ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กรณีศึกษา : โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการตลาดต่างประเทศ กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
3 การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวของเกษตรกร ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
4 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยใช้ช่องทางพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มรักษ์สยาม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
5 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กรณีศึกษา : โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก
6 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กรณีศึกษา : โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก
ปี พ.ศ. 2557
7 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
8 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สร้างความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง
10 การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจ กรณีศึกษา ออมสิน หมูสวัสดี
11 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
12 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
13 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานศิลปะ และของตกแต่งบ้านชุมชนบ้านห้างฉัตรใต้ และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างโอกาศทางการแข่งขัน
14 การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจ กรณีศึกษา : ออมสิน หมูสวัสดี
15 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สร้างความยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
16 การจัดการความรู้ด้านการจัดการและการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
17 การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วกี่ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
18 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการใหม่ในการจัดตั้งโรงงานเซรามิกและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา
19 การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศเพื่อค้นหาคุณลักษณะเฉพาะและสร้างการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
20 การศึกษารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ถึง 5 ดาว ที่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในเกณฑ์ Premium : กรณีศึกษาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทีผ่านการคัดเลือกระดับ OTOP Premium จากเขตภาคเหนือ