ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อนุรัตน์ วิศิษฎ์สรอรรถ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anurat Wisitsoraat 43
2 อดิสร เตือนตรานนท์ 40
3 Adisorn Tuantranont 37
4 ถนอม โลมาศ 17
5 Tanom Lomas 16
6 ชาญณรงค์ สายแก้ว 13
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 11
8 Viyapol Patthanasettakul 10
9 คทา จารุวงศ์รังสี 10
10 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
11 สุจินต์ บุรีรัตน์ 6
12 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 6
13 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
14 Assawapong Sappat 5
15 Suriya Mongpraneet 5
16 สุริยะ โม่งปราณีต 5
17 Sukon Phanichphant 4
18 Nittaya Tamaekong 4
19 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 4
20 นิตยา ตาแม่ก๋ง 4
21 Chaikarn Liewhiran 4
22 ธิติมา มธุรส 4
23 พรพิมล ศรีทองคำ 4
24 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 4
25 สากล ระหงษ์ 4
26 Chanpen Karuwan 4
27 Sakol Rahong 3
28 Thitima Maturos 3
29 Pongpan Chindaudom 2
30 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
31 Chakrit Sriprachuabwong 2
32 อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว 2
33 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
34 T. Kerdcharoen 2
35 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
36 N.V. Afzulpurkar 2
37 G.. SBERVEGLIERI 2
38 อรณิชา คงวุฒิ 2
39 ธิดารัตน์ สุภาสัย 2
40 Pisit Singjai 2
41 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
42 มนัส สังวรศิลป์ 2
43 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
44 Krongkamol Wong-Ek 2
45 Manas Sangworasil 2
46 W. Wlodarski 2
47 Wattanasit Pimpao 2
48 กรองกมล วงษ์เอก 2
49 Pornpimol Sritongkham 2
50 ทรงพล กาญจนชูชัย 1
51 Parot Burapajit 1
52 Anurat Wisitsora-at 1
53 Chuwit Pakabut 1
54 สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ 1
55 ภรต บุรพจิต 1
56 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
57 ชูวิทย์ โภคบุตร 1
58 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
59 Anurat Wisitsorrat 1
60 A. Holland 1
61 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
62 S. Kandasamy 1
63 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
64 Heinrich Hofmann 1
65 E.Comini 1
66 Pattarapong Phasukkit 1
67 Thanittha Samerjai 1
68 Ditsayu Phokharatkul 1
69 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
70 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
71 N. Boonyopakorn 1
72 P. Learngarunsri 1
73 S. Dangtip 1
74 T. Supasai 1
75 S.K. Hodak 1
76 Charnnarong Saikaew 1
77 K. Kalantar-Zadeh 1
78 รังสฤษฏ์ สุทธิคุณ 1
79 Rangsarit Sootticoon 1
80 C. Wongchoosuk 1
81 Chatchawal Wongchoosuk 1
82 Pattaramon Jongpradist 1
83 Thoatsanope Kamnerdtong 1
84 ทศนพ กำเนิดทอง 1
85 Chamras Promptmas 1
86 Usa Sungkanak 1
87 K Ugsornrat 1
88 จำรัส พร้อมมาศ 1
89 อุษา สังขนาค 1
90 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
91 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
92 W Mamanee 1
93 การวิก เหมะรัต 1
94 K. Hemarat 1
95 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
96 N. Porntheerapat 1
97 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
98 Wibool Piyawattanametha 1
99 Yongyuth Wanna 1
100 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
101 M. Howell 1
102 D.V. Kerns 1
103 Nimit Chomnawang 1
104 Rungrueang Phatthanakun 1
105 Pornpimol Sritongkum 1
106 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
107 นิมิต ชมนาวัง 1
108 C. Li 1
109 J.L. Davidson 1
110 W.P. Kang 1
111 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
112 Nandh Thavarungkul 1
113 Disayut Phokharatkul 1
114 Joydeep Dutta 1
115 Pikul Wanichapichart 1
116 จอยดีพ ดูททา 1
117 Tawee Pogfai 1
118 A. Fechete 1
119 Chanchana Thanachayanont 1
120 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
121 Ubolsree Leartsakulpanich 1
122 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
123 Apichai Jomphoak 1
124 I. Pimtara 1
125 ยงยุทธ วรรณา 1
126 อภิชัย จอมเผือก 1
127 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
128 Surasak Boonkla 1
129 E. COMINI 1
130 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
131 ยศ บุญทองคง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 12
6 2552 12
7 2551 9
8 2550 5
9 2549 7
10 2548 1
11 2546 2
12 543 91
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร
ปี พ.ศ. 2559
2 การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี
ปี พ.ศ. 2555
3 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
4 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
5 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
7 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
8 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
9 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
10 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
11 Influence of temperature annealing on optical properties of SrTiO3/BaTiO3 multilayered films on indium tin oxide
12 Flame-Spray-Made Undoped Zinc Oxide Films for Gas Sensing Applications
13 Optimization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Thin Film Coating Process Using Designed
14 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
15 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
16 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
17 การวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม ZnO/CNTs
ปี พ.ศ. 2552
18 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
19 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
20 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
21 H2 Sensing Response of Flame-spray-made Ru/SnO2 Thick Films Fabricated from Spin-coated Nanoparticles
22 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
23 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
24 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
25 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
26 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
27 Sensing Characteristics of Flame-spray-made Pt/ZnO Thick Films as H2 Gas Sensor
28 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2551
30 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
31 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
32 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
33 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
34 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
35 โครงการวิจัยและพัฒนาก๊าซเซนเซอร์ที่ใช้ท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์เป็นหลัก
36 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
37 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
38 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
ปี พ.ศ. 2550
39 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
40 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
41 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
42 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
43 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
ปี พ.ศ. 2549
44 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
45 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
46 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
47 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
48 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
49 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
50 Hydrogen and Ozone SAW based Gas Sensors with RF Magnetron Sputtered InOx and Electron Beam Evaporated SiNx
ปี พ.ศ. 2548
51 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2546
52 Optoelectronic thin film coating by electron beam evaporation with ion-assisted deposition
53 Modeling of the Transistor Emission Characteristics of A Monolithic Diamond Vacuum Triode
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
55 P2.14: Characterization of the thermionic electron emission properties of nitrogen-incorporated “ridged” nanodiamond for use in thermal energy conversion
56 Wireless wearable pulse oximeter for health monitoring using ZigBee wireless sensor network
57 Experimental study of digital microfluidic biochip
58 Phthalocyanine/graphene hybrid-materials for gas sensing in bio-medical applications
59 On-chip cell separation and manipulation using traveling wave dielectrophoretic force controlled by four-phase signal generator
60 Investigation of HC04 human hepatocyte cells interaction with fibronectin and gelatin plated on paper for cell based sensor application
61 Industrial community odor monitoring utilizing wireless electronic nose for human health protection
62 Gas Sensing Properties of TiO2-WO3 and TiO2-MO3 Based Thin Film Prepared by Ion-Assisted E-Beam Evaporation
63 Polysilicon Piezoresistive Tactile Sensor Array Fabricated by PolyMUMPs Process
64 A three-stage thermopneumatic peristaltic micropump for PDMS-based micro/nanofluidic systems
65 Quartz Crystal Microbalance humidity sensor using electrospun PANI micro/nano dots
66 Characterization of stackless vertically aligned carbon nanotube synthesized by thermal CVD with gravity effect and water-assisted etching
67 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
68 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
69 Mobile electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors: Feature extraction techniques and its application
70 Low cost hot embossing process for plastics microfluidic chips fabrication
71 Gas sensing properties of WO3-doped ZnO nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis
72 Carbon nanotube-SnO2 composite gas sensor prepared by electron beam evaporation
73 Electron beam evaporated carbon nanotube dispersed SnO2 thin film gas sensor
74 Design and simulation of electro-fabricated MEMS microhotplate for gas sensor applications
75 Gas sensing properties of TiO2-WO3 and TiO 2-MO3 based thin film prepared by ion-assisted E-beam evaporation
76 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
77 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
78 Ozone sensors based on layered SAW devices with: InOx / SiN x / 36? YX LiTaO3 structure
79 Gas-sensing characterization of TiO2-ZnO based thin film
80 Design and fabrication of non-silicon-based piezoresistive MEMS tactile sensor
81 Electron field emission from Zn Ox nanoparticles decorated on vertically aligned carbon nanotubes prepared by vapor-phase transport
82 Development of electrochemical sensing system with carbon nanotube based electrode
83 ZnOx-decorated vertically aligned carbon nanotubes prepared by vapor phase transport technique
84 Gas sensing properties of CNT-SnO2 nanocomposite thin film prepared by e-beam evaporation
85 Sensing characteristics of flame-spray-made Pt/ZnO thick films as H2 gas sensor
86 Characterization of n-type and p-type semiconductor gas sensors based on NiOx doped TiO2 thin films
87 Gas-sensing property evaluation of reactively sputtered chromium oxide thin films
88 High sensitivity electrochemical cholesterol sensor utilizing a vertically aligned carbon nanotube electrode with electropolymerized enzyme immobilization
89 Effect of carbon doping on gas sensing properties of molybdenum oxide nanoneedles
90 Separation and manipulation of particles using traveling wave dielectrophoretic force
91 Rapid cholesterol detection by functionalized carbon nanotube based electrochemical sensor on flow injection microfluidic chip
92 Zinc oxide nanopolypods synthesized by thermal evaporation of carbon nanotubes and zinc oxide mixed powder
93 Effect of anodization voltage on electron field emission from carbon nanotubes in anodized alumina template
94 Low-cost and high-resolution x-ray lithography utilizing a lift-off sputtered lead film mask on a Mylar substrate
95 High sensitivity electrochemical detection of salbutamol using carbon nanotubes in anodized alumina nanopores
96 Low cost x-ray lithographic mask based on microsputtered lead film on transparencies
97 Effect of substrate position on the formation of ZnO nanostructures synthesized by thermal evaporation of ZnO-CNTs mixture
98 Carbon nanotubes in anodized alumina templates for electrochemical sensing
99 Multi-walled carbon nanotube-doped tungsten oxide thin films for hydrogen gas sensing
100 Flame-spray-made undoped zinc oxide films for gas sensing applications
101 Electronic tongue based on modified carbon nanotube electrochemical sensor array
102 Hydrogen sensors based on zinc oxide nanoparticles
103 Temperature cycle and surface treatment study of thermoelectric based micro PCR
104 AAO-CNTs electrode on microfluidic flow injection system for rapid iodide sensing
105 Fabrication and gas-sensing characterization of molybdenum oxide nanostructure by reactive rf sputtering
106 Flame-made Nb-doped TiO2 ethanol and acetone sensors
107 Fast cholesterol detection using flow injection microfluidic device with functionalized carbon nanotubes based electrochemical sensor
108 Graphene-PEDOT:PSS on screen printed carbon electrode for enzymatic biosensing
109 Optical H2 sensing properties of vertically aligned Pd/WO 3 nanorods thin films deposited via glancing angle rf magnetron sputtering
110 Carbon nanotubes dispersed molybdenum oxide nanocomposite thin film gas sensor prepared by Electron Beam Evaporation
111 Electrochemical cholesterol sensing system with electropolymerized carbon nanotube electrode
112 Low cost and high resolution X-ray lithography for fabrication of microactuator
113 3D hollow carbon nanotetrapods synthesized by three-step vapor phase transport
114 Effects of sputtering coating factors on elastic modulus of MoN coatings
115 Fabrication of electrostatic MEMS microactuator based on X-ray lithography with Pb-based X-ray mask and dry-film-transfer-to-PCB process
116 Effects of number of inserts and insert materials on surface roughness of cast-iron work produced by face milling
117 Improving the mechanical properties of a machine component of a fishing-net weaving machine by duplex coating
118 Influence of MoN sputtering coating on wear resistance of a fishing net-weaving machine component