ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดุลย์ พุกอินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสืบค้นกรรมวิธีการผลิตเหล็กน้ำพี้ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การเปรียบเทียบอัตราผลิตภาพกระบวนการของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์
3 การสืบค้นกรรมวิธีการผลิตเหล็กน้ำพี้ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)
6 การจัดตารางการผลิตโดยเปรียบเทียบการจัดตารางทั่วไป และวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
7 เรื่องการแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
8 วิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้วิธีการผสมผสานเจเนติกอัลกอริทึมกับโลคอลเสิร์ช
9 การจัดตารางการผลิตโดยเปรียบเทียบการจัดตารางทั่วไปและวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
10 หมู่บ้านกล้วย (เบรกแตก)
11 การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟแบบแนวนอน
ปี พ.ศ. 2554
12 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2553
13 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
14 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบพริก
15 การใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
16 วิธีการแก้ปัญหาจัดตารางงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของโรงซ่อมบำรุงเขื่อนสิริกิติ์โดยวิธีการเปรียบเทียบกฎการจัดตาราง
17 การพัฒนาเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
18 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนถ่ายในงานอุตสาหกรรม
19 การใช้ระบบการบ่งชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
20 การจัดตารางการทำงานให้กับเครนในท่าเรือ โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอริทึม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 เรื่องวิธีการแก้ปัญหาของการจัดลำดับงานโดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม