ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนามัย นาอุดม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 2
6 2552 2
7 2551 1
8 2541 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของแผนการทดลองและความแม่นยำในการ พยากรณ์ผลลัพธ์จากการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์แบบเชิงกำหนด
5 การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมเชิงคอมบินาทอริคเพื่อสร้างตัวแปรสุ่มหลายตัวที่สัมพันธ์กันสำหรับการจำลองมอนติคาร์โล
6 การศึกษาแผนการทดลองที่เหมาะสมและตัวแบบทางสถิติสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมเชิงคอมบินาทอริคเพื่อสร้างตัวแปรสุ่มหลายตัวที่สัมพันธ์กันสำหรับการจำลองมอนติคาร์โล
8 การศึกษาแผนการทดลองที่เหมาะสมและตัวแบบทางสถิติสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2554
9 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิ
10 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
11 การเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์โดยใช้หลักการปรับค่าความคลาดเคลื่อน
12 การเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์โดยใช้หลักการปรับค่าความคลาดเคลื่อน
ปี พ.ศ. 2551
13 การวางแผนทดลองสำหรับจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2541
14 สถิติทดสอบที่มีความแกร่งสำหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน : กรณีศึกษาสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์