ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุกูล น้อยไม้
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรากร หนูทอง 10
2 Anukool Noymai 5
3 ชำนาญ ปัญญาใส 4
4 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 4
5 วีระชัย จันทร์สุด 4
6 Watcharakon Noothong 4
7 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 3
8 Weerachai Chansud 3
9 ปรินันท์ วรรณสว่าง 3
10 Chumnarn Punyasai 2
11 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 2
12 สุเมธ เลิศอมรสิน 2
13 อุรัชฎา เกตุพรหม 2
14 ละออ โควาวิสารัช 1
15 Satien Triamlumlerd, 1
16 Chaichana Mitrpant 1
17 La-or Kovavisaruch 1
18 ณรงค์ บวบทอง 1
19 ชนิดา บุญชรโชติกุล 1
20 ธนพล แก้วอรัญญิก 1
21 สุทธิศักดิ์ สิทธิพงศ์วรกุล 1
22 Parinund Varnasavang 1
23 Urachada Ketprom 1
24 พรเทพ เกษมศิริ 1
25 นัฏติยา เตมิยานนท์ 1
26 พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ 1
27 สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ 1
28 เด่นชัย วรเศวต 1
29 ขวัญชนก ยิ้มแต้ 1
30 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
31 Juthatip Wisanmongkol 1
32 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 1
33 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
34 Taweesak Sanpechuda 1
35 อภิรดี ยอดเทียน 1
36 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
37 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
38 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
39 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
40 Thaweesak Koanantakool 1
41 Apit Hemakom 1
42 Sumate Lertamonsin 1
43 อภิชย์ เหมาคม 1
44 Pasin Israsena 1
45 เฉลิม คงชอบ 1
46 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
47 วศิน อิทธิเมฆินทร์ 1
48 เกษศิริ หลักเมือง 1
49 กันต์ปวีร์ ศรีฉ่ำพันธ์ 1
50 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 1
51 อัมพร โพธิ์ใย 1
52 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
53 Itti Rittaporn 1
54 ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ 1
55 ณัจยา ศรลัมภ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2550 4
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน
3 สายอากาศแบบปรับทิศทางได้ สำหรับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ในย่านความถี่สูงยิ่ง
ปี พ.ศ. 2550
4 เครื่องช่วยฟังดิจิตอล BTE
5 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RF-ID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน RFID เบื้องต้น
7 A Review and a Practical Test of Active RFID Equipment for Road Access Service
ปี พ.ศ. 2549
8 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
9 รายงานการศึกษา แนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวสัตว์ของประเทศไทย
10 เครื่องอ่านเขียนอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ต่ำแบบมัลติแท็ก
ปี พ.ศ. 2548
11 การเพิ่มระยะการรับ-ส่งข้อมูลของ RFID Reader
12 โครงการออกแบบชิปประมวลผลสัญญาณแบบหลายมาตรฐานของเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
13 โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ต่ำสำหรับปศุสัตว์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 A simple switched beam antenna system for a beacon node localization in wireless sensor networks
15 Remote hearing screening as part of auditory telerehabilitation; a preliminary report
16 CE marking on a thai hearing aid
17 Developing an appropriate digital hearing aid for low-resource countries: A case study
18 Development of a low cost assistive listening system for hearing-impaired student classroom
19 Increasing memory in FAT16 removable media of RFID handheld reader