ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 สมฤทัย ตันเจริญ 7
3 ดาวรุ่ง คงเทียน 6
4 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 6
5 นิลุบล ทวีกุล 5
6 อนันต์ ทองภู 5
7 สุภาพร สุขโต 4
8 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
9 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 4
10 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
11 สมควร คล้องช้าง 3
12 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
13 วาสนา วันดี 3
14 เหรียญทอง พานสายตา 3
15 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
16 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
17 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
18 วนิดา โนบรรเทา 3
19 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
20 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
21 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
22 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
23 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
24 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
25 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
26 วุฒิพล จันสระคู 3
27 วสันต์ วรรณจักร์ 3
28 วิทูร อมรพล 3
29 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
30 ไพรสน รุจิคุณ 2
31 สาธิต อารีรักษ์ 2
32 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
33 รัฐกร สืบคา 2
34 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
35 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
36 ศิริขวัญ ภู่นา 2
37 รมิดา ขันตรีกรม 2
38 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
39 วริศ แคนคอน 2
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
41 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
42 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
43 อุบล หินเธาว์ 2
44 วารีย์ ทองมี 2
45 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
46 บุญญาภา ศรีหาตา 2
47 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
48 ปรีชา กาเพ็ชร 2
49 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
50 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
51 อุชฎา สุขจันทร์ 2
52 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
53 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
54 เสำวรี บำรุง 2
55 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
56 วนิดำ โนบรรเทำ 2
57 สมชำย บุญประดับ 2
58 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
59 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
60 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
61 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
62 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
63 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
64 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
65 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
66 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
67 สรัตนา เสนาะ 2
68 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
69 อภิชำต เมืองซอง 2
70 มำลัย กล่อมแก้ว 2
71 เมธำพร พุฒขำว 2
72 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
73 สุภำพร สุขโต 2
74 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
75 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
76 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
77 วรกานต์ ยอดชมภู 1
78 เมธาพร พุฒขาว 1
79 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
80 มนตรี ปานตู 1
81 พัชรินทร์ นามวง์ 1
82 ปิยะรัตน์ จังพล 1
83 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
84 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มาลัย กล่อมแก้ว 1
87 สมบูรณ์ วันดี 1
88 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
89 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
90 จิราภา เมืองคล้าย 1
91 สมชาย บุญประดับ 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ประชา ถ้ำทอง 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 วิทยา ตรีโลเกศ 1
96 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
97 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
98 จงรักษ์ จารุเนตร 1
99 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
100 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
101 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
102 เสาวรี บำรุง 1
103 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2555 1
5 543 5