ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชิตา มุ่งงาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัตดาว ภาษีผล 3
2 งบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
3 ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย 3
4 พีรยา โชติถนอม 3
5 รำไพ เกณฑ์สาคู 2
6 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
7 ศุภชัย สมัปปิโต 2
8 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 2
9 ชวลิต บุญปก 2
10 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
12 ปรีชา ประเทพา 1
13 รพีพร ช่ำชอง 1
14 วราวุธ สุธีธร 1
15 เรือน สมณะ 1
16 วัลยา สุทธิขำ 1
17 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
19 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
20 ถวิล ชนะบุญ 1
21 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
22 สุนันท์ สายกระสุน 1
23 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
24 สุกัญญา ลีทองดี 1
25 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
26 ธวัชชัย ชมศิริ 1
27 นเรศ มีโส 1
28 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
29 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
30 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
31 สุริทอง ศรีสะอาด 1
32 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
33 นริศ สินศิริ 1
34 ศรัณยู คำเมือง 1
35 รักฤดี สารธิมา 1
36 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
37 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2548. 1
38 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
39 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
40 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
41 มนตรี ทองมูล 1
42 เมธิน ผดุงกิจ 1
43 ชาติไทย แก้วทอง 1
44 สงครามชัย ลีทองดี 1
45 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
46 วรากร สีโย 1
47 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
48 วรรณา กาญจนมยูร 1
49 ปิยมาศ นานอก 1
50 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
51 บรรจบ วันโน 1
52 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
53 บังอร กองอิ้ม 1
54 จันทิมา พลพินิจ 1
55 นงนิตย์ มรกต 1
56 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
57 ทองใบ บุษกร 1
58 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
59 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
60 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
61 จตุพร เพ็งชัย 1
62 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
63 ทนงศักดิ์ มูลตรี 1
64 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
65 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
66 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
67 สมชาย แก้ววังชัย 1
68 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
69 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
70 ดรุณี บุญชารี 1
71 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
72 งบประมาณสนับสนุนจากรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2557 6
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 9
7 2553 5
8 2552 5
9 2551 6
10 2550 4
11 2549 9
12 2548 1
13 2547 4
14 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพของข้าวโพดฝักสดในการเป็นแหล่งสารออกฤทธิ์ชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
2 -
ปี พ.ศ. 2558
3 การเพิ่มความคงตัวให้กับแกมมาออริซานอลโดยใช้เทคนิคเอนแคปซูเลชั่นและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2557
7 ผลของพันธุ์และระยะการเก็บเกี่ยวข้าวโพดต่อองค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์คอร์นชิป
8 การใช้แป้งถั่วพุ่มดำทดแทนแป้งถั่วเขียวในการเตรียมวุ้นเส้นที่มีแป้งทนย่อยสูง
9 ความคงตัวของแกมมาออริซานอลหลังจากการห่อหุ้มด้วยสารเคลือบชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในน้ำส้ม
10 การพัฒนาวิธีการผลิตแป้งทนต่อการย่อยแบบรีโทรเกรดจากแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเส้น
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2556
13 Utilization of pregelatinized banana flour as a functional ingredient in instant porridge
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2555
16 Chemical Compositions, Phytochemicals, and Antioxidant Capacity of Rice Bran, Rice Bran Layer, and Rice Germ
17 -
ปี พ.ศ. 2554
18 Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
ปี พ.ศ. 2553
27 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวหอมมะลิที่มีผล มาจากผลของระดับการสี
28 องค์ประกอบทางเคมีและเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องที่มีผลมาจากวิธีการหุงข้าว
29 Influence of Germination Conditions on Starch, Physicochemical Properties, and Microscopic Structure of Rice Flour. 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry
30 -
31 -
ปี พ.ศ. 2552
32 Germination time dependence of bioactive compounds and antioxidant activity in germinated rough rice (Oryza sativa L.)
33 ฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารประกอบฟินอลิคจากข้าวและมังคุด
34 Comparison of proximate composition, bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran and defatted rice bran from organic rice and conventional rice. Comparison of proximate composition, bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran a
35 -
36 -
ปี พ.ศ. 2551
37 Chemical Compositions, Phytochemicals, and Antioxidant Capacity of Rice Bran, Rice Bran Layer, and Rice Germ
38 Application of Functional Colorant Prepared from Black Rice Bran in Yogurt
39 Comparison of proximate compositions, resistant starch content, and pasting properties of different colored cowpeas (Vigna unguiculata) and red kidney bean (Phaseolus vulgaris)
40 Chemical compositions and physico-chemical properties of malted sorghum flour and characteristics of gluten free bread
41 Stability of Freeze-Dried Lactobacillus acidophilus in Banana, Soyabean, and Pearl Barley Powders
42 -
ปี พ.ศ. 2550
43 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและศักยภาพการเป็นอาหารสุขภาพจากรำข้าวสกัดโดยใช้เอนไซม์
44 Effects of ohmic heating on lipase activity, bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran
45 Application of germination and enzymatic treatment to improve the concentration of bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran
46 Comparison of chemical compositions and bioactive compounds of germinated rough rice and brown rice
ปี พ.ศ. 2549
47 การศึกษาสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวงอก
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ
49 ผลการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของ Low density lipoprotein จากมนุษย์อนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้านจุลชีพ ของสารสกัดจากข้าวมีสี
50 การศึกษาสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวงอก = Study on nutrients and bioactive compounds in germinated rice : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ณัฐวัตร แซ่ตัง, อนุชิตา มุ่งงาม
51 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู
52 Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
53 Effect of germinated Rough Rice Media on Growth of Selected Probiotic bacteria
54 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
55 -
ปี พ.ศ. 2548
56 ไฟเตทและผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวของไฟเตทที่ได้จากข้าวงอกเพื่อใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2547
57 การวิเคราะห์คุณภาพข้าวโดยใช้รังสีอินฟราเรด
58 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้าข้าวสกัด
59 การวิเคราะห์คุณภาพข้าวโดยใช้รังสีอินฟราเรด : รายงานการวิจัย = Rice quality analysis using near infrared / โดย อนุชิตา มุ่งงาม
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้าข้าวสกัด : รายงานการวิจัยเรื่อง = Development of rice malt extracts / โดย อนุชิตา มุ่งงาม