ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ทองทา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงศ์พงา จางบัว 28
2 มณฑิรา นพรัตน์ 26
3 คณิต นิมมาลัยรัตน์ 22
4 พนิต กิจสุบรรณ 21
5 ศนิ จิระสถิตย์ 12
6 เยาวภา ไหวพริบ 4
7 จันทร์จีรา อยู่คง จงแจ้งกลาง 4
8 Anan Tongta 4
9 Kobkul Laoteng 3
10 นิวัฒน์ ชนะสุทธิประภา 3
11 กอบกุล เหล่าเท้ง 3
12 พนิต กิจสุวรรณ 2
13 เจอร์เก้น บอร์ค 2
14 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 2
15 สุวิช ศิริวัฒนโยธิน 2
16 ธีรพัชร อ่อนดี 2
17 ดาวรุ่ง ใจจริง 2
18 Bhimabol Khongto 2
19 ศนิ วงศ์ชัย 2
20 รักชาติ สุขสำราญ 2
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
22 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
23 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
26 ชุลี ยมภักดี 1
27 ประพนธ์ อางตระกูล 1
28 รังสิมา สูตรอนันต์ 1
29 อนวัช สุวรรณกุล 1
30 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
31 ไวรุจน์ เดชมหิทกุล 1
32 แสงชัย เอกประทุมชัย 1
33 ยาตรา ยมสูงเนิน 1
34 เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 1
35 ธนนนท์ ยืนยัง 1
36 เจริญผล สุวรรณโชติ 1
37 พรกมล อุ่นเรือน 1
38 ศรัญญา โพธิ์มา 1
39 บุญมี เณรยอด 1
40 M Nopharatana 1
41 Panit Kitsubun 1
42 P Jangbua 1
43 ชานนท์ สัตยารมณ์ 1
44 Nhung Nguyen 1
45 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
46 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
47 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
48 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
49 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
50 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 6
6 2553 4
7 2552 7
8 2551 3
9 2550 1
10 2548 1
11 2525 1
12 1086 1
13 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ Pichia pastoris เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค ไข้สมองอักเสบญี่ปุ่นโดยใช้โปรตีน prM (Japanese encephalitis envelope glycoprotein)
4 การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ Pichia pastoris เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคไข้เลือดออกโดยใช้โปรตีน Dengue NS1 ด้วยเทคนิค Immunochromatography
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัวของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร
7 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
8 การแยก Human Serum Albumin ที่ผลิตจากยีสต์ Pichia pastoris
9 Enhancing the production of gamma-linolenic acid in Hansenula polymorpha by fed-batch fermentation using response surface methodology
10 การพัฒนากระบวนผลิต Human Growth Hormone (hGH) ที่ผลิตได้จากเชื้อ Recombinant Pichia pastoris โดยใช้เทคนิคการวัดค่าและควบคุมป้อนอาหารแบบ Methanol Online
11 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแดงที่มีปริมาณรงควัตถุสีแดงและสารลดคอเลสเตอรอลสูง และมีปริมาณสารซิทรินินต่ำ เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนากระบวนผลิต Human Growth Hormone (hGH) ที่ผลิตได้จากเชื้อ Recombinant Pichia pastoris โดยใช้เทคนิคการวัดค่า และควบคุมป้อนอาหาร โดยใช้ Online Methanol Measurement and Control
13 การทำ Human Growth Hormone ที่ผลิตจากยีสต์ Pichia pastoris ให้บริสุทธิ์ โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีเบดขยาย (expanded bed chromatography)
14 Fermentation process development of recombinant Hansenula polymorpha for gamma-linolenic acid production
15 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนากระบวนแยกโปรตีน Human Serum Albumin (HSA)ที่ผลิตได้จากเชื้อ Recombinant Pichia pastoris ให้บริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟี่
17 การออกแบบระบบฟัซซีลอจิกในการควบคุมการหมักแบบอาหารแข็งในถังหมักแบบหมุน
18 การศึกษาและพัฒนาระบบระบายอากาศและความร้อนในถังหมักอาหารแข็งแบบหมุน
19 การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
20 Gamma-linolenic acid production of Mucor rouxii by solid-state fermentation using agricultural substrates
21 ศึกษาสภาวะการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ปลากะตักอบแห้ง
22 การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนากระบวนการแยกโปรตีน Human Growth Hormone บริสุทธิ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ Recombinant Pichia pastoris โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟี่
24 การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร
25 การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี
ปี พ.ศ. 2550
26 การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี
ปี พ.ศ. 2548
27 การพัฒนา Software Sensors สำหรับการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2525
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยครู ที่มีต่อการอบรมครูประจำการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การแยก human growth hormone ที่ผลิตจากยีสต์ pichia pastoris โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีเบดขยาย expanded bed chromatography
30 การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone (hGH) ที่ผลิตได้จากเชื้อ Recombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร