ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดุลย์ ทรายตัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
3 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
4 การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัตถุดิบเซรามิกส์ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างและสมบัติดิน โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ตรงของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ปี พ.ศ. 2556
5 น้ำเคลือบอุณหภูมิต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ถ้วยใส่ขนม กรณีศึกษาโรงงานกฎชาญเจริญ
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง กรณีศึกษา บริษัท อิญอรจำกัด
7 ศักยภาพและกลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
8 การใช้กากดินขาวลำปางเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่มีส่วนผสมของวัสดุกลุ่มหลอดต่างกันสำหรับใช้ในงานเคลือบ