ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
7 มยุรี ตันติสิระ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
10 ละอองทิพย์ เหมะ 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 Puttipongse Varavudhi 1
13 Ampa Luiengpirom 1
14 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
15 Sompol Sanguanrungsirikul 1
16 Naiyana Chaiyabutr 1
17 Kitpramuk Tantayaporn 1
18 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
19 พรรณี กาญจนพลู 1
20 Chakkaphan Sutthirat 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
30 Kittisak Likhitwitayawuid 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 วัฒนชัย สมิทธากร 1
33 Wilai Anomasiri 1
34 Jaitip Paiboon 1
35 Panee Boonthavi 1
36 Sumphan Wongseripipatana 1
37 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 ชอุ่ม มลิลา 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Garnpimol C. Ritthidej 1
44 บรรจง คณะวรรณ 1
45 รุ่งราวี ทองกันยา 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
50 Waraporn Siriterm 1
51 Kasidit Nootong 1
52 Anawatch Mitpratan 1
53 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 กระมล ทองธรรมชาติ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
61 Acom Sornsute 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 Yeshey Penjor 1
66 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
67 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
68 กำจัด มงคลกุล 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
71 ๋Janes, Gavin W. 1
72 สุมิตรา พูลทอง 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 นภสร โกวรรธนะกุล 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 Jittima Chatchawansaisin 1
78 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
79 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 วินัย งามแสง 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
86 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
87 Anan Srikiatkhachorn 1
88 ไววิทย์ พุทธารี 1
89 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
90 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
91 Pornpimol Muanjai 1
92 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
93 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
94 สมพร พรมดี 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 วาสนา เสียงดัง 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 Varunee Padmasankh 1
102 เอกชัย อดุลยธรรม 1
103 สุวดี ยาป่าคาย 1
104 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
105 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
106 Suchin Arunsawatwong 1
107 Thanathon Sesuk 1
108 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
109 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
110 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 Thada Jirajaras 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
117 ประธาน ดาบเพชร 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 สำเริง แย้มโสภี 1
121 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
127 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
129 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
130 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
131 Chalermpol Leevailoj 1
132 Vanida Chantarateptawan 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
138 Srilert Chotpantarat 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 Somying Tumwasorn 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
144 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
145 ธวัชชัย สันติสุข 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 ชฎิล สมรภูมิ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
149 คัคนางค์ มณีศรี 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
156 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2543 2
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Strategic research on pains and headaches
ปี พ.ศ. 2555
2 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
7 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
8 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย