ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา แก้วพลูสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อนุชา แก้วพูลสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 5
5 2554 5
6 2553 1
7 2551 2
8 2546 1
9 2543 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และความนำไฟฟ้าของสารอาหารพืช
2 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2557
3 อิเล็กโทรสโกปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต
4 การออกแบบตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์เป็นสัญญาณดีซีโดยใช้วงจรสังเคราะห์ฟังก์ชันอาร์คไซน์แบบใช้โอทีเอเป็นพื้นฐานใน
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด
6 การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
7 เครื่องตรวจจับรอยเชื่อมโดยใช้หลักการกระแสไหลวน
ปี พ.ศ. 2555
8 การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์
9 การพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะความไวสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
10 การพัฒนาออกแบบวงจรจ่ายกระแสและวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบเครื่องมือวัด
11 การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
12 โคมไฟส่องถนนแบบหลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
14 การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์
15 ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผล
16 การออกแบบวงจรควบคุมค่าแอมพลิจูดของตัวกำเนิดสัญญาณรูปไซน์
17 การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
ปี พ.ศ. 2553
18 การศึกษาและพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือโดยใช้หลักการ Beat Frequency Oscillator
ปี พ.ศ. 2551
19 การออกแบบวงจรหาค่าสูงสุดและวงจรหาค่าต่ำสุดสำหรับสัญญาณอินพุตแบบหลายสัญญาณ บนพื้นฐานของวงจรสายพานกระแส
20 การศึกษาและพัฒนาเครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือโดยใช้หลักการ Beat Frequency Oscillator
ปี พ.ศ. 2546
21 การออกแบบวงจรหาค่าสูงสุดและวงจรหาค่าต่ำสุดสำหรับสัญญาณอินพุตแบบหลายสัญญาณบนพื้นฐานของวงจรสายพานกระแส
ปี พ.ศ. 2543
22 การออกแบบวงจรถอดรากที่สองแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐาน ของเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบซีมอส