ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา พัวไพโรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 13
2 พัชรี เจียรนัยกูร 10
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 7
4 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 6
5 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 6
6 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 6
7 พิสมัย ยืนยาว 4
8 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 3
9 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
10 บรรจบ ศรีภา 3
11 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 3
12 วัชนันท์ วงศ์เสนา 3
13 วัชรินทร์ ลอยลม 3
14 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
15 โสพิศ วงศ์คำ 3
16 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 3
17 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
18 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2
20 อัญชลี เตชะเสน 2
21 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2
22 สุมาลี อบเชย 2
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
24 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 2
25 ศิริ เชื้ออินทร์ 1
26 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
27 วราภรณ์ จันทร์อ่อน 1
28 เบญจพร บุราณรัตน์ 1
29 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
31 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
32 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
33 ศริญญา คงเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 4
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 1
7 2547 3
8 2545 1
9 2543 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
3 ดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ทำนายการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
4 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ mir-21 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
5 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
6 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 2
7 ไซโคลฟิลิน-เอ :
ปี พ.ศ. 2551
8 การตรวจทางอิมมูฮิสโตเคมีเพื่อหาอิมมูโนโกลบูลินและคอมพลีเมนท์ในชิ้นเนื้อไตที่เป็นพาราฟินบล็อก; ประโยชน์ของเทคนิคการกู้คืนแอนติเจน
9 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
10 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
11 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษาหรือกลับเป็นซ้ำ
12 การตรวจสอบผลของโปรตีน MARCKS ต่อการทำงานของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2549
13 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2547
14 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
15 การขาดหายไป และการแสดงออกของจีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
16 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2545
17 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค(กำลังดำเนินการ)
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของสารกดภูมิคุ้มกันในน้ำดีและซีรั่มของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับโฆจิโอฆาร์ซิโนมาร์