ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ วรสิงห์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 11
2 สมชาย มณีวรรณ์ 10
3 งบประมาณแผ่นดิน 9
4 วิจิตร อุดอ้าย 6
5 สุขฤดี สุขใจ 6
6 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 6
7 นิพนธ์ เกตุจ้อย 3
8 รัญทศ ย้ายตั้ง 3
9 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 3
10 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 3
11 สิริรัตน์ แสนยงค์ 3
12 นิตยา อายุยืน 2
13 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 2
14 พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย 2
15 กฤษฎา บุญชม 2
16 สมใจ กาญจนวงศ์ 2
17 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
18 พจนารถ สุวรรณรุจิ 1
19 Karine Mougin 1
20 สมบัติ ธนะวันต์ 1
21 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 1
22 Marie-France VALLAT 1
23 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 1
24 Christian FRETIGNY 1
25 Jean-Pierre CELIS 1
26 Pierre PONTHIAUX 1
27 Bruno BRESSON 1
28 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
29 Michel NARDIN NARDIN 1
30 เครือข่ายฯ 1
31 มนูญ ปิยาวรานนท์ 1
32 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
33 ธนาพล ปธานิน 1
34 เอกวิทย์ ใยดี 1
35 วรภัทร นกคล้าย 1
36 วีระ พันอินทร์ 1
37 โยธิน อึ่งกูล 1
38 อมรรัตน์ ม่วงอ่อน 1
39 พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์ 1
40 แหล่งทุนภายนอก 1
41 ยุภามาณี ยางจ้าน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 6
7 2553 5
8 2552 4
9 2551 8
10 2549 1
11 2548 3
12 2546 1
13 2545 1
14 2539 1
15 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตไบโอดีเซลที่เตรียมจากเปลือกหอยแครงและเถ้าแกลบด้วยปฏิกิริยาของแข็ง
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2556
4 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
5 ประสิทธิภาพของขบวนการการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยากรดแบบหลากหลายจากเยื่อไม้
6 การศึกษาประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
8 การควบคุมประสิทธิภาพของขบวนการผลิตไบโอเอสเทอร์จากน้ำมันสำโรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด
9 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่ได้จากปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลลูโลสเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
10 การสังเคราะห์สารเฮกชะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคดรอปเบิ้ลครอปปิง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารตัวนำไฟฟ้า
11 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
12 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
13 การศึกษาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผ่านปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลูโลสเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
14 การสังเคราะห์สารเฮกชะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคดรอปเบิ้ลครอปปิง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารตัวนำไฟฟ้า
15 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2553
16 การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
17 การศึกษาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผ่านปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลูโลสเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
18 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
19 การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
20 การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาคุณสมบัติของสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สกัดจากรากต้นเพชรสังฆาต(Cissus quadrangularis Linn.)เพื่อนำไปพัฒนายาต่อต้านเชื้อจุลชีพ
22 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
23 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูล และเพาเวอร์โมดูล
24 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
25 โครงการวิจัย ผลิตและพัฒนาเชื้อเพลิงโดยใช้น้ำมันพืชจากธรรมชาติ
26 การศึกษาและพัฒนาสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยการปรับปรุงโครงสร้างจากส่วนสัดสกัดที่ได้จากต้นเพชรสังฆาต
27 การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารในกลุ่มดีไฮโดรแอนนูลีน เพื่อนำมาประยุกตืใช้ในการก่อรูปของอัญรูปคาร์บอนชนิดคาร์บอนอัลโลโทป
28 การศึกษาฤทธิ์ป้องกันยุงลาย (Aedes agypti) โดยใช้สารสกัดจากสาบแมว (Eupatorium adenophorum)และแห้ม (Fibraurca recisa)
29 การสังเคราะห์สารเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีนโดยเทคนิคโอลิโกเมอร์ไรเซชั่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากลไกปฏิกิริยาการก่อตัวของอัลโลโทป
30 การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม
31 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
32 การผลิตไบโอดีเซล สำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2549
33 การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารไตรเบนโซเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการก่อรูปของอัญรูปคาร์บอนชนิดคาร์บอนอัลโลโทป
ปี พ.ศ. 2548
34 โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด
35 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
36 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
ปี พ.ศ. 2546
37 การศึกษาคุณสมบัติของสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สกัดจากต้นเพชรสังฆาต เพื่อนำไปพัฒนายาต่อต้านเชื้อจุลชีพ
ปี พ.ศ. 2545
38 โครงการวิจัย ผลิตและพัฒนาเชื้อเพลิงโดยใช้พืชน้ำมันจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2539
39 ปฏิกิริยาของแรดิคอลที่มาจากสารวงแหวนที่มีจำนวนคาร์บอนสี่ตัว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร โดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด