ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุสรณ์ ปานสุข, 2522-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนุสรณ์ ปานสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
3 2547 3
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียง
ปี พ.ศ. 2548
2 การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2547
3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฮเทโรไซโกซิตีของไอโซไซม์กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกบหนอง Fejervarya limnocharis
4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฮเทโรไซโกซิตีกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกบหนอง ~iFejervarya limnocharis~i
5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฮเทโรไซโกซิตีของไอโซไซม์ กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกบหนอง Fejervarya limnocharis