ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 47
2 นันทิยา พวงนาค 5
3 นันทนิต โพธิวรรณ 5
4 ธนิตา เบ็งสงวน 5
5 พจนี วัฒนมงคล 2
6 สรียา โชติธรรม 2
7 ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น 2
8 ภัทรา พิทักษานนท์กุล 2
9 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
10 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
11 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
12 ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 อวย เกตุสิงห์ 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 สินีนาถ เศวตสุพร 1
18 ช่อผกา แซ่โค้ว 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 ภารดี ศิริสุทธิพัฒนา 1
22 ชุติมา ก๋งทอง 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 Acom Sornsute 1
27 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 Thanathon Sesuk 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 Waraporn Siriterm 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
39 Anawatch Mitpratan 1
40 Kasidit Nootong 1
41 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
42 สุมิตรา พูลทอง 1
43 กำจัด มงคลกุล 1
44 นภสร โกวรรธนะกุล 1
45 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
46 Yeshey Penjor 1
47 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
48 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 ชอุ่ม มลิลา 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 วินัย งามแสง 1
54 Phanphen Wattanaarsakit 1
55 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
58 Chariya Uiyyasathian 1
59 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
62 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
63 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
66 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
67 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 พิมประไพ ศุภรัตน์ 1
70 ศิโรมณ์ ผุดประภากุล 1
71 วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม 1
72 ชลธิชา ดาษหิรัญ 1
73 ชนนิกานต์ นิยมศรี 1
74 พลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล 1
75 กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน 1
76 ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 1
77 ประภัสรา พูลธิเวทย์ 1
78 ณิชวรรณ ภูมิพานิช 1
79 ษัษฎี ศรีสมทรัพย์ 1
80 เจษฎา ขมวิเศษ 1
81 ปิยะพร บริสุทธิ์ 1
82 สุภางค์ เณรบำรุง 1
83 พัทธมน ชูวิทย์ 1
84 ผกามาศ สังข์ภิรมย์ 1
85 ณัฐพิชา สุรินทรเสรี 1
86 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
87 นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 1
88 ชาญ รัตนะพิสิฐ 1
89 กมลวรรณ คงรักษ์ 1
90 กรรณิการ์ ไหมเหลือง 1
91 ชานนท์ ศิริธร 1
92 สรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ 1
93 ผดารัช สีดา 1
94 สุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์ 1
95 แพรไพลิน บุปผา 1
96 มณทิรา โต๊ะบุรินทร์ 1
97 พัฒน์นรี สววิบูลย์ 1
98 รัตนาภรณ์ ปัตลา 1
99 ธีร์กัญญา เขมะวิชานุรัตน์ 1
100 ธนัชพร วุฒิพงศ์ 1
101 ศศิกานต์ โคตสา 1
102 ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช 1
103 นวินา ปิติพรวิวัฒน์ 1
104 ธัญธริกา บุญธรรม 1
105 ไตรภพ จตุรพาณิชย์ 1
106 Thada Jirajaras 1
107 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
108 เอกชัย อดุลยธรรม 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 Chakkaphan Sutthirat 1
111 ณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ 1
112 ทิวานันท์ นภาศัพท์ 1
113 กรองทอง แก้วน้อย 1
114 กุลธิดา จันทป 1
115 พิชญา นาวีระ 1
116 รตานา ยุสุวพันธ์ 1
117 ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ 1
118 ธัญศญา รักความสุข 1
119 รินรดา หิรัญวาณิชกุล 1
120 นูรีซัน และยาชิง 1
121 ปัญญา นิ่มเจริญ 1
122 ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 1
123 พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล 1
124 ณัฑฐินี สืบสุรีย์กุล 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 สำเริง แย้มโสภี 1
128 ปรินทร์ บุญทศ 1
129 รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 อินทุอร อินทชูต 1
135 ฐานิดา ชีวเลิศสกุล 1
136 สิริพร สิวราวุฒิ 1
137 สมพร พรมดี 1
138 พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ 1
139 สุวิชา ทองสิมา 1
140 ธีตา ตันโชติกุล 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 เกียรติพงษ์ นิรันดร 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
145 คัคนางค์ มณีศรี 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
150 พิริยา ยังรอต 1
151 ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
153 วัฒนา อุ่นพาณิชย์ 1
154 สุณิสา พรกิตติโชติเจริญ 1
155 สายฝน ควรผดุง 1
156 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
157 อุบลรัตน์ พูนนารถ 1
158 ปนัดดา นวธนโชติ 1
159 ไววิทย์ พุทธารี 1
160 วรรณี แกมเกตุ 1
161 Varunee Padmasankh 1
162 วรวรรณ ลีชวโลทัย 1
163 ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์ 1
164 ประธาน ดาบเพชร 1
165 Rajalida Lipikorn 1
166 ณัฐวุฒิ ชูแสง 1
167 Walaisiri Muangsiri 1
168 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
169 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์โชษิตา 1
170 วาสนา เสียงดัง 1
171 เบญจพร จูพัฒนกุล 1
172 ฉัตรดนัย ศรชัย 1
173 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
174 นชา พัฒน์ชนะ 1
175 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
176 วิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์ 1
177 ธนา จินดาโชตินันท์ 1
178 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
179 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
180 ชูชัย สมิทธิไกร 1
181 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
182 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
183 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
184 Vimolmas Lipipun 1
185 Garnpimol C. Ritthidej 1
186 มยุรี ตันติสิระ 1
187 บรรจง คณะวรรณ 1
188 Ampa Luiengpirom 1
189 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
190 Sumphan Wongseripipatana 1
191 Supa Chantharasakul 1
192 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
193 วัฒนชัย สมิทธากร 1
194 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
195 Panee Boonthavi 1
196 Kittisak Likhitwitayawuid 1
197 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
198 Naiyana Chaiyabutr 1
199 สุมา เมืองใย 1
200 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
201 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
202 พรรณี กาญจนพลู 1
203 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
204 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
205 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
206 Puttipongse Varavudhi 1
207 Sompol Sanguanrungsirikul 1
208 Kitpramuk Tantayaporn 1
209 ละอองทิพย์ เหมะ 1
210 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
211 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
212 Wilai Anomasiri 1
213 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
215 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
216 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
217 Boonchai Sangpetngam 1
218 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
219 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
220 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
221 วิไล ชินธเนศ 1
222 อุทัย บุญประเสริฐ 1
223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
224 Somying Tumwasorn 1
225 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
226 Chalermpol Leevailoj 1
227 กาญจนา แก้วเทพ 1
228 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
229 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
230 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
231 Jaitip Paiboon 1
232 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
233 Vanida Chantarateptawan 1
234 Srilert Chotpantarat 1
235 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
236 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
237 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
238 ศิริชัย ศิริกายะ 1
239 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 8
3 2556 10
4 2555 4
5 2554 7
6 2553 12
7 2552 2
8 2551 14
9 2550 9
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2557
2 อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
3 ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
4 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการพร่องในการควบคุมตนต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
5 การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ
6 อิทธิพลของการถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่อการคล้อยตามกลุ่ม : การศึกษาอิทธิพลกำกับของความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่ออิทธิพลส่งผ่านของความก้าวร้าว
7 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
8 อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม
9 ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2556
10 อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
11 โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะ
12 อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรง
13 อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเอง
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รักโดยมีรูปแบบความผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านและเพศเป็นตัวแปรกำกับ
15 อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
16 คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
17 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
18 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร การเห็นคุณค่าในตนเอง และความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อการยอมรับการโกหกและความเป็นไปได้ในการโกหก
19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
20 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
21 อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงาน
22 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
23 อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมและความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2554
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
25 ความสามารถในการจำและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามของเด็กปกติ เปรียบเทียบกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
26 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน และวัฒนธรรมองค์การต่อความผูกใจมั่นในงานและความสุขเชิงอัตวิสัยโดยมีความเพลินในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
27 เจตคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครไทยและละครเกาหลี
28 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
29 อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการรับรู้ว่าตนตกเป็นเป้าสายตาเกินจริงในวัยรุ่นเพศหญิง
30 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2553
31 เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษา
32 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษและการรับรู้ความคาดหวังทางสังคม ที่มีต่อลักษณะมุ่งในอนาคต
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนไทย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ
34 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมตน บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิต ต่อความเชื่อทางโหราศาสตร์และปรจิตวิทยา
35 เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืน
36 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
37 อิทธิพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
38 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
39 List assignment problems
40 อิทธิพลตัวแปรส่งผ่านของการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และอิทธิพลตัวแปรกำกับของเพศต่ออิทธิพลการสนับสนุนจากครอบครัวและสภาพการแข่งขันทางการเรียนต่อความก้าวร้าวและการช่วยเหลือ
41 ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จ
42 อิทธพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2552
43 อิทธิพลของรูปแบบการถามปากคำ เพศของเด็กผู้เสียหาย และเพศของผู้ประเมิน ต่อการรับรู้และการตัดสินใจในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
44 อิทธิพลของรูปแบบการถามปากคำ เพศของเด็กผู้เสียหาย และเพศของผู้ประเมิน ต่อการรับรู้การตัดสินในคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ปี พ.ศ. 2551
45 ผลของการผูกมัดตนเองและโอกาสเลือกในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองทางปัญญา
46 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สาม และความคล้ายคลึงต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
47 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
48 ผลของการเติมเต็มและความคล้ายคลึงในพฤติกรรมครอบงำและยอมตามต่อความชอบพอ ความสบายใจ การรับรู้ความสามารถและการคุกคาม
49 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
50 ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
52 เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
54 อิทธิพลของความชื่นชอบศิลปินเกาหลีต่อการรับรู้สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีและสินค้าวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นไทย
55 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและประเภทของสินค้าต่อความสอดคล้องในตนเองของผู้บริโภค
56 อิทธิพลของการพึ่งพาทางอารมณ์ เจตคติต่อบุคคลที่สามและความคล้ายคลึง ต่อความดึงดูดใจระหว่างบุคคล
57 อิทธิพลของการชี้นำภาพในความคิดและอารมณ์ ต่อการเกิดความจำที่ผิดพลาด
58 อิทธิพลของความขี้อายและการกระตุ้นความวิตกกังวลทางสังคมต่อความจำที่ผิดพลาด
ปี พ.ศ. 2550
59 ผลของการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอารมณ์ต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
60 ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
61 อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทย
62 อิทธิพลของลักษณะการแต่งกายและลักษณะนิสัยแบบยอมตาม-ครอบงำของพนักงานขายที่มีต่อความต้องการซื้อของลูกค้า
63 เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเลียนแบบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตปริญญาตรี
64 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกัน
65 การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
67 ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ