ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุพันธ์ กงบังเกิด
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อนุพันธ์ กงบังเกิด,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 9
2 งบประมาณแผ่นดิน 4
3 ปราณี นางงาม 4
4 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 3
5 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 3
6 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
7 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
8 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
9 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
10 ธนากร วงษ์ศา 2
11 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
12 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
13 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
14 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
15 พันธิตรา กมล 2
16 สุชาดา บัวพันธ์ 2
17 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 2
18 เกศรา บางสารี 2
19 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
20 นิรมล รังสยาธร 1
21 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 1
22 จรัส ช่วยนะ 1
23 วาสนา ณ ฝั้น 1
24 ดวงพร เปรมจิตร 1
25 นิติ เอี่ยมชื่น 1
26 เด่น เครือสาร 1
27 ไม่ระบุแหล่งเงิน 1
28 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 1
29 คงศักดิ์ พร้อมเพพ 1
30 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
31 แหล่งทุนภายนอก 1
32 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
33 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
34 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 2
7 2552 4
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 1
11 2537 1
12 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตธานีนิวัตเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2558
2 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
3 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2556
5 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยไอยเรศน่าน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. Nan) ในสภาพปลอดเชื้อ
6 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยไอยเรศน่าน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. Nan) ในสภาพปลอดเชื้อ
7 ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactyis flava Seidenf.ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์
ปี พ.ศ. 2555
8 การชักนำพอลิพลอยด์สบู่ดำ (Jatropha curcas Linn.) โดยสารเคมี
9 การขยายพันธุ์พืชวงศ์ชาฤาษี (Gesneriaceae)
ปี พ.ศ. 2554
10 ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactyis flava Seidenf.ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์
11 ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์
12 ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์
13 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
14 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตพัดแดง ( Bulbophyllum lepidum (BI.) J.J Sm. )
15 การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสกัดดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุลช้าง
17 การขยายพันธุ์หยาดน้ำค้าง (Drosera communis) ในหลอดทดลอง
18 การสำรวจกล้วยไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
19 ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการจัดจำแนกกล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis Bl.) โดยวิธี amplified fragment length polymorphism
ปี พ.ศ. 2550
20 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2549
21 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์กระเจียวป่าบางชนิด
22 การพัฒนาระบบการขยายพันธุ์กระเจียวส้มโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2548
23 การผลิตเชื้อ Turbo Yeast เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมักแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2537
24 การขยายพันธุ์คำฝอยด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการผลิตกรดไขมัน