2 อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
3 ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
4 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการพร่องในการควบคุมตนต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
5 การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ
6 อิทธิพลของการถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่อการคล้อยตามกลุ่ม : การศึกษาอิทธิพลกำกับของความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่ออิทธิพลส่งผ่านของความก้าวร้าว
7 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
8 อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม
9 ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2556
10 อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
11 โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะ
12 อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรง
13 อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเอง
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รักโดยมีรูปแบบความผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านและเพศเป็นตัวแปรกำกับ
15 อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
16 คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
17 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
18 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร การเห็นคุณค่าในตนเอง และความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการยอมรับการโกหกและความเป็นไปได้ในการโกหก
19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
20 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
21 อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงาน
22 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
23 อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมและความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2554
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
25 ความสามารถในการจำและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามของเด็กปกติ เปรียบเทียบกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
26 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน และวัฒนธรรมองค์การต่อความผูกใจมั่นในงานและความสุขเชิงอัตวิสัยโดยมีความเพลินในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
27 เจตคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครไทยและละครเกาหลี
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
29 อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการรับรู้ว่าตนตกเป็นเป้าสายตาเกินจริงในวัยรุ่นเพศหญิง
30 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2553
31 เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษา
32 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษและการรับรู้ความคาดหวังทางสังคม ที่มีต่อลักษณะมุ่งในอนาคต
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนไทย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ
34 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมตน บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิต ต่อความเชื่อทางโหราศาสตร์และปรจิตวิทยา
35 เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืน
36 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
37 อิทธิพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
38 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
39 List assignment problems
40 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
41 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
42 อิทธพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2552
43 อิทธิพลของรูปแบบการถามปากคำ เพศของเด็กผู้เสียหาย และเพศของผู้ประเมิน ต่อการรับรู้และการตัดสินใจในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ปี พ.ศ. 2551
44 ผลของการผูกมัดตนเองและโอกาสเลือกในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองทางปัญญา
45 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สาม และความคล้ายคลึงต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
46 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
47 ผลของการเติมเต็มและความคล้ายคลึงในพฤติกรรมครอบงำและยอมตามต่อความชอบพอ ความสบายใจ การรับรู้ความสามารถและการคุกคาม
48 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
49 ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
51 เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
53 อิทธิพลของความชื่นชอบศิลปินเกาหลีต่อการรับรู้สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีและสินค้าวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นไทย
54 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและประเภทของสินค้าต่อความสอดคล้องในตนเองของผู้บริโภค
55 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สามและความคล้ายคลึง ต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
56 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
57 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
ปี พ.ศ. 2550
58 ผลของการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอารมณ์ต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
59 ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
60 อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทย
61 อิทธิพลของลักษณะการแต่งกายและลักษณะนิสัยแบบยอมตาม-ครอบงำของพนักงานขายที่มีต่อความต้องการซื้อของลูกค้า
62 เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเลียนแบบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตปริญญาตรี
63 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกัน
64 การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
66 ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ