ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ ลิ่มมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนุสรณ์ ลิ่มมณี -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 6
3 ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์ 5
4 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 3
5 เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ 2
6 พิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา 2
7 ไพฑูรย์ คล้ายวงศ์ 2
8 ขนิษฐา สุขสง 2
9 บูฆอรี ยีหมะ, 2512- 1
10 ชิตพล กาญจนกิจ 1
11 สุวรรณ บัณฑิต 1
12 สมศักดิ์ เจตสุรกานต์ 1
13 อธิคม สุวรรณประสิทธิ์ 1
14 กรกช ศิริโชค 1
15 นิพาดา ทองคำแท้ 1
16 ภูริวรรธก์ ใจสำราญ 1
17 วีระวุธ ชัยชนะมงคล 1
18 พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. 1
19 สุนีย์ ตรีธนากร 1
20 เกชัย ซอประเสริฐ 1
21 ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 1
22 ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ 1
23 อังกูร สุ่นกุล 1
24 มนตรี รอดปราณี 1
25 สรพงค์ ศรียานงค์ 1
26 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
27 จักรี ไชยพินิจ 1
28 อมรา พงศาพิชญ์ 1
29 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
30 จิรัสย์ ศิริวัลลภ 1
31 สุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล 1
32 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
33 ธวัชชัย ไชยเทพ 1
34 ปฏิมากร คุ้มเดช 1
35 ประพจน์ จินดาประยูรวงศ์ 1
36 ยรรยง สุวรรนาวุธ 1
37 ภูริฉัตร เชิดชู 1
38 มณีรัตน์ มิตรประสาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2550 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 6
13 2539 15
14 2538 4
15 2519 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญา
2 การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญา
3 นโยบายราคาข้าว: การศึกษาในด้านการเมืองของกระบวนการและเครือข่ายนโยบาย
ปี พ.ศ. 2557
4 อิทธิพลของการเลือกตั้งทั่วไปต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย : ศึกษากรณีจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2555
5 การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน
6 การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
7 เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การกำหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทย
9 การกำหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
10 การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ : กรณีศึกษา นายหมุน อ่อนน้อม คณะหนังตะลุงหนังหมุนนุ้ย
ปี พ.ศ. 2547
11 นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอำนาจทางเศรษฐกิจ : การศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย
ปี พ.ศ. 2546
12 การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่
ปี พ.ศ. 2545
13 ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
14 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย
ปี พ.ศ. 2542
15 ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างมัสยิดกับหน่วยงานของรัฐ ในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2541
16 พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
17 พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช
18 ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย
20 สภาพการเป็นตัวแทนในระบบการเลือกตั้งของไทย
21 การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
22 พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
23 ที่มาด้านโครงสร้างของนโยบายการร่วมมือระหว่างรัฐกับทุน : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเมือง เกี่ยวกับการปรับกลยุทธของรัฐในประเทศไทย
24 โลกทัศน์ประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มข้าราชการประจำกับกลุ่มพนักงานองค์กรเอกชน
25 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การปลดปล่อยอิสรภาพรัฐปัตตานี(พูโล)
26 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุน และประชาชนช่วง 2531-2535
27 ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ เกี่ยวกับอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง
28 การเมืองเรื่องเขื่อน : ศึกษากรณีโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล
29 การนำนโยบายโสเภณีเด็กไปปฏิบัติ
30 บทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษากรณีผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
31 การควบคุมทางการเมืองที่มีต่อกลไกรัฐ : ศึกษากรณีกรมตำรวจ
32 ความคิดเห็นของนักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตต่อการกระจายอำนาจทางการเมือง
33 ปรัชญาการศึกษากับประชาธิปไตย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกับโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
34 ปรัชญาการศึกษากับประชาธิปไตย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกับโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
35 การก่อตัวขององค์กรประชาชนกับการเสริมอำนาจประชาชน : ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
36 นโยบาย, หลักสูตรการศึกษาและการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง : ศึกษากรณีระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2520-2537
37 ตำรวจท่องเที่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว : ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2538
38 การเมืองของการนิยามความเป็นสตูล : ศึกษาเน้นมุมมองของรัฐไทย ระหว่าง พ.ศ. 2475-2480
39 การปฏิบัตินโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณี
40 ระบอบเผด็จการกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย : ศึกษากรณีรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
41 การกำหนดนโยบายสาธารณะในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการกำหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
ปี พ.ศ. 2519
42 ทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการกระจายทรัพยากร ในระบบการเมืองไทย.