ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ วงเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
ปี พ.ศ. 2553
2 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
ปี พ.ศ. 2552
3 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
4 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas spp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุม โรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
ปี พ.ศ. 2551
5 ประสิทธิภาพของเชื้อ Pseudomonas sp. ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการสืบค้นโดยระบบ
7 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการสืบค้นด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการสืบค้นโดยระบบอีเล็กทรอนิกส์ II
9 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการสืบค้นโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2548
10 สัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีดเอ็นเอของเห็ดพิษยางชนิดในพื้นที่โคกภูตากา จ.ขอนแก่น
11 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคแตงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการสืบค้นโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2547
12 การจำแนกชนิดเชื้อ Streptomyces spp. ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช โดยใช้คุณลักษณะผสมผสาน