ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
8 มยุรี ตันติสิระ 2
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 สุวิชา ทองสิมา 1
13 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 สมพร พรมดี 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
21 คัคนางค์ มณีศรี 1
22 วาสนา เสียงดัง 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
24 ธวัชชัย สันติสุข 1
25 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
26 ชฎิล สมรภูมิ 1
27 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 Varunee Padmasankh 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 ประธาน ดาบเพชร 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 Anan Srikiatkhachorn 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 Vanida Chantarateptawan 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Sumphan Wongseripipatana 1
59 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
60 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
61 วัฒนชัย สมิทธากร 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 Srilert Chotpantarat 1
64 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
65 Somying Tumwasorn 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
74 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 Chalermpol Leevailoj 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 Chakkaphan Sutthirat 1
85 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
94 Yeshey Penjor 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 กำจัด มงคลกุล 1
98 รุ่งราวี ทองกันยา 1
99 ๋Janes, Gavin W. 1
100 สุมิตรา พูลทอง 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 บรรจง คณะวรรณ 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 Acom Sornsute 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 สุวดี ยาป่าคาย 1
136 Suchin Arunsawatwong 1
137 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
138 Thanathon Sesuk 1
139 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 Jittima Chatchawansaisin 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
146 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
147 วินัย งามแสง 1
148 สิทธิพร แอกทอง 1
149 Chayaporn Supachartwong 1
150 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
151 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
152 Chariya Uiyyasathian 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
155 Kasidit Nootong 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 อวย เกตุสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย