ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุกูล พลศิริ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อนุกุล พลศิริ
- อนุกูล พลศิริ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชาติ บุญพิคำ 5
2 ลีนา ลิ่มอภิชาต 4
3 นวลละออ แสงสุข 4
4 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 4
5 พัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ 4
6 สุปรีดา จินดา 4
7 ธีระ ทองประกอบ 4
8 พัชรพร เวียงวีระชาติ 4
9 วันดี ไทยพานิช 4
10 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 4
11 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
12 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
13 กัลยา มะโนนึก 4
14 มณี อัชวรานนท์ 4
15 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 4
16 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
17 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 4
18 คำปุน วรรณวงษ์ 3
19 กัญจนา ศิลปกิจยาน 3
20 จิตพิสุทธิ สุพิชญ์ 3
21 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
22 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 2
23 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
24 ธงชัย สมบูรณ์ 2
25 ศรีนวล แก้วแพรก 2
26 นพคุณ คุณาชีวะ 2
27 รังสรรค์ แสงสุข 2
28 อารมณ์ มุกดิ์เตียร์ 2
29 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
30 คิม ไชยแสนสุข 2
31 ชุมสาย สีลวานิช 2
32 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
33 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
34 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 2
35 สมชาย ประภาวัต 2
36 วรพร คำแป้น 1
37 กัญญารัตน์ ถนอมแสง 1
38 ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ 1
39 นิภา ขุนทอง 1
40 วราภรณ์ เนรมิตพานิชย์ 1
41 ธนวิทย์ ลายิ้ม 1
42 อบเชย วงศ์ทอง 1
43 วนิดา บุญพร 1
44 อนุสรา อำรักษ์ 1
45 อมรรัตน์ ปุยงาม 1
46 จีรภัทร พลอยขาว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2554 3
4 2553 4
5 2552 7
6 2551 3
7 2548 1
8 2545 1
9 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
5 การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์
ปี พ.ศ. 2553
6 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตขนมทองหยิบ
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาปลากะตักเสริมใยอาหาร
12 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
13 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
14 ผลของการใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ที่มีต่อความรู้ในการบริโภคอาหาร ที่มีประโยชน์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
15 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2551
17 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย
19 การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากต้นกล้วยผสมกระดาษใช้แล้วเพื่อการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2548
20 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2545
21 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร