ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อติวงศ์ สุชาโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โปรดปราน บุณยพุกกณะ 31
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20
3 ศศิวิมล ชาญวานิชบริการ 5
4 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 4
5 รวิศม์ วงษ์สมาน 3
6 ปริญญารัตน์ ตู้จินดา 2
7 หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน 2
8 ศิรินุช บุญสุข 2
9 เกศราภรณ์ ซื่อสัตย์พาณิชย์ 2
10 นิพนธ์ ชินะธิมาตร์มงคล 2
11 ศิรินาถ ตั้งรวมทรัพย์ 1
12 ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร 1
13 ณัฐชา ตังศิริรัตน์ 1
14 กฤตนันท์ พิทักษ์ภวัตกุล 1
15 ณัฐณรงค์ พ่วงศรี 1
16 ณัฐณิชา มณีแสง 1
17 นัทธมน โมกข์ณรงค์ 1
18 ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย 1
19 กลวัชร ตระกูลสุข 1
20 ศุภกิจ เชื้อธนะภิญโญ 1
21 ปวันรัตน์ หิรัญกาญจน์ 1
22 ณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล 1
23 ถาวร ลิ้มวัฒนาชัย 1
24 เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ 1
25 พัฒนะ ภูริยากร 1
26 เพียงจิต ดารีเย๊าะ 1
27 เลอเกียรติ ชววิทยากุล 1
28 เอกพล ตั้งวีระพงษ์ 1
29 สุรพล วรภัทราทร 1
30 ต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์ 1
31 ณัฐพงศ์ ลือพัฒนสุข 1
32 วิทยา โรจน์กิตติเจริญ 1
33 ชุลีกร กิตติกูล 1
34 ธีระ สุริย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 9
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 6
8 2550 4
9 2549 5
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ระบบช่วยเหลือคนตาบอดผ่านวีดีโอคอลในโทรศัพท์ร่วมกับการประกอบภาพทางไกล
ปี พ.ศ. 2556
2 การรู้จำภาษาจากเสียงพูดโดยใช้ลักษณ์ทางสัทวิทยา
3 การคัดเลือกคุณลักษณะสำคัญของคำบ่งอารมณ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์
4 การสร้างแบบจำลองการรับรู้ความเป็นธรรมชาติของเสียงวรรณยุกต์ด้วยแบบจำลองเรขาคณิต
5 การระบุคำให้อ่านแบบไทยจากข้อความอักษรโรมันที่พบในเครือข่ายสังคม
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือ
7 การศึกษาการลดการออกเสียงสระอะในการจำแนกสระด้วยความถี่ฟอร์แมนต์ของเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
8 การแปลงกราฟีมภาษาอังกฤษเป็นโฟนีมภาษาไทย
9 การแบ่งประโยคภาษาไทยโดยแคททิกอเรียลแกรมม่าและหลักเกณฑ์ไวยากรณ์
10 การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุม
11 ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์
12 การประสานเวลาอัตโนมัติแบบทันทีระหว่างเสียงและข้อความ
13 การตรวจจับการเล่นคำด้วยวิธีซ้ำตัวอักษรในข้อความสื่อสังคมออนไลน์และแปลงให้เป็นบรรทัดฐาน
14 แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือ
ปี พ.ศ. 2554
15 การเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างคลังข้อความตามการกระจายตัวหน่วยเสียงที่กำหนดได้
16 การถอดคำแบบถ่ายเสียงสำหรับชื่อบุคคลภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมัน
17 พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2553
18 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ห่อหุ้มโปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง
19 การแสดงรูปแบบคิวทีไอที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับอีเลิร์นนิงบนเว็บ
20 การออกแบบและประเมินส่วนรับเข้าควบคุมด้วยเสียง
ปี พ.ศ. 2552
21 วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์
22 การสังเคราะห์เสียงอิงแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟที่สามารถกำหนดสัญญาณจากเส้นเสียงและสัญญาณรบกวนลมหายใจ
23 การเพิ่มความถูกต้องของการแบ่งคำภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองความน่าจะเป็นของหน้าที่อักขระ
24 การสังเคราะห์เสียงอิงแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอมที่สามารถกำหนดสัญญาณจากเส้นเสียงและสัญญาณรบกวนลมหายใจ
25 การเพิ่มความถูกต้องของการแบ่งคำภาษาไทย โดยใช้แบบจำลองความน่าจะเป็นของหน้าที่อักขระ
ปี พ.ศ. 2551
26 การถอดชื่อบุคคลจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยอาศัยความนิยมในการใช้เป็นฐาน
27 วิธีการวิเคราะห์ด้วยการสังเคราะห์เพื่อประมาณพื้นที่หน้าตัดช่องทางเสียงสำหรับการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
28 การออกแบบและพัฒนาตัวแปลงภาษาไปกลับอังกฤษผสมไทยเป็นเบรลล์
29 การออกแบบและพัฒนาการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยแบบเชื่อมต่อโดยใช้ฐานข้อมูลเสียงพูดขนาดเล็ก
30 วิธีการวิเคราะห์ด้วยการสังเคราะห์เพื่อประมาณพื้นที่หน้าตัดช่องทางเสียง สำหรับการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
31 การออกแบบและพัฒนาตัวแปลงภาษาไปกลับอังกฤษผสมไทยเป็นเบรลล์
ปี พ.ศ. 2550
32 การประมาณทอพอโลยีของแบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟสำหรับการรู้จำหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
33 การหาตำแหน่งขอบเขตเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
34 การจำแนกเสียงพยัญชนะกักภาษาไทยในตำแหน่งต้นพยางค์โดยอัตโนมัติเมื่อทราบฐานกรณ์
35 การสกัดแนวคิดจากเสียงสนทนาโดยใช้กราฟของเซกเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
36 การลดสัญญาณรบกวนเติมแต่งแบบคงที่ก่อนการรู้จำเสียงพูด โดยการลบสเปกตรัมแบบปรับค่าถ่วงน้ำหนักได้
37 การตรวจหาสระในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทย
38 การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์
39 โปรแกรมฝึกฝนการเปล่งเสียงพูดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยิน
40 การจำแนกหน่วยเสียงภาษาไทยโดยใช้การแทนเสียงแบบทั้งเซกเมนต์