ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
3 การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: ชุมชนนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
5 การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: ชุมชนนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
6 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาด เพื่อนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
7 คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์
8 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
9 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2553
10 คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์
11 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
12 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
13 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
14 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยาอื่นๆ]
15 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
16 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
17 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
18 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
19 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
20 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
21 การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
22 ต้นทุนฐานกิจกรรมรายหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2551
24 ต้นทุนฐานกิจกรรมรายหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ : กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 การวิเคราะห์ธุรกิจและต้นทุนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา
ปี พ.ศ. 2550
26 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
28 คุณสมบัติ ความรู้ และความชำนาญของผู้ทำบัญชีที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดขอนแก่นพึงประสงค์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการทดสอบตลาด เพื่อนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารและยา