ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนิรุทธ์ สติมั่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกนฤน บางท่าไม้ 5
2 สุรพล บุญลือ 4
3 ทิพย์รัตน์ สิทธิวงศ์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 3
5 น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ 2
6 สมหญิง เจริญจิตรกรรม 2
7 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
8 สุกัญญา ประจุศิลป 2
9 มณฑิรา พันธุ์อ้น 1
10 อุเทน นวสุธารัตน์ 1
11 ธนันดา รังสิกุล 1
12 หรรษา ศรีสมบูรณ์ 1
13 น้ำผึ้ง ปัถวี 1
14 ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 1
15 สายพิณ เชื้อน้อย 1
16 สุกัญญา ฟักสกุล 1
17 สุวิสาข์ เหล่าเกิด 1
18 ผจญ รุ่งอรุณเลิศ 1
19 นันทพร พลอยขาว 1
20 หทัยณัฐ แก้วบัวดี 1
21 วีรวรรณ ลำวิไล 1
22 วนิดา ปรัชญรัตน 1
23 กมลวรรณ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
24 Anirut Satimuan 1
25 ครรชิต จามรมาน 1
26 Areewan Uatanee 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Nursing 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
29 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
30 Sukanya Phachusin 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Nurse 1
32 ไพรินทร์ ชมมะลิ 1
33 สุพรรณา เอี่ยมสอาด 1
34 อาวัชนา สินวณิชย์กุล 1
35 ประเดิม วารีนิล 1
36 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
37 นิลวรรณ เกษมโศธน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 6
5 2551 16
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การอ่านแบบเบื้องต้นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 การศึกษาประเภทและรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 การศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน วิชาสื่อการศึกษาเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
7 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
9 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
10 การพัฒนาชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1
11 การศึกษาผลการเรียนอีเลิร์นนิงแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2551
12 ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดทำโครงการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคงทองวิทยา
13 การศึกษาสภาพและความต้องการการใช้สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
14 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
15 การนำเสนอองค์ประกอบการออกแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมของเว็บไซด์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียฝึกทักษะวิชาศิลปศึกษาเรื่องการออกแบบตกแต่งเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถทางศิลปะแตกต่างกัน
17 การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือโดยใช้เว็บล็อกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร
18 การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรผู้บริหารองค์การแนวใหม่สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
19 การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
20 การพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือเรื่องสมบัติของจำนวนนับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยกระเจาวิทยาคม
21 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธเรื่องอริยมรรคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
22 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องการดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อมและโครงงานธุรกิจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
23 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง"การประดิษฐ์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สารสนเทศด้านการศึกษาของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรครูในโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
26 การนำเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำหรับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการและแนวทางการพัฒนาการใช้โทรทัศน์ตามประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ