ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนิรุตต์ มัทธุจักร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 8
2 สวทช. 6
3 อดิศร แย้มยวน 5
4 นฤพนธ์ ติดมา 5
5 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 4
6 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 3
7 ชินพงษ์ คงศิลา 2
8 วีระศักดิ์ สายสุด 2
9 รัฐพงศ์ ปฏิกานัง 2
10 วีระพันธ์ สีหานาม 2
11 วุฒิชัย สิทธิวงษ์ 2
12 งบประมาณแผ่นดิน 2
13 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 2
14 นันทวัฒน์ วีระยุทธ 2
15 ชาคริต โพธิ์งาม 2
16 จรินทร์  เจนจิตต์ 2
17 ชญานนท์ แสงมณี 1
18 ทุนร่วม สกอ.& สกว. 1
19 สมญา ภูนะยา 1
20 จรินทร์ เจนจิตต์ 1
21 ชัยเดช เกษมนิมิตพร 1
22 นิติกร พรหมดวง 1
23 บงกช บุญเพชร 1
24 ชัยเดช เกษมนิมิตร 1
25 335,500.00 1
26 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 1
27 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 1
28 งบประมาณเงินรายได้ 1
29 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 1
30 นิรันดร์ หันไชยุงวา 1
31 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 1
32 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 1
33 บรรชา บุดดาดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 13
6 2553 8
7 2552 3
8 2547 2
9 2544 2
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก็สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว
3 โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาอบชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยวัสดุพรุน
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งความเร็วสูงใน condensed media
ปี พ.ศ. 2555
5 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว
ปี พ.ศ. 2554
6 การออกแบบเตาอบประสิทธิภาพสูงต้นแบบในอุตสาหกรรมตู้แช
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตน้ำแข็งหลอดด้วยมาตรการลงทุนเพิ่ม
8 การหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอบไม้สำหรับการผลิตไม้แปรรูป
9 การศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด
11 การศึกษาประสิทธิภาพรวมของเตาอบแบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวล.
12 การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในเทคโนโลยีการอบแห้ง
13 ผลของสภาวะห้องทดสอบต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
14 คุณลักษณะของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูงในอากาศ.
15 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดยการใช้วัสดุพรุน
16 Effects of different liquid properties on the characteristics of impact-generated high-speed liquid jets
17 Effect of stand-off distance on impact pressure of high-speed water jet injected in water
18 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว
ปี พ.ศ. 2553
19 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งความเร็วสูง ใน condensed media
20 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณลักษณะของลำพุ่งน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วสูง
21 คุณลักษณะของลำพุ่งดีเซลความเร็วสูงในน้ำ
22 การใช้งานฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
23 Effect of Temperature and Pressure on Characteristics of High Speed Diesel Jets.
24 Characteristics of High-Speed liquid jets in water.
25 Effects of different liquid properties on the characteristics of high-speed liquid jets injected in wate
26 Effects of test chamber conditions on characteristics high speed fuel jets behaviors
ปี พ.ศ. 2552
27 การสร้างต้นแบบระบบ Pre-cooling จากน้ำเหลือทิ้งในการผลิตน้ำแข็งหลอด
28 สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
29 เตาแก๊สหุงต้มฝนครัวเรือนในประเทศไทยและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
30 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
31 เครื่องอบปลาโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน
ปี พ.ศ. 2544
32 การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบวัสดุพรุนร่วมกับห้องเผาไหม้แบบวัสดุพรุน ชนิดใช้เชื้อเพลิงเหลว
33 การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบวัสดุพรุนร่วมกับห้องเผาไหม้แบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงเหลว