ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์พร ไศลวรากุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 5
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 1
6 2545 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
3 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
4 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
5 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาข้อมูลเชิงลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 เพื่อพัฒนาเว็บไซด์การท่องเที่ยวแบบภาพสามมิติเสมือจริง
ปี พ.ศ. 2557
7 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบภาพสามมิติเสมือนจริง
ปี พ.ศ. 2556
8 ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
10 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์
11 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริง และการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนสี