ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ 4
2 บรรดล สุขปิติ 2
3 ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ 2
4 โสภา บุณยศรีสวัสดิ์ 2
5 คีรินทร์ หินคง 2
6 ถาวร เสาร์ศรีจันทร์ 2
7 อุมาพร หล่อสมฤดี 2
8 อุเทน ปัญโญ 2
9 สมเกียรติ ตันสกุล 2
10 นภาพร ณ เชียงใหม่ 2
11 เอมอร ชิตตะโสภณ 2
12 พงศา วิบูลสันติ 2
13 วันเพ็ญ กันทา 2
14 ชวน เพชรแก้ว 2
15 สุกัญญา นิมานันท์ 2
16 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 1
17 รัตนา พุ่มไพศาล 1
18 มงคล ทองจันทึก 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 รัตนา พุ่มไพศาล 1
21 ณิชารีย์ ใจคำวัง 1
22 สุธิมา เทียนงาม 1
23 วริษฐ์ คำลือ 1
24 เอกภพ อัมพาประเสริฐ 1
25 อรุณี เวียงแสง 1
26 พีระพล ดำงาม 1
27 พรปวีณ์ ไชยณรงค์ 1
28 วิเชียร ปวงคำไหล 1
29 สุภาภรณ์ สุตา 1
30 สาโรช เนติธรรมกุล 1
31 งามฉวี โชติยมนตรี 1
32 วรางคณา บุษรากุล 1
33 ชลธิรา อินทรเทพ 1
34 จิราเจตน์ อุดมศรี 1
35 ปรัชญา ทวีกุล 1
36 กมลวรรณ บุญทาตุ้ย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2549 1
6 2547 6
7 2546 6
8 2531 1
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนของบ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 ความพร้อมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนบ้านตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชนบนพื้นที่สูงของบ้านแม่แอบใน ตำบลวังหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเชตพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5 ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนชายแดน ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 กระบวนการเรียนรู้ และจัดการความรู้ของชุมชน ด้านการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
8 กระบวนการและผลการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ของครูประถมศึกษาในบริบทอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
9 แนวทางการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
11 ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน และแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
12 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
13 สตรีกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง
ปี พ.ศ. 2546
14 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาแบบไตรภาคและแบบทวิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมันฝรั่ง ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
16 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ความวิตกกังวลทางสังคมกับความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ตรวจ อำเภอเมืองเชียงใหม่
17 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างชุดทดสอบแบบปรับได้ สำหรับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
19 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปี พ.ศ. 2531
20 การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของครูโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูและชาวเขาผู้เรียนในเขตภาคเหนือตอนบน