ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา แก้วพูลสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อนุชา แก้วพลูสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 5
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 1
9 2546 1
10 2543 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และความนำไฟฟ้าของสารอาหารพืช
2 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2557
3 อิเล็กโทรสโกปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต
4 การออกแบบตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์เป็นสัญญาณดีซีโดยใช้วงจรสังเคราะห์ฟังก์ชันอาร์คไซน์แบบใช้โอทีเอเป็นพื้นฐานใน
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด
6 การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
7 การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
8 เครื่องตรวจจับรอยเชื่อมโดยใช้หลักการกระแสไหลวน
9 การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด
ปี พ.ศ. 2555
10 การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์
11 การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์
12 การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
13 โคมไฟส่องถนนแบบหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
14 การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
15 ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผล
16 การออกแบบวงจรควบคุมค่าแอมพลิจูดของตัวกำเนิดสัญญาณรูปไซน์
17 การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
ปี พ.ศ. 2553
18 การศึกษาและพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือโดยใช้หลักการ Beat Frequency Oscillator
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาและพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือโดยใช้หลักการ Beat Frequency Oscillator
ปี พ.ศ. 2551
20 การออกแบบวงจรหาค่าสูงสุดและวงจรหาค่าต่ำสุดสำหรับสัญญาณอินพุตแบบหลายสัญญาณ บนพื้นฐานของวงจรสายพานกระแส
ปี พ.ศ. 2546
21 การออกแบบวงจรหาค่าสูงสุดและวงจรหาค่าต่ำสุดสำหรับสัญญาณอินพุตแบบหลายสัญญาณบนพื้นฐานของวงจรสายพานกระแส
ปี พ.ศ. 2543
22 การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส