ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันตสิน เตชะกำพุธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 3
3 กิระณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 2
4 Anantasin Techagumpuch 2
5 มนต์เทียน เทียนประทีป 1
6 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 1
7 ชูศรี อุทัยวศิน 1
8 ชุมพร จันทมาศ 1
9 ฉลองชัย แก้วภูผา 1
10 ยุทธ อัครมาส 1
11 พูลศักดิ์ อินทวี 1
12 วัฒนา เดชนะ 1
13 วรวุฒิ โตท่าโรง 1
14 วิมล เกรียงไกร 1
15 เรืองศักดิ์ แก้วหาญ 1
16 ธีรพันธุ์ ม่วงไทย 1
17 จักรพันธ์ ถาวรธิรา 1
18 ณสรรค์ ผลโภค 1
19 พยนต์ โยธินธีระชัย 1
20 ภูเบศร์ อุดมทรัพย์ 1
21 Kiranant Ratanathammapan 1
22 มงคล แจ่มแจ้ง 1
23 อ้อยใจ อ่องหร่าย 1
24 เอื้ออารี กัลวทานนท์, 2521- 1
25 กิรณันต์ รัตนธรรมนันท์ 1
26 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
27 Supawan Tantayanon 1
28 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
29 มนัส แซ่ด่าน 1
30 รัตนากร กล่ำสมบัติ 1
31 มนู เฟื่องฟุ้ง 1
32 ประไพพิศ แจ่มสุกใส 1
33 ประสพชัย วิริยะศรีสุวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2541 1
3 2540 2
4 2539 2
5 2538 1
6 2537 2
7 2536 1
8 2535 2
9 2532 2
10 2531 1
11 2529 1
12 2528 1
13 2527 1
14 2526 2
15 2524 1
16 2521 2
17 2520 1
18 2519 1
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวัดเชิงพลวัตรของสัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กทริกของพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์
2 การพัฒนาเครื่องตรวจผู้บุกรุกโดยใช้ตัวรับรู้พอลิเมอร์ไพโรอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2541
3 การพัฒนาเครื่องมือจับรังสีอินฟราเรดซึ่งใช้พอลิเมอร์ไพโรอิเล็กตริกเป็นตัวรับรู้
ปี พ.ศ. 2540
4 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
5 การพัฒนาพอลิเมอร์นำไฟฟ้าซึ่งเตรียมโดยวิธีทางเคมีในสารละลายและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2539
6 การออกแบบไดเรกชันแนลคัปเปลอร์แบบช่วงความถี่กว้าง
7 การวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของสารโดยวิธีไร้ขั้วสัมผัสที่ความถี่ไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาเครื่องบันทึกเชิงตัวเลขอเนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2537
9 การพัฒนาพอลิไวนิลิดีนฟลูโอไรด์พอลิเมอร์เป็นไพโรอิเล็กตริก และการประยุกต์
10 การวัดสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์มพอ ลิไวนิลิดีนฟูลออไรด์ที่ความถี่ต่ำ
ปี พ.ศ. 2536
11 การวัดสัมประสิทธิ์เพียสโซอิเล็กตริกของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2535
12 การประยุกต์โพลิเมอร์นำไฟฟ้าในการชุบโลหะบนผิวพลาสติก
13 การวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของพอลิพิรโรล์ที่สังเคราะห์ แบบเคมีที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2532
14 ปรากฏการณ์ขนส่งทางไฟฟ้าในพอลิพิรโรล์ที่สังเคราะห์แบบเคมี
15 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพีวีดีเอฟ สำหรับทรานสดิวเซอร์คลื่นเสียง และการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2531
16 การพัฒนาเครื่องมืออย่างง่ายเพื่ศึกษาสภาพการนำความร้อนของวัสดุ
ปี พ.ศ. 2529
17 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์แผ่นเดี่ยว เพื่อควบคุมการทดลองปรากฏการณ์ขนส่ง
ปี พ.ศ. 2528
18 การผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริกของโมเลกุลบางชนิดในสารละลายเบนซิน ที่มีความถี่ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2527
19 การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ของสารกึ่งตัวนำอะลอย และเทอนารีที่มีรูปร่างไม่แน่นอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2526
20 ค่าคงที่ไดอิเลคตริคของผลึกเหลวนีมาติคที่ความถี่ต่ำ
21 การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ในสารกึ่งตัวนำโดยเทคนิคของแวน เดอร์ เพาว์
ปี พ.ศ. 2524
22 ค่าคงที่ฉนวนของผลึกเหลวนีมาติกต่าง ๆ ที่ความถี่ไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2521
23 การวัดค่าคงที่ฉนวนของผลึกเหลวนีมาติกบางชนิดที่มีความถี่ต่าง ๆ ในสนามแม่เหล็ก
24 การศึกษาปรากฎการณ์การเคลื่อนย้ายในผลึกต่าง ๆ ที่อุณหภูมิระหว่าง 77 องศาเคลวินถึงอุณหภูมิห้อง
ปี พ.ศ. 2520
25 เทกซ์เจอร์ของของผสมนีมาติค-คอเลสเตอริค ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสภาวะเมโซมอร์ฟิค-ไอโซโทรปิค
ปี พ.ศ. 2519
26 การวัดค่าคงที่ไดอิเลคตริกของสารที่มีความถี่ต่าง ๆ