ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัตร แจ้งชัด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กมลวรรณ แจ้งชัด 31
2 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 7
3 วาณี ชนเห็นชอบ 7
4 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 6
5 สมพร คงเจริญเกียรติ 5
6 สินีนาถ จริยโชติเลิศ 5
7 สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 5
8 อรอนงค์ นัยวิกุล 5
9 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 5
10 Anuvat Jangchud 4
11 จินตนา อุปดิสสกุล 4
12 เยาวดี คุปตะพันธ์ 3
13 Vanee Chonhenchob 3
14 บุญมา นิยมวิทย์ 3
15 วันเพ็ญ มีสมญา 3
16 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
17 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
18 กัลยา เลาหสงคราม 2
19 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
20 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 2
21 สุธีรา วัฒนกุล 2
22 Noppadon Kerddonfag 2
23 อัจฉรา เกษสุวรรณ 2
24 นพดล เกิดดอนแฝก 2
25 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 2
26 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
27 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 2
28 ปรีดา ยังสุขสถาพร 2
29 นายนพดล เกิดดอนแฝก 2
30 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล 2
31 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 2
32 สิริมาศ อุษสาธิต 2
33 ประชา บุญญสิริกูล 2
34 ธนโชติ บุญวรโชติ 2
35 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
36 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
37 อัญชุลี ทองจับ 1
38 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
39 นันทวัน เทอดไทย 1
40 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
41 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
42 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
43 นางสาวปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์ 1
44 ปทุมพร ฉิมเอนก 1
45 ชานนท์ สาระสุข 1
46 วรรณี ฉินศิริกุล 1
47 นายพศินพงษ์ โสวะพันธ์ 1
48 นางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ 1
49 อนุกูล วัฒนสุข 1
50 Wannee Chinsirikul 1
51 นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย 1
52 เทพกัญญา หาญศีลวัต 1
53 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
54 สุมิตรา บุญบำรุง 1
55 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
56 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 1
57 นางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล 1
58 นางสาวกีรตินาฏ พูลเกษร 1
59 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 1
60 นางสาวอุมาพร ชนประชา 1
61 นางสาวสุภาพร พาเจริญ 1
62 นงนุช รักสกุลไทย 1
63 นส.จุไรพร แก้วศรีทอง 1
64 นายสุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ 1
65 มัทนา แสงจินดาวงษ์ 1
66 สุนทรี สุวรรณสิชณน์ 1
67 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 1
68 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
69 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
70 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
71 นางสาวฐิติกานต์ สุขศรี 1
72 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
73 Panitee Tippayatum 1
74 Kamolwan Jangchud 1
75 ปณิธี ทิพยธรรม 1
76 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 4
7 2551 5
8 2550 7
9 2549 12
10 2548 3
11 2547 2
12 2546 3
13 2545 2
14 2544 1
15 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของกะทิและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
5 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง
7 การพัฒนาศัพทานุกรมทางประสาทสัมผัสของผลไม้ไทยบางชนิด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความชอบของมะม่วงไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
10 การยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล
11 การศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ(เปลือกมังคุด)และพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
12 การพัฒนาสารเคลือบและฟิล์มยับยั้งจุลินทรีย์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2553
13 การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับนำร่อง
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
15 โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
16 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งสาลีผสมแป้งข้าวสีนิล
18 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซาน และสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซาน เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม
20 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin)
21 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
22 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก
24 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา
25 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง
26 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง
27 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
28 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป
30 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
31 การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
32 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
33 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
34 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม
ปี พ.ศ. 2549
35 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
36 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร
37 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก
38 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม
39 การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
40 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
41 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
42 การศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มตลาดต่างประเทศ
43 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
44 โครงการนำร่องการจัดทำมาตรฐานกลางระบบติดตามสินค้าเกษตรและอาหาร
45 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption
46 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
47 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น
48 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
49 โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
50 การปรับปรุงคุณภาพอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
51 ดัชนีคุณภาพของกล้วยและการพัฒนาแผ่นป้องกันสีน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2546
52 การศึกษาการแพร่ของสารกันหืนในฟิล์มบริโภคได้และการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองของอาหาร
53 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
54 การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก
ปี พ.ศ. 2545
55 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
56 โครงการผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสม / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจาดผักและสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2544
57 การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม