ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัตร แจ้งชัด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กมลวรรณ แจ้งชัด 31
2 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 7
3 วาณี ชนเห็นชอบ 7
4 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 6
5 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 5
6 สมพร คงเจริญเกียรติ 5
7 สินีนาถ จริยโชติเลิศ 5
8 สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 5
9 อรอนงค์ นัยวิกุล 5
10 จินตนา อุปดิสสกุล 4
11 Anuvat Jangchud 4
12 Vanee Chonhenchob 3
13 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
14 เยาวดี คุปตะพันธ์ 3
15 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
16 บุญมา นิยมวิทย์ 3
17 วันเพ็ญ มีสมญา 3
18 สุธีรา วัฒนกุล 2
19 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
20 กัลยา เลาหสงคราม 2
21 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 2
22 นพดล เกิดดอนแฝก 2
23 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
24 นายนพดล เกิดดอนแฝก 2
25 Noppadon Kerddonfag 2
26 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 2
27 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล 2
28 อัจฉรา เกษสุวรรณ 2
29 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 2
30 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 2
31 ประชา บุญญสิริกูล 2
32 ธนโชติ บุญวรโชติ 2
33 สิริมาศ อุษสาธิต 2
34 ปรีดา ยังสุขสถาพร 2
35 นายสุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ 1
36 นส.จุไรพร แก้วศรีทอง 1
37 นายพศินพงษ์ โสวะพันธ์ 1
38 นางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ 1
39 ชานนท์ สาระสุข 1
40 สุมิตรา บุญบำรุง 1
41 มัทนา แสงจินดาวงษ์ 1
42 นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย 1
43 Wannee Chinsirikul 1
44 วรรณี ฉินศิริกุล 1
45 นางสาวกีรตินาฏ พูลเกษร 1
46 สุนทรี สุวรรณสิชณน์ 1
47 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 1
48 Panitee Tippayatum 1
49 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
50 นางสาวอุมาพร ชนประชา 1
51 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 1
52 นงนุช รักสกุลไทย 1
53 นางสาวสุภาพร พาเจริญ 1
54 นางสาวสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล 1
55 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 1
56 นางสาวฐิติกานต์ สุขศรี 1
57 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
58 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
59 อนุกูล วัฒนสุข 1
60 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
61 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
62 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
63 Kamolwan Jangchud 1
64 ปณิธี ทิพยธรรม 1
65 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
66 นันทวัน เทอดไทย 1
67 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
68 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
69 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
70 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
71 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
72 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
73 นางสาวปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์ 1
74 ปทุมพร ฉิมเอนก 1
75 อัญชุลี ทองจับ 1
76 เทพกัญญา หาญศีลวัต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2555 2
4 2554 6
5 2553 7
6 2552 6
7 2551 8
8 2550 16
9 2549 15
10 2548 3
11 2547 3
12 2546 7
13 2545 4
14 2544 1
15 2543 2
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของกะทิและชนิดของน้ำตาลต่อคุณภาพเจลที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสมหลักโดยใช้ลอดช่องไทยแช่เยือกแข็งเป็นแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
5 การพัฒนาแยมแครอทสูตรน้ำตาลน้อย
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง
7 การพัฒนาศัพทานุกรมทางประสาทสัมผัสของผลไม้ไทยบางชนิด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความชอบของมะม่วงไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
10 การยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล
11 การศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ(เปลือกมังคุด)และพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
12 การศึกษาสมการจลพลศาสตร์และอิทธิพลของสาร 1- MCPที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค
13 การพัฒนาสารเคลือบและฟิล์มยับยั้งจุลินทรีย์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2553
14 การทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับนำร่อง
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
16 โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
17 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
18 การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งสาลีผสมแป้งข้าวสีนิล
20 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซาน และสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซาน เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
21 การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม
22 การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Lin)
23 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
24 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
25 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก
26 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption
ปี พ.ศ. 2551
27 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก
28 การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดชั่นจากเปลือกมะนาว อบเชย และน้ำผึ้ง และอายุการเก็บรักษา
29 การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสำหรับผลไม้อบแห้ง
30 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับกล้วยหอมทอง
31 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
32 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
33 การศึกษาปัจจัยคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อความชอบของผลไม้ไทยบางชนิด
34 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคตามอารมณ์เพื่อกำหนด กลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2550
35 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
36 การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
37 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
38 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
39 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชั่นจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป
41 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป
43 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
44 การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
45 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
46 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
47 ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม
48 การพัฒนาสารเคลือบจากธรรมชาติเพื่อรักษาคุณภาพผักและผลไม้
49 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารขบเคี้ยว
50 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการอุตสากรรม
ปี พ.ศ. 2549
51 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
52 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร
53 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก
54 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก
55 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม
56 การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
57 การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
58 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
59 การศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มตลาดต่างประเทศ
60 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
61 โครงการนำร่องการจัดทำมาตรฐานกลางระบบติดตามสินค้าเกษตรและอาหาร
62 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption
63 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าว มันเทศ และปลาป่นโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
64 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารไทยแบบครบวงจร
65 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
66 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น
67 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
68 โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
69 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
70 การปรับปรุงคุณภาพอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
71 ดัชนีคุณภาพของกล้วยและการพัฒนาแผ่นป้องกันสีน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2546
72 การศึกษาการแพร่ของสารกันหืนในฟิล์มบริโภคได้และการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองของอาหาร
73 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
74 การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก
75 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าว มันเทศ และปลาป่นโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
76 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารไทยแบบครบวงจร
77 การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศไทยอย่างครบวงจร โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาอายุการเก็บของผลไม้ไทยทอดกรอบ
78 การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2545
79 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
80 การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศไทยอย่างครบวงจร โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาอายุการเก็บของผลไม้ไทยทอดกรอบ
81 โครงการผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสม / โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจาดผักและสมุนไพร
82 การพัฒนาถั่วแดงหลวงอัดเม็ด สำหรับเด็ก และวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2544
83 การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2543
84 การพัฒนาถั่วแดงหลวงอัดเม็ด สำหรับเด็ก และวัยรุ่น
85 การศึกษาการแพร่ของสารกันเสียในกลูโคแมนแนนฟิล์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
86 การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Consumption