ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา พัวไพโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 13
2 พัชรี เจียรนัยกูร 10
3 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 7
4 อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ 6
5 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 6
6 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 6
7 พิสมัย ยืนยาว 4
8 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 3
9 จริยา หาญวจนวงศ์ 3
10 จินตนา พัวไพโรจน์ 3
11 กัญญลักษณ์ ชัยคำภา 3
12 บรรจบ ศรีภา 3
13 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 3
14 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 3
15 วัชนันท์ วงศ์เสนา 3
16 วัชรินทร์ ลอยลม 3
17 โสพิศ วงศ์คำ 3
18 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 3
19 ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 2
20 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2
21 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2
22 อัญชลี เตชะเสน 2
23 สุมาลี อบเชย 2
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
25 ศิริ เชื้ออินทร์ 1
26 พรศิลป์ ซีกพุดซา 1
27 วราภรณ์ จันทร์อ่อน 1
28 เบญจพร บุราณรัตน์ 1
29 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
31 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
32 ณรงค์ ขันตีแก้ว 1
33 ศริญญา คงเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 1
6 2552 5
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 2
10 2547 3
11 2545 2
12 2543 2
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Haem oxygenase 1 expression is associated with prognosis in cholangiocarcinoma patients and with drug sensitivity in xenografted mice.
ปี พ.ศ. 2556
2 ซีรัมดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ epigenetic ของมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษายีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อการป้องกัน-วินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิภาพ
4 ดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการเป็นตัวบ่งชี้ทำนายการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2554
5 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ mir-21 ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
6 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
7 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา มะเร็งท่อน้ำดี
8 บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 2
9 ไซโคลฟิลิน-เอ :
ปี พ.ศ. 2553
10 การตรวจสอบผลของโปรตีน MARCKS ต่อการทำงานของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2552
11 การตรวจสอบผลของโปรตีน MARCKS ต่อการทำงานของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
12 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
13 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ Integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
14 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ
15 ไซโคลฟิลิน-เอ: โมเลกุลเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2551
16 การตรวจทางอิมมูฮิสโตเคมีเพื่อหาอิมมูโนโกลบูลินและคอมพลีเมนท์ในชิ้นเนื้อไตที่เป็นพาราฟินบล็อก; ประโยชน์ของเทคนิคการกู้คืนแอนติเจน
17 บทบาทของ Cyclophilin A ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
18 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2550
19 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
20 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษาหรือกลับเป็นซ้ำ
21 การตรวจสอบผลของโปรตีน MARCKS ต่อการทำงานของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
22 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2549
23 การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
24 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ Integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2547
25 ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน Lewis และ Secretor ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
26 การขาดหายไป และการแสดงออกของจีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
27 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2545
28 พยาธิวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Matrix metalloproteinases และความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค(กำลังดำเนินการ)
29 การศึกษายีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2543
30 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
31 การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติของสารกดภูมิคุ้มกันในน้ำดีและซีรั่มของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับโฆจิโอฆาร์ซิโนมาร์
33 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
34 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ