ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ วงเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2549 2
4 2548 2
5 2547 1
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
ปี พ.ศ. 2551
2 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการสืบค้นโดยระบบอีเล็กทรอนิกส์ II
4 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการสืบค้นโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2548
5 สัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีดเอ็นเอของเห็ดพิษยางชนิดในพื้นที่โคกภูตากา จ.ขอนแก่น
6 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการสืบค้นโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2547
7 การจำแนกชนิดเชื้อ Streptomyces spp. ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช โดยใช้คุณลักษณะผสมผสาน