ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เหลาเคน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 4
7 ปิยะรัตน์ จังพล 4
8 สุภาพร สุขโต 4
9 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
10 เมธาพร พุฒขำว 3
11 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
12 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
13 สุมนำ งามผ่องใส 3
14 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
15 ศักดา พุทธพาธ 3
16 สาคร โรจนัย 3
17 โอภำษ บุญเส็ง 3
18 กุลชาติ นำคจันทึก 3
19 จำนง ชัญถาวร 3
20 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
21 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
22 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
23 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
24 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
25 มณี หาชานนท์ 3
26 จรรยา มณีโชติ 3
27 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
28 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
29 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
30 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
31 สุเทพ สหายา 3
32 สุนัดดา เชาวลิต 3
33 อิทธิพล บรรณาการ 3
34 ชมัยพร บัวมาศ 3
35 มัตติกา ทองรส 3
36 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
37 เมธาพร พุฒขาว 3
38 รัศมี สิมมา 3
39 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
40 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
41 ปรัชญา เอกฐิน 3
42 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
43 ศศิธร ประพรม 3
44 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
45 อัมพร วิโนทัย 3
46 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
47 มานิตา คงชื่นสิน 3
48 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
49 เบญจมาศ คำสืบ 3
50 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
51 วลัยพร ศะศิประภา 3
52 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
53 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
54 ลักขณา บำรุงศรี 3
55 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
56 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
57 ฉลอง เกิดศรี 3
58 เอมอร เพชรทอง 3
59 อิสระ พุทธสิมมา 3
60 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
61 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
62 สุชาติ คำอ่อน 3
63 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
64 สายชล แสงแก้ว 3
65 สันติ พรหมคำ 3
66 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
67 วินัย ศรวัต 3
68 รจนา ไวยเจริญ 3
69 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
70 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
71 โอภาษ บุญเส็ง 3
72 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
73 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
74 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
75 ประนอม ใจอ้าย 3
76 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
77 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
78 พวงผกา อ่างมณี 3
79 ณิชา โป้ทอง 3
80 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
81 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
82 ประพิศ วองเทียม 3
83 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
84 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
85 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
86 สมพงษ์ ทองช่วย 3
87 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
88 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
89 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
90 จงรักษ์ จารุเนตร 3
91 วัลลีย์ อมรพล 3
92 กิติพร เจริญสุข 3
93 จารุวรรณ บางแวก 3
94 สุภาวดี สมภาค 3
95 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
96 แฉล้ม มาศวรรณา 3
97 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
98 อานนท์ มลิพันธ์ 3
99 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
100 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
101 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
102 มัทนา วานิชย์ 1
103 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
104 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
105 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
106 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
107 วาสนา วันดี 1
108 ไพริน ผลตระกูล 1
109 นาฏญา โสภา 1
110 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
112 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
114 ปรีชา กาเพ็ชร 1
115 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
116 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
117 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
118 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
119 พิกุล ซุนพุ่ม 1
120 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2550 1
3 1086 1
4 543 11