ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
2 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
3 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
4 วีระ กสานติกุล 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
8 มยุรี ตันติสิระ 2
9 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 กระมล ทองธรรมชาติ 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 Acom Sornsute 1
18 Thanathon Sesuk 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 Chariya Uiyyasathian 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
26 ศุกันยา ห้วยผัด 1
27 Anawatch Mitpratan 1
28 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
29 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
30 Chonticha Srisawang 1
31 วินัย งามแสง 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
36 Jittima Chatchawansaisin 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 Kasidit Nootong 1
42 สิทธิพร แอกทอง 1
43 Chayaporn Supachartwong 1
44 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 สมพร พรมดี 1
47 สุวิชา ทองสิมา 1
48 วัลลภ แย้มเหมือน 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 สำเริง แย้มโสภี 1
55 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 ชฎิล สมรภูมิ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 Rajalida Lipikorn 1
66 Thada Jirajaras 1
67 Walaisiri Muangsiri 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 เอกชัย อดุลยธรรม 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 Anan Srikiatkhachorn 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 ไววิทย์ พุทธารี 1
79 Pornpimol Muanjai 1
80 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
83 สุมิตรา พูลทอง 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 กาญจนา แก้วเทพ 1
93 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
94 วัฒนชัย สมิทธากร 1
95 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
96 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 Boonchai Sangpetngam 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 Somying Tumwasorn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
119 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
120 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
121 Kittisak Likhitwitayawuid 1
122 สุมา เมืองใย 1
123 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
124 พรรณี กาญจนพลู 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 Chakkaphan Sutthirat 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 Yeshey Penjor 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 ประคอง ชอบเสียง 1
139 ละอองทิพย์ เหมะ 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
142 Vimolmas Lipipun 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 Supa Chantharasakul 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
149 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 Ampa Luiengpirom 1
155 บรรจง คณะวรรณ 1
156 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
157 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย