ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anuwat Supachutikul 15
2 ชูชัย ศรชำนิ 5
3 ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล 4
4 เทียม อังสาชน 4
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 4
6 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 3
7 Lukana Termsirikulchai, translator 3
8 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 3
9 ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ผู้แปล 3
10 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 2
13 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 2
14 Supachai Kunaratanapruk 2
15 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
16 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
17 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 1
18 อารยา ทองผิว 1
19 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
20 ดวงสมร บุญผดุง 1
21 วัลลา ตันตโยทัย 1
22 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน 1
23 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
24 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 1
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
26 งามจิตต์ จันทรสาธิต 1
27 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
28 วรรณี พิริยะจิตรา 1
29 Vithoon Eungprabhanth 1
30 วรัญญา โพธินฤมิตร 1
31 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
32 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
34 Krit Pongpirul 1
35 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
36 Jiruth Sriratanaban 1
37 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
38 ทัศนีย์ สุมามาลย์ 1
39 บุญเรือง ไตรเรืองวรพัฒน์ 1
40 วัชรพล ภูนวล 1
41 ชำนิ จิตตรีประเสริฐ 1
42 Suchada Tangtangtham, translator 1
43 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
44 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 1
45 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
46 วิโรจน์ ณ ระนอง 1
47 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
48 ชมรมแพทย์ชนบท 1
49 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
50 ยุพา วงศ์ไชย 1
51 ศรชัย เตรียมวรกุล 1
52 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
53 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
54 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
55 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 1
56 การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (2541 : ) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 11
5 2548 1
6 2547 1
7 2545 1
8 2543 1
9 2542 2
10 2541 9
11 2540 2
12 2539 3
13 2538 4
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ
2 สรุปประชุม เรื่อง ประสานพลัง HA SHA และ R2R เพิ่มคุณค่างานประจำ
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
5 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
6 Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne
7 การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
8 การปฏิรูประบบสาธารณสุขของอเมริกา
9 ไปดูเขาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในแคนาดา โดยกระบวนการ Accreditation
10 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
11 ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคบริการทางการแพทย์
12 พัฒนาคุณภาพบริการ มีอะไรใหม่
13 ระบบประกันสุขภาพ
14 หลักประกันสุขภาพแบบสิงคโปร์
15 การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวมเพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
16 ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2547
17 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2545
18 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
19 คุณภาพของระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
20 ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ
21 [Hospital Pathway to Quality : Learning Manual]
ปี พ.ศ. 2541
22 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี2539-40
23 นโยบายสุขภาพใหม่ของโลกศตวรรษที่ 21 : มุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชน
24 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
25 บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ
26 โรงพยาบาลที่(ไม่)น่าไว้วางใจ
27 เครื่องชี้วัดการส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศ
28 สุขภาพโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาคตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
29 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
30 ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2540
31 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั่วไป
32 Hospital accreditation บทเรียนจากแคนาดา
ปี พ.ศ. 2539
33 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข
34 การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
35 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2538
36 เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : คู่มือผู้ประเมิน
37 เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : แบบประเมินตนเองของสถานพยาบาล
38 เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : รายงานผลการทดสอบ
39 เครื่องมือตรวจรับรองสถานพยาบาลประกันสังคม : แบบประเมินและบันทึกคะแนน