ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ อัตชู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนันต์ อัดชู
- อนันต์ อัดชุ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 ชัชชัย โกมารทัต 2
3 ไพบูลย์ ฉัตรรัตนกุลชัย 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
5 ยุวดี ศกุนตะฤทธิ์ 1
6 อวย เกตุสิงห์ 1
7 ไชยรัตน์ คุณาชีวะ 1
8 สนิท พิเคราะห์ฤกษ์ 1
9 ธีร ศรแก้ว 1
10 เกรียงไกร รอดปัญญา 1
11 เกรียงศักดิ์ นกกระจิบ 1
12 สุรจิต อุดมสัตย์ 1
13 ทวีพงษ์ กลิ่นหอม 1
14 ศุกล อริยสัจสี่สกุล 1
15 จตุรพร ณ นคร 1
16 สุรศักดิ์ สุรโยธี 1
17 อนันต์ ปัญญาคำเลิศ 1
18 สมศักดิ์ ศิริอนันต์ 1
19 สำเร็จ มณีเนตร 1
20 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
21 นิลมณี ศรีบุญ 1
22 ชวน สรณารักษ์ 1
23 สันติ โภคสมบัติ 1
24 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
25 วันชัย กิติศรีวรพันธุ์ 1
26 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
27 วิสูตร กองจินดา 1
28 สุเมธ แก้วแพรก 1
29 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
30 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
31 นิรันดร์ ชาวเรือหัก 1
32 เอกสิทธิ์ อุยยานนวาระ 1
33 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
34 สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 1
35 นพคุณ นวมพันธ์ 1
36 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
37 จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ 1
38 ไพรินทร์ จำลองราษฎร์ 1
39 นฤดี บุญพารอต 1
40 นภพร ทัศนัยนา 1
41 จันทร์ ผ่องศรี 1
42 ตุ้มทอง สวามิภักดิ์ 1
43 เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ 1
44 เจริญ ชื่นสกุล 1
45 เจริญ กระบวนรัตน์ 1
46 ฉัตรชัย เฉลิมอิสระชัย 1
47 ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2539 2
3 2537 2
4 2530 1
5 2529 1
6 2528 2
7 2527 1
8 2526 6
9 2525 3
10 2524 6
11 2523 6
12 2522 1
13 2521 1
14 2520 2
15 2519 6
16 2518 1
17 2511 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนารูปแบบการทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล
ปี พ.ศ. 2537
4 การพัฒนาเกมการเล่นกระต่ายขาเดียวของเด็กไทย
5 ผลของการลดน้ำหนักอย่างเฉียบพลันและการชดเชย ที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
ปี พ.ศ. 2530
6 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2529
7 ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ. 2528
8 ผลของการอบอุ่นร่างกายต่างแบบที่มีต่อการวิ่ง 400 เมตร
9 การสร้างแบบรายงานตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน ของครูพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
10 คุณลักษณะที่พึงปรารถนาของบุคลากรทางพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
11 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาปฏิกริยาและความสามารถในการทรงตัว ของนักกีฬาชาย
12 การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้โฟร์แฮนด์วอลเลย์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์ กับการเรียนรู้โฟร์แฮนด์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์วอลเลย์ ในกีฬาเทนนิส
13 ผลของการพักระหว่างช่วงฝึกโดยใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นเกณฑ์ ที่มีต่อการฝึกว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 100 และ 200 เมตร
14 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
15 การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการทำงาน ของร่างกายในช่วงเวลาต่างๆ หลังการรับประทานอาหาร
16 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย กับความสามารถทางปัญญาของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
17 การสร้างแบบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เกี่ยวกับลักษณะความมีน้ำใจนักกีฬา
18 การเปรียบเทียบผลของการสอนทักษะการตีก่อนจังหวะเท้า การสอนจังหวะเท้าก่อนการตี และการสอนจังหวังหวะเท้าและการตีลูกหน้ามือและหลังมือพร้อม ๆ กันในวิชาแบดมินตัน
19 การเปรียบเทียบผลการฝึกวิ่ง 100 เมตร ระหว่างแบบฝึก 2 วันพัก 1 วัน กับแบบฝึก 5 วัน พัก 2 วัน
ปี พ.ศ. 2524
20 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
21 อิทธิพลของการเคลื่อนที่ของอากาศรอบตัวต่อความสามารถ ในการทำงานของร่างกาย
22 ปัญหาการจัดและการดำเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
23 ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารกายขั้นพื้นฐาน 5 อย่าง วันละ 10 นาที ต่อสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนชาย
24 การเปรียบเทียบความทนทานและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาที่ได้จากผล ของการฝึกแบบการให้ความต้านทานสูง โดยใช้จำนวนครั้งน้อยกับการฝึก แบบการให้ความต้านทานต่ำ โดยใช้จำนวนครั้งมาก
25 ความสัมพันธ์ระหว่างความจุปอด กับประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต และระยะเวลาในการกลั้นลมหายใจ
ปี พ.ศ. 2523
26 ผลของความสูงและน้ำหนักตัวของนักวิ่งระยะสั้น ที่มีต่อการวิ่งทางโค้ง
27 กรดแล็คติคในเลือดกับการว่ายน้ำแบบครอว์ล
28 การสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการวิ่ง
29 กรดแลคติคในเลือดกับการเหน็ดเหนื่อยของกล้ามเนื้อ
30 กรดแล็คติคในเลือดกับการวิ่งต่างระยะทาง
31 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 2
ปี พ.ศ. 2522
32 การเปรียบเทียบผลการฝึกแบบเฉพาะกับแบบฝึกของสมาคมกรีฑา แห่งประเทศไทย ในการวิ่งระยะทาง 100 เมตร
ปี พ.ศ. 2521
33 ผลของระยะเวลาการพักระหว่างช่วงฝึกที่มีต่อการวิ่ง 100 เมตร โดยใช้อัตราการเต้นของชีพจรเป็นเกณฑ์
ปี พ.ศ. 2520
34 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัยประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ.2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 10
35 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2519
36 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5
37 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร หมวดวิชาพลานามัยประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 1
38 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 8
39 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 3
40 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 11
41 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2518
42 ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2511
43 การศึกษาประมวลการสอนและปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล ในภาคการศึกษา 1