ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
2 ผลทางรูปทรงทางเรขาคณิตของอีเจ็คเตอร์และสภาวะการทำงานที่มีต่อสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
3 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของสารทำความเย็นชนิดต่างๆในระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
5 การศึกษาสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของสารทำความเย็นชนิดต่างๆในระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
7 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
8 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
9 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
10 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
11 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
13 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
14 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
15 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
16 การหาขนาดของถังเก็บสะสมความร้อนและสภาวะที่เหมาะสม ต่อการประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบดูดกลืน ชนิด Single effect ที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
17 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
18 การผลิตไอน้ำความดันสูงด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน
19 การพัฒนา เผยแพร่ เครื่องอบแห้งพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2550
20 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
21 ที่ปรึกษาในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและอุปกรณ์ต่อเนื่อง (Fuel Cell Economy)
22 ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Two-stage ด้วยการติดตั้ง Ejector
ปี พ.ศ. 2549
23 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
24 การผลิตไอน้ำความดันสูงด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
25 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
26 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา