ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์นุช ภูยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพเรือ
2 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคลินิก วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
4 การศึกษาเกณฑ์การตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเลือกสถาบันการศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2548 : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
5 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2548
6 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
7 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในคลินิก วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาติดตามผลการให้บริการปรึกษาโรคเอดส์กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2546
9 อนาคตบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2544
10 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
11 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
12 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาติดตามผลการให้บริการปรึกษาโรคเอดส์กองทัพเรือ
14 การศึกษาติดตามผลการให้บริการปรึกษาโรคเอดส์กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2531
15 ผลของการใช้น้ำทำความสะอาดฝีเย็บ ต่อการหายของฝีเย็บในหญิงหลังคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในคลินิก วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
17 การศึกษาเกณฑ์การตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเลือกสถาบันการศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2548 : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ