ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
7 มยุรี ตันติสิระ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 รุ่งราวี ทองกันยา 1
10 กำจัด มงคลกุล 1
11 Yeshey Penjor 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 วินัย งามแสง 1
19 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
20 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 Kitpramuk Tantayaporn 1
29 Puttipongse Varavudhi 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 Naiyana Chaiyabutr 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 Ampa Luiengpirom 1
35 ละอองทิพย์ เหมะ 1
36 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
39 พรรณี กาญจนพลู 1
40 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
41 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 Anawatch Mitpratan 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
55 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 Thada Jirajaras 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 Waraporn Siriterm 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 บรรจง คณะวรรณ 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 Kasidit Nootong 1
73 Chariya Uiyyasathian 1
74 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
75 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
76 สมชัย วัฒนการุณ 1
77 Pantharee Boonsatorn 1
78 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
79 Acom Sornsute 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 Jittima Chatchawansaisin 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 ธวัชชัย สันติสุข 1
88 ชฎิล สมรภูมิ 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
98 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 Anan Srikiatkhachorn 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 Pornpimol Muanjai 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 เอกชัย อดุลยธรรม 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 สมพร พรมดี 1
116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 Somying Tumwasorn 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
134 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
135 Garnpimol C. Ritthidej 1
136 Supa Chantharasakul 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Sumphan Wongseripipatana 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 ศิริชัย ศิริกายะ 1
151 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
152 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
153 Srilert Chotpantarat 1
154 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
155 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
156 Chalermpol Leevailoj 1
157 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2543 2
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Strategic research on pains and headaches
ปี พ.ศ. 2555
2 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
7 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
8 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย