ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ลิขิตประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยการพัฒนาการรูปแบบการบริการสาธารณสุขชุมชนของโรงพยาบาลตำบลนำร่องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการศึกษาและสรุปบทเรียน กรณีการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัยหนองหว้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
3 โครงการศึกษาและสรุปบทเรียน กรณีการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัยหนองตาเยาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2543
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศในระบบเกษตรอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2527
5 อิทธิพลของผู้นำหมู่บ้านที่มีต่อการพัฒนาสาธารณสุขขั้นมูลฐาน : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้นำในสามหมู่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์