ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชาติ พวงสำลี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย 1.โครงการการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชน 2.โครงการการพัฒนาวงจรอาหารอย่างยั่งยืน ระยะ ที่ 2 3. โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์การจัดการน้ำ : ก
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก 1. โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก 2. โครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 3. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่ด
ปี พ.ศ. 2550
3 การจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน : โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2549
4 ประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
ปี พ.ศ. 2548
5 การจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย ส่วนที่ 1: การจัดการมลพิษ
8 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย ส่วนที่ 2: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
9 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย ส่วนที่ 3: สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544
10 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
ปี พ.ศ. 2542
11 โครงการวิจัยความร่วมมือวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วม : สร้างวิสัยทัศน์กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2541
12 โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
ปี พ.ศ. 2540
13 สัมมนาประชาสังคมกับอนาคตของสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2538
14 Asian Environmental Reserch and Development Networking onSustainable Agriculture