ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
8 มยุรี ตันติสิระ 2
9 Anan Srikiatkhachorn 1
10 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
11 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 Varunee Padmasankh 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
16 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
17 Pornpimol Muanjai 1
18 สายฝน ควรผดุง 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 สมพร พรมดี 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
24 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
25 วาสนา เสียงดัง 1
26 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
35 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 Thada Jirajaras 1
40 วัลลภ แย้มเหมือน 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 ธวัชชัย สันติสุข 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 Boonchai Sangpetngam 1
49 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
53 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 ศิริชัย ศิริกายะ 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
64 Somying Tumwasorn 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 ชฎิล สมรภูมิ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 อุทัย บุญประเสริฐ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
78 วิไล ชินธเนศ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
81 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
82 สำเริง แย้มโสภี 1
83 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 วัฒนชัย สมิทธากร 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 Jaitip Paiboon 1
107 Wilai Anomasiri 1
108 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 Vimolmas Lipipun 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 Supa Chantharasakul 1
118 Panee Boonthavi 1
119 Sumphan Wongseripipatana 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 Kasidit Nootong 1
127 Jittima Chatchawansaisin 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 Chariya Uiyyasathian 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 Pantharee Boonsatorn 1
135 Acom Sornsute 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 กำจัด มงคลกุล 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 ประคอง ชอบเสียง 1
148 Yeshey Penjor 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 วินัย งามแสง 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
153 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
154 นภสร โกวรรธนะกุล 1
155 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
156 Phanphen Wattanaarsakit 1
157 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย