ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อนุรัตน์ วิศิษฎ์สรอรรถ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anurat Wisitsoraat 43
2 อดิสร เตือนตรานนท์ 40
3 Adisorn Tuantranont 37
4 ถนอม โลมาศ 17
5 Tanom Lomas 16
6 ชาญณรงค์ สายแก้ว 13
7 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 11
8 Viyapol Patthanasettakul 10
9 คทา จารุวงศ์รังสี 10
10 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
11 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 6
12 สุจินต์ บุรีรัตน์ 6
13 สุริยะ โม่งปราณีต 5
14 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
15 Assawapong Sappat 5
16 Suriya Mongpraneet 5
17 นิตยา ตาแม่ก๋ง 4
18 Chanpen Karuwan 4
19 Chaikarn Liewhiran 4
20 ธิติมา มธุรส 4
21 พรพิมล ศรีทองคำ 4
22 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 4
23 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 4
24 Nittaya Tamaekong 4
25 Sukon Phanichphant 4
26 สากล ระหงษ์ 4
27 Thitima Maturos 3
28 Sakol Rahong 3
29 G.. SBERVEGLIERI 2
30 อรณิชา คงวุฒิ 2
31 อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว 2
32 N.V. Afzulpurkar 2
33 ธิดารัตน์ สุภาสัย 2
34 Pisit Singjai 2
35 Pongpan Chindaudom 2
36 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
37 Manas Sangworasil 2
38 มนัส สังวรศิลป์ 2
39 T. Kerdcharoen 2
40 กรองกมล วงษ์เอก 2
41 Wattanasit Pimpao 2
42 Krongkamol Wong-Ek 2
43 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
44 W. Wlodarski 2
45 Pornpimol Sritongkham 2
46 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
47 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
48 Chakrit Sriprachuabwong 2
49 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
50 S. Dangtip 1
51 T. Supasai 1
52 C. Wongchoosuk 1
53 P. Learngarunsri 1
54 N. Boonyopakorn 1
55 S.K. Hodak 1
56 Rangsarit Sootticoon 1
57 Chatchawal Wongchoosuk 1
58 Charnnarong Saikaew 1
59 Chamras Promptmas 1
60 Pattaramon Jongpradist 1
61 Thoatsanope Kamnerdtong 1
62 ทศนพ กำเนิดทอง 1
63 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
64 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
65 รังสฤษฏ์ สุทธิคุณ 1
66 จำรัส พร้อมมาศ 1
67 อุษา สังขนาค 1
68 Usa Sungkanak 1
69 K Ugsornrat 1
70 นิมิต ชมนาวัง 1
71 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
72 N. Porntheerapat 1
73 W Mamanee 1
74 การวิก เหมะรัต 1
75 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
76 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
77 E.Comini 1
78 Wibool Piyawattanametha 1
79 Yongyuth Wanna 1
80 K. Hemarat 1
81 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
82 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
83 Nimit Chomnawang 1
84 Rungrueang Phatthanakun 1
85 W.P. Kang 1
86 J.L. Davidson 1
87 M. Howell 1
88 D.V. Kerns 1
89 C. Li 1
90 Pornpimol Sritongkum 1
91 Tawee Pogfai 1
92 Joydeep Dutta 1
93 Pikul Wanichapichart 1
94 Ubolsree Leartsakulpanich 1
95 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
96 Disayut Phokharatkul 1
97 จอยดีพ ดูททา 1
98 A. Fechete 1
99 Chanchana Thanachayanont 1
100 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
101 Surasak Boonkla 1
102 E. COMINI 1
103 ยงยุทธ วรรณา 1
104 Nandh Thavarungkul 1
105 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
106 I. Pimtara 1
107 Apichai Jomphoak 1
108 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
109 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
110 อภิชัย จอมเผือก 1
111 ยศ บุญทองคง 1
112 K. Kalantar-Zadeh 1
113 Parot Burapajit 1
114 Anurat Wisitsora-at 1
115 ชูวิทย์ โภคบุตร 1
116 ทรงพล กาญจนชูชัย 1
117 Chuwit Pakabut 1
118 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
119 ภรต บุรพจิต 1
120 สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ 1
121 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
122 Pattarapong Phasukkit 1
123 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
124 S. Kandasamy 1
125 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
126 A. Holland 1
127 Heinrich Hofmann 1
128 Thanittha Samerjai 1
129 Ditsayu Phokharatkul 1
130 Anurat Wisitsorrat 1
131 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 15
6 2552 14
7 2551 11
8 2550 7
9 2549 7
10 2548 1
11 2546 2
12 543 82
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร
ปี พ.ศ. 2559
2 การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟีนที่มีโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี
ปี พ.ศ. 2555
3 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
ปี พ.ศ. 2554
4 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
5 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
7 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
8 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
9 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
10 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
11 Influence of temperature annealing on optical properties of SrTiO3/BaTiO3 multilayered films on indium tin oxide
12 Flame-Spray-Made Undoped Zinc Oxide Films for Gas Sensing Applications
13 Optimization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Thin Film Coating Process Using Designed
14 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
15 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
16 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
17 สมบัติไดอิเลคทริกและความไวต่อแก๊สของฟิล์มบางเพอรอฟสไกต์ออกไซด์
18 การวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม ZnO/CNTs
19 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2552
21 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
22 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
23 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
24 H2 Sensing Response of Flame-spray-made Ru/SnO2 Thick Films Fabricated from Spin-coated Nanoparticles
25 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
26 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
27 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
28 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
29 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
30 Sensing Characteristics of Flame-spray-made Pt/ZnO Thick Films as H2 Gas Sensor
31 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
32 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีลิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
33 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก็าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2551
35 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
36 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
37 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
38 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
39 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
40 โครงการวิจัยและพัฒนาก๊าซเซนเซอร์ที่ใช้ท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์เป็นหลัก
41 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
42 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
43 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
44 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
ปี พ.ศ. 2550
46 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
47 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
48 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
49 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
50 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
51 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเท็คโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
52 การวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
ปี พ.ศ. 2549
53 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
54 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
55 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
56 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
57 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
58 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
59 Hydrogen and Ozone SAW based Gas Sensors with RF Magnetron Sputtered InOx and Electron Beam Evaporated SiNx
ปี พ.ศ. 2548
60 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2546
61 Optoelectronic thin film coating by electron beam evaporation with ion-assisted deposition
62 Modeling of the Transistor Emission Characteristics of A Monolithic Diamond Vacuum Triode
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
64 P2.14: Characterization of the thermionic electron emission properties of nitrogen-incorporated “ridged” nanodiamond for use in thermal energy conversion
65 Wireless wearable pulse oximeter for health monitoring using ZigBee wireless sensor network
66 Experimental study of digital microfluidic biochip
67 Phthalocyanine/graphene hybrid-materials for gas sensing in bio-medical applications
68 On-chip cell separation and manipulation using traveling wave dielectrophoretic force controlled by four-phase signal generator
69 Investigation of HC04 human hepatocyte cells interaction with fibronectin and gelatin plated on paper for cell based sensor application
70 Industrial community odor monitoring utilizing wireless electronic nose for human health protection
71 Gas Sensing Properties of TiO2-WO3 and TiO2-MO3 Based Thin Film Prepared by Ion-Assisted E-Beam Evaporation
72 Polysilicon Piezoresistive Tactile Sensor Array Fabricated by PolyMUMPs Process
73 A three-stage thermopneumatic peristaltic micropump for PDMS-based micro/nanofluidic systems
74 Quartz Crystal Microbalance humidity sensor using electrospun PANI micro/nano dots
75 Characterization of stackless vertically aligned carbon nanotube synthesized by thermal CVD with gravity effect and water-assisted etching
76 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
77 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
78 Mobile electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors: Feature extraction techniques and its application
79 Low cost hot embossing process for plastics microfluidic chips fabrication
80 Gas sensing properties of WO3-doped ZnO nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis
81 Carbon nanotube-SnO2 composite gas sensor prepared by electron beam evaporation
82 Electron beam evaporated carbon nanotube dispersed SnO2 thin film gas sensor
83 Design and simulation of electro-fabricated MEMS microhotplate for gas sensor applications
84 Gas sensing properties of TiO2-WO3 and TiO 2-MO3 based thin film prepared by ion-assisted E-beam evaporation
85 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
86 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
87 Ozone sensors based on layered SAW devices with: InOx / SiN x / 36? YX LiTaO3 structure
88 Gas-sensing characterization of TiO2-ZnO based thin film
89 Design and fabrication of non-silicon-based piezoresistive MEMS tactile sensor
90 Electron field emission from Zn Ox nanoparticles decorated on vertically aligned carbon nanotubes prepared by vapor-phase transport
91 Development of electrochemical sensing system with carbon nanotube based electrode
92 ZnOx-decorated vertically aligned carbon nanotubes prepared by vapor phase transport technique
93 Gas sensing properties of CNT-SnO2 nanocomposite thin film prepared by e-beam evaporation
94 Sensing characteristics of flame-spray-made Pt/ZnO thick films as H2 gas sensor
95 Characterization of n-type and p-type semiconductor gas sensors based on NiOx doped TiO2 thin films
96 Gas-sensing property evaluation of reactively sputtered chromium oxide thin films
97 High sensitivity electrochemical cholesterol sensor utilizing a vertically aligned carbon nanotube electrode with electropolymerized enzyme immobilization
98 Effect of carbon doping on gas sensing properties of molybdenum oxide nanoneedles
99 Separation and manipulation of particles using traveling wave dielectrophoretic force
100 Rapid cholesterol detection by functionalized carbon nanotube based electrochemical sensor on flow injection microfluidic chip
101 Zinc oxide nanopolypods synthesized by thermal evaporation of carbon nanotubes and zinc oxide mixed powder
102 Effect of anodization voltage on electron field emission from carbon nanotubes in anodized alumina template
103 Low-cost and high-resolution x-ray lithography utilizing a lift-off sputtered lead film mask on a Mylar substrate
104 High sensitivity electrochemical detection of salbutamol using carbon nanotubes in anodized alumina nanopores
105 Low cost x-ray lithographic mask based on microsputtered lead film on transparencies
106 Effect of substrate position on the formation of ZnO nanostructures synthesized by thermal evaporation of ZnO-CNTs mixture
107 Carbon nanotubes in anodized alumina templates for electrochemical sensing
108 Multi-walled carbon nanotube-doped tungsten oxide thin films for hydrogen gas sensing
109 Flame-spray-made undoped zinc oxide films for gas sensing applications
110 Electronic tongue based on modified carbon nanotube electrochemical sensor array
111 Hydrogen sensors based on zinc oxide nanoparticles
112 Temperature cycle and surface treatment study of thermoelectric based micro PCR
113 AAO-CNTs electrode on microfluidic flow injection system for rapid iodide sensing
114 Fabrication and gas-sensing characterization of molybdenum oxide nanostructure by reactive rf sputtering
115 Flame-made Nb-doped TiO2 ethanol and acetone sensors
116 Fast cholesterol detection using flow injection microfluidic device with functionalized carbon nanotubes based electrochemical sensor
117 Graphene-PEDOT:PSS on screen printed carbon electrode for enzymatic biosensing
118 Optical H2 sensing properties of vertically aligned Pd/WO 3 nanorods thin films deposited via glancing angle rf magnetron sputtering
119 Carbon nanotubes dispersed molybdenum oxide nanocomposite thin film gas sensor prepared by Electron Beam Evaporation
120 Electrochemical cholesterol sensing system with electropolymerized carbon nanotube electrode
121 Low cost and high resolution X-ray lithography for fabrication of microactuator
122 3D hollow carbon nanotetrapods synthesized by three-step vapor phase transport
123 Effects of sputtering coating factors on elastic modulus of MoN coatings
124 Fabrication of electrostatic MEMS microactuator based on X-ray lithography with Pb-based X-ray mask and dry-film-transfer-to-PCB process
125 Effects of number of inserts and insert materials on surface roughness of cast-iron work produced by face milling
126 Improving the mechanical properties of a machine component of a fishing-net weaving machine by duplex coating
127 Influence of MoN sputtering coating on wear resistance of a fishing net-weaving machine component
128 สมบัติไดอิเลคทริกและความไวต่อแก๊สของฟิล์มบางเพอรอฟสไกต์ออกไซด์