ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
2 ผลทางรูปทรงทางเรขาคณิตของอีเจ็คเตอร์และสภาวะการทำงานที่มีต่อสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
3 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของสารทำความเย็นชนิดต่างๆในระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
5 การศึกษาสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของสารทำความเย็นชนิดต่างๆในระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
7 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
8 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
9 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
10 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
12 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
ปี พ.ศ. 2552
13 การหาขนาดของถังเก็บสะสมความร้อนและสภาวะที่เหมาะสม ต่อการประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบดูดกลืน ชนิด Single effect ที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตไอน้ำความดันสูงด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชน
15 การพัฒนา เผยแพร่ เครื่องอบแห้งพลังงานหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2550
16 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
17 ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Two-stage ด้วยการติดตั้ง Ejector
ปี พ.ศ. 2548
18 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา