ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
7 มยุรี ตันติสิระ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 วินัย งามแสง 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 Kasidit Nootong 1
27 กำจัด มงคลกุล 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 Yeshey Penjor 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 สุมิตรา พูลทอง 1
44 Phanphen Wattanaarsakit 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 Thada Jirajaras 1
51 ประธาน ดาบเพชร 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 Rajalida Lipikorn 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 ไววิทย์ พุทธารี 1
62 Anan Srikiatkhachorn 1
63 กมลชนก ยวดยง 1
64 อวย เกตุสิงห์ 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
70 Acom Sornsute 1
71 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
72 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 Suchin Arunsawatwong 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 อุทัย บุญประเสริฐ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
89 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
91 วิไล ชินธเนศ 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 สายฝน ควรผดุง 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
118 ชฎิล สมรภูมิ 1
119 ธวัชชัย สันติสุข 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 Jaitip Paiboon 1
157 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 2
7 2544 2
8 2543 3
9 2542 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Strategic research on pains and headaches
ปี พ.ศ. 2555
2 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
6 บทบาทของเมลาโตนินในการควบคุมการเกิดความเจ็บหวดจากหลอดเลือดสมอง : ศักยภาพในการรักษากลุ่มอาการปวดศรีษะจากหลอดเลือด
7 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2544
8 ความสัมพันธ์ระหว่างซีโรโตนินและไนตริกออกไซด์ ในกระบวนการควบคุมระบบไทรเจมมิโนวาสคูลาร์ : บทบาทในพยาธิกำเนิดของโรคปวดศีรษะไมเกรน
9 ความสัมพันธ์ระหว่างซีโรโตนินและไนตริกออกไซด์ ในกระบวนการควบคุมระบบไทรเจมมิโนวาสคูลาร์ : บทบาทในพยาธิกำเนิดของโรคปวดศีรษะไมเกรน
ปี พ.ศ. 2543
10 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
11 การศึกษาโรคปวดศีรษะ : ระบาดวิทยา, ลักษณะทางเวชกรรม และพยาธิสรีรวิทยา
12 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
13 การศึกษาโรคปวดศีรษะ : ระบาดวิทยา, ลักษณะทางเวชกรรม และพยาธิสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 บทบาทของเมลาโตนินในการควบคุมการเกิดความเจ็บหวดจากหลอดเลือดสมอง : ศักยภาพในการรักษากลุ่มอาการปวดศรีษะจากหลอดเลือด