ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์นุช เทียนทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 18
2 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 4
3 ธีระนันท์ พิจารโชติ 2
4 จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 2
5 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
6 Faculty of Management Science, Khon Kaen University 2
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
8 จินดา จำเริญ 2
9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
10 Anongnuch Thienthong 2
11 วรมิตร ครุฑโต 2
12 วีระพงศ์ แสนจันทร์ 2
13 ศิริพร จันทะบาล 2
14 จินตนา สมสวัสดิ์ 2
15 กิตติ กุบแก้ว 2
16 ทวีศักดิ์ อัครางกูร 2
17 จงรักษ์ หงษ์งาม 2
18 ปริญญา เฉิดโฉม 1
19 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
20 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
21 พีรพงษ์ ปราบริปู 1
22 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
23 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
24 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
25 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
26 กาญจนา โชคถาวร 1
27 ปรัตถ พรหมมี 1
28 จารุวรรณ์ พุ่มบัว 1
29 สรวง สร้อยพาน 1
30 สรรเสริญ จันทเขต 1
31 วิมลพร ชัยวัฒนกุลวานิชย์ 1
32 พรทิพย์ ตันติบัณฑิต 1
33 จิราวัฒน์ มูลสมบัติ 1
34 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 1
35 เจตต์นภิศ ระยับกุล 1
36 วิราศิณี ศรีม่วง 1
37 อารี วิบูลย์พงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 7
7 2545 3
8 2544 2
9 2543 1
10 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายสาขาของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการรักษาอาการปวดภายหลังผ่าตัดโดยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis
ปี พ.ศ. 2551
4 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น
5 การศึกษาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การศึกษาขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวการณ์แข่งขันของ SMEs ไทยรายสาขา
ปี พ.ศ. 2548
8 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
9 ผลของการพัฒนาอาขีพเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร
10 ผลของการพัฒนาอาขีพเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร
11 ผลของการพัฒนาอาชีพเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร
12 การศึกษาผลกระทบของธุรกิจขนาดใหญ่ ต่อธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก กรณีศึกษา ร้านปิงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
13 การจัดการธุรกิจปลาร้าบอง ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
14 การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัท โรงสีข้าวพูลทรัพย์การเกษตร จำกัด
15 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเกณฑ์ตัดสิน ในการเลือกสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
16 ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
17 ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
18 ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย
ปี พ.ศ. 2544
19 ผลของการพัฒนาอาขีพเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร
20 ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2543
21 ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย