ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนวัช สุวรรณกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 17
2 คนึงนิจ บุศราคำ 17
3 ปพิชญา กองจินดา 16
4 กฤติยา ทิสยากร 16
5 ศิริเพ็ญ จริเกษม 14
6 ภูษิตา วรรณิสสร 14
7 โสภณ สิริศรัทธา 12
8 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 11
9 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 7
10 สรวิศ แจ่มจำรูญ 6
11 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 6
12 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 4
13 มนตรี แก้วดวง 4
14 บวร ตันติวรชัย 4
15 สายันต์ ตันพานิช 4
16 สดศรี เนียมเปรม 4
17 สุพัตรา เปี่ยมวารี 3
18 มยุรา ล้านไชย 3
19 สุภาวดี ชนะพาล 3
20 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 3
21 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 3
22 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 3
23 วิมลศรี พรรธนประเทศ 3
24 วิเชียร เขยนอก 3
25 สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด 2
26 ธรรมภรณ์ ประภาสวัต 2
27 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 2
28 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 2
29 ยุวดี รัตนไชย 2
30 น้ำเพ็ชร ชัยวิภา 2
31 เตือนตา เสมาทอง 2
32 สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี 2
33 ธัญชนก เมืองมั่น 2
34 ชนะ พรหมทอง 2
35 นริศรา เลาหะดุหวิ 2
36 จีรายุ ทองดอนเอ 2
37 อุบล ฤกษ์อ่ำ 2
38 ชุติมา สาตรจีนพงษ์ 1
39 มนฑิณี กมลธรรม 1
40 เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 1
41 จิตรา เกาะแก้ว 1
42 ไวรุจน์ เดชมหิทกุล 1
43 ศรัญญา ชัยจำรัส 1
44 วรรณภา ชาติวงษ์ 1
45 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
46 แสงชัย เอกประทุมชัย 1
47 อนันต์ ทองทา 1
48 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
49 สมพร มูลมั่งมี 1
50 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 1
51 วิภาพร พัฒน์เวช 1
52 สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ 1
53 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 1
54 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
55 โศรดา วัลภา 1
56 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 1
57 ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ 1
58 ฉันทรา พูนศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 5
8 2550 2
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 1
12 2543 2
13 2537 1
14 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
3 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยและพัฒนาการป้องกันและการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อรา
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแคลอรีต่ำจากสารหวานธรรมชาติจากธัญพืชและเส้นใยอาหารจากผักพื้นบ้าน
7 การวิจัยทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญที่แยกได้จากผลลองกอง
ปี พ.ศ. 2553
8 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก
10 การควบคุมและกำจัดโรคเน่าของผลไม้เขตร้อนหลังเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี : ระยะที่ 2
11 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน ผลไม้ และวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้
12 วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเนื้อเยื่อสัตว์
ปี พ.ศ. 2551
13 ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
14 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุและปรับปรุงคุณภาพผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยว
15 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการส่งออกลำไยและลิ้นจี่
16 การจำแนกและวิเคราะห์คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
17 การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2550
18 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะทางด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว
19 วิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปรับสมดุลร่างกาย
ปี พ.ศ. 2548
20 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และการรักษาสีผิวของลิ้นจี่
ปี พ.ศ. 2547
21 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2545
22 การออกแบบกระบวนการผลิตสารสกัดจากสะเดาในระดับอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ด้านการเงิน
ปี พ.ศ. 2543
23 การออกแบบกระบวนการผลิตสารสกัดจากสะเดาในระดับอุตสาหกรรม
24 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2537
25 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก