ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนิรุตต์ มัทธุจักร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 8
2 สวทช. 6
3 อดิศร แย้มยวน 5
4 นฤพนธ์ ติดมา 5
5 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 4
6 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 3
7 งบประมาณแผ่นดิน 2
8 นันทวัฒน์ วีระยุทธ 2
9 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 2
10 รัฐพงศ์ ปฏิกานัง 2
11 วีระศักดิ์ สายสุด 2
12 ชาคริต โพธิ์งาม 2
13 วุฒิชัย สิทธิวงษ์ 2
14 จรินทร์  เจนจิตต์ 2
15 วีระพันธ์ สีหานาม 2
16 ชินพงษ์ คงศิลา 2
17 ชัยเดช เกษมนิมิตพร 1
18 บงกช บุญเพชร 1
19 ชัยเดช เกษมนิมิตร 1
20 335,500.00 1
21 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 1
22 จรินทร์ เจนจิตต์ 1
23 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 1
24 งบประมาณเงินรายได้ 1
25 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
26 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 1
27 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 1
28 นิรันดร์ หันไชยุงวา 1
29 บรรชา บุดดาดี 1
30 นิติกร พรหมดวง 1
31 ทุนร่วม สกอ.& สกว. 1
32 สมญา ภูนะยา 1
33 ชญานนท์ แสงมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 13
6 2553 8
7 2552 3
8 2547 2
9 2544 2
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก็สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว
3 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน
4 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว
5 โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาอบชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยวัสดุพรุน
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งความเร็วสูงใน condensed media
ปี พ.ศ. 2555
7 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว
8 โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาอบชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยวัสดุพรุน
ปี พ.ศ. 2554
9 การออกแบบเตาอบประสิทธิภาพสูงต้นแบบในอุตสาหกรรมตู้แช
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตน้ำแข็งหลอดด้วยมาตรการลงทุนเพิ่ม
11 การหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอบไม้สำหรับการผลิตไม้แปรรูป
12 การศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด
14 การศึกษาประสิทธิภาพรวมของเตาอบแบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวล.
15 การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในเทคโนโลยีการอบแห้ง
16 ผลของสภาวะห้องทดสอบต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
17 คุณลักษณะของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูงในอากาศ.
18 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดยการใช้วัสดุพรุน
19 Effects of different liquid properties on the characteristics of impact-generated high-speed liquid jets
20 Effect of stand-off distance on impact pressure of high-speed water jet injected in water
21 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว
ปี พ.ศ. 2553
22 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งความเร็วสูง ใน condensed media
23 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณลักษณะของลำพุ่งน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วสูง
24 คุณลักษณะของลำพุ่งดีเซลความเร็วสูงในน้ำ
25 การใช้งานฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
26 Effect of Temperature and Pressure on Characteristics of High Speed Diesel Jets.
27 Characteristics of High-Speed liquid jets in water.
28 Effects of different liquid properties on the characteristics of high-speed liquid jets injected in wate
29 Effects of test chamber conditions on characteristics high speed fuel jets behaviors
ปี พ.ศ. 2552
30 การสร้างต้นแบบระบบ Pre-cooling จากน้ำเหลือทิ้งในการผลิตน้ำแข็งหลอด
31 สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
32 เตาแก๊สหุงต้มฝนครัวเรือนในประเทศไทยและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
33 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
34 เครื่องอบปลาโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน
ปี พ.ศ. 2544
35 การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบวัสดุพรุนร่วมกับห้องเผาไหม้แบบวัสดุพรุน ชนิดใช้เชื้อเพลิงเหลว
36 การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบวัสดุพรุนร่วมกับห้องเผาไหม้แบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงเหลว