ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เหลาเคน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
3 เสาวรี บำรุง 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 4
7 ปิยะรัตน์ จังพล 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 ประนอม ใจอ้าย 3
10 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
11 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
12 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
13 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
14 ณิชา โป้ทอง 3
15 ฉลอง เกิดศรี 3
16 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
17 อิสระ พุทธสิมมา 3
18 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
19 วินัย ศรวัต 3
20 รัศมี สิมมา 3
21 ปรัชญา เอกฐิน 3
22 เมธาพร พุฒขาว 3
23 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
24 สุนัดดา เชาวลิต 3
25 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
26 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
27 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
28 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
29 โอภาษ บุญเส็ง 3
30 รจนา ไวยเจริญ 3
31 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
32 อานนท์ มลิพันธ์ 3
33 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
34 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
35 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
36 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
37 จงรักษ์ จารุเนตร 3
38 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
39 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
40 ประพิศ วองเทียม 3
41 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
42 แฉล้ม มาศวรรณา 3
43 กิติพร เจริญสุข 3
44 อิทธิพล บรรณาการ 3
45 สายชล แสงแก้ว 3
46 สันติ พรหมคำ 3
47 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
48 สุชาติ คำอ่อน 3
49 พวงผกา อ่างมณี 3
50 จารุวรรณ บางแวก 3
51 สุภาวดี สมภาค 3
52 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
53 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
54 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
55 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
56 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
57 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
58 ชมัยพร บัวมาศ 3
59 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
60 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
61 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
62 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
63 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
64 สาคร โรจนัย 3
65 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
66 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
67 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
68 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
69 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
70 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
71 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
72 วัลลีย์ อมรพล 3
73 สมพงษ์ ทองช่วย 3
74 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
75 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
76 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
77 เอมอร เพชรทอง 3
78 เมธาพร พุฒขำว 3
79 มณี หาชานนท์ 3
80 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
81 เบญจมาศ คำสืบ 3
82 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
83 สุเทพ สหายา 3
84 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
85 วลัยพร ศะศิประภา 3
86 มัตติกา ทองรส 3
87 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
88 ศศิธร ประพรม 3
89 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
90 อัมพร วิโนทัย 3
91 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
92 โอภำษ บุญเส็ง 3
93 กุลชาติ นำคจันทึก 3
94 จำนง ชัญถาวร 3
95 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
96 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
97 สุมนำ งามผ่องใส 3
98 มานิตา คงชื่นสิน 3
99 ศักดา พุทธพาธ 3
100 ลักขณา บำรุงศรี 3
101 จรรยา มณีโชติ 3
102 มัทนา วานิชย์ 1
103 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
104 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
105 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
106 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
107 วาสนา วันดี 1
108 ไพริน ผลตระกูล 1
109 นาฏญา โสภา 1
110 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
112 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
114 ปรีชา กาเพ็ชร 1
115 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
116 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
117 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
118 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
119 พิกุล ซุนพุ่ม 1
120 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 1086 1
4 543 11