ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิสร เตือนตรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Adisorn Tuantranont 66
2 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 40
3 Anurat Wisitsoraat 36
4 Tanom Lomas 21
5 ถนอม โลมาศ 20
6 พรพิมล ศรีทองคำ 15
7 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 13
8 ณรงค์ อรัญรุตม์ 11
9 คทา จารุวงศ์รังสี 11
10 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 10
11 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
12 Viyapol Patthanasettakul 10
13 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
14 Assawapong Sappat 7
15 ธิติมา มธุรส 7
16 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 6
17 Thitima Maturos 6
18 Suriya Mongpraneet 5
19 สุริยะ โม่งปราณีต 5
20 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
21 สากล ระหงษ์ 4
22 Teerakiat Kerdcharoen 4
23 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
24 Nitin Afzulpurkar 4
25 Wattanasit Pimpao 4
26 Chanpen Karuwan 4
27 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 3
28 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
29 Sakol Rahong 3
30 Asim Nisar 3
31 บรรจง มไหสวริยะ 3
32 Banchong Mahaisavariya 3
33 V.M. Bright 2
34 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
35 Panita Lamsam 2
36 กัลยา อุดมวิทิต 2
37 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
38 Kalaya Udomvitid 2
39 ปณิตา ล่ำซำ 2
40 Chakrit Sriprachuabwong 2
41 Manas Sangworasil 2
42 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
43 เต็มศิริ ทรงเจริญ 2
44 Pornpimol Sritongkham 2
45 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
46 Krongkamol Wong-Ek 2
47 Pisit Singjai 2
48 มนัส สังวรศิลป์ 2
49 Warakorn Limbut 2
50 Sutichai Chaisitsak 2
51 Suchera Loyprasert 2
52 จิติ หนูแก้ว 2
53 G.. SBERVEGLIERI 2
54 Suthichai Chaisitsak 2
55 N.V. Afzulpurkar 2
56 กรองกมล วงษ์เอก 2
57 Temsiri Songjaroen 2
58 Chatchawal Wongchoosuk 2
59 Pikul Wanichapichart 2
60 Wanida Laiwattanapaisal 2
61 T. Kerdcharoen 2
62 Wansika Kiatpathomchai 2
63 ยงยุทธ วรรณา 1
64 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
65 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
66 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
67 Proespichaya Kanatharana 1
68 ยศ บุญทองคง 1
69 Nandh Thavarungkul 1
70 วรากร ลิ่มบุตร 1
71 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
72 Chanchana Thanachayanont 1
73 Chongdee Thammakhet 1
74 Nikhom Promkajin 1
75 จงดี ธรรมเขต 1
76 นิคม พรมกะจิน 1
77 Heinrich Hofmann 1
78 Surasak Boonkla 1
79 K. Hemarat 1
80 การวิก เหมะรัต 1
81 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
82 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
83 Pongpan Chindaudom 1
84 Jianglong Zhang 1
85 Y.C. Lee 1
86 W Mamanee 1
87 Panote Thavarungkul 1
88 จอยดีพ ดูททา 1
89 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
90 Joydeep Dutta 1
91 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
92 N. Porntheerapat 1
93 Ubolsree Leartsakulpanich 1
94 Yongyuth Wanna 1
95 น้ำฝน เข็มทองเจริญ 1
96 Manfred Ruehrig 1
97 Michael Vieth 1
98 Wiebke Sarfert 1
99 Chavis Srichan 1
100 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
101 Ditsayu Phokharatkul 1
102 Pattarapong Phasukkit 1
103 Ralph Paetzold 1
104 ศักย์ชิน บุญถวิล 1
105 นิมิต ชมนาวัง 1
106 อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 1
107 วรัธยา สินวัต 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ 1
109 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
110 RAYMOND JAMES RITCHIE 1
111 Anurat Wisitsorrat 1
112 Supab Choopun 1
113 Booncharoen Wongkittisuksa 1
114 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
115 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
116 Chusak Limsakul 1
117 Punnee Asawatreratanakul 1
118 Nattapong Tongrod 1
119 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
120 Sukon Phanichphant 1
121 สุภาพ ชูพันธ์ 1
122 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
123 Aussawapong Sappat 1
124 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
125 Thanittha Samerjai 1
126 Nittaya Tamaekong 1
127 Sutat Patomnuphong 1
128 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
129 Disayut Phokharatkul 1
130 Prasit Champa 1
131 Tawee Pogfai 1
132 Pattaramon Jongpradist 1
133 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
134 ทศนพ กำเนิดทอง 1
135 Thoatsanope Kamnerdtong 1
136 Pakasit Somsiri 1
137 ปกาศิต สมศิริ 1
138 ประสิทธิ์ จำปา 1
139 Sirapat Pratontep 1
140 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
141 Niyom Nulek 1
142 นิยม หนูเล็ก 1
143 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
144 Eakkasit Dumsong 1
145 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
146 Wansadaj Jaroenram 1
147 Teeranart Puthawibool 1
148 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
149 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
150 Chaikarn Liewhiran 1
151 I. Pimtara 1
152 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
153 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
154 E. COMINI 1
155 W. Wlodarski 1
156 E.Comini 1
157 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
158 Apichai Jomphoak 1
159 อภิชัย จอมเผือก 1
160 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
161 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
162 D.W. Bodhale 1
163 K Ugsornrat 1
164 Waroon Suwankitti 1
165 N. Afzulpurkar 1
166 A. Nisar 1
167 Nanthawan Hadthamard 1
168 C. Wongchoosuk 1
169 Sakshin Bunthawin 1
170 Rungrueang Phatthanakun 1
171 Nimit Chomnawang 1
172 Pornpimol Sritongkum 1
173 Wibool Piyawattanametha 1
174 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
175 Hans G. L. Coster 1
176 S. Tayyaba 1
177 Piyasak Chaumpluek 1
178 Usa Sungkanak 1
179 อุษา สังขนาค 1
180 Preprame Pattanamahakul 1
181 Chamras Promptmas 1
182 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
183 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
184 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
185 จำรัส พร้อมมาศ 1
186 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
187 M. W. Ashraf 1
188 Amporn Poyai 1
189 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
190 นันทวัน หัตถมาศ 1
191 อัมพร โพธิ์ใย 1
192 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 12
5 2552 16
6 2551 21
7 2550 8
8 2549 7
9 2548 4
10 2547 1
11 2545 1
12 543 166
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ห้องปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว
2 การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวที่ไวและรวดเร็วโดยอาศัยหลักการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับเทคนิคแลมป์
3 การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกิจด้วยเทคนิคขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ในสนามไฟฟ้าแบบพัลล์
ปี พ.ศ. 2555
4 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
5 การแยกอสุจิวัวเพื่อการคัดเลือกเพศโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปีและออปติคัลทวีเซอซ์ (โครงการต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2554
6 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
7 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
8 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
9 การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
11 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
12 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
13 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
14 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
15 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
16 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
17 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
18 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
19 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
20 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
21 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
22 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
23 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
24 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
25 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
26 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
27 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
28 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
29 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
30 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
31 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
32 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
33 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
34 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
35 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
36 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
37 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
38 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
39 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
40 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
41 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
42 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
43 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
44 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
45 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
46 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
47 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
48 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
49 โครงการวิจัยและพัฒนาก๊าซเซนเซอร์ที่ใช้ท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์เป็นหลัก
50 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
51 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
52 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
53 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
54 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
55 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
56 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
57 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแดทินินในปัสสาวะในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพา
58 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
59 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
60 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
61 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
62 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
63 Microfluidic conductimetric bioreactor
64 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
65 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
66 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
67 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
68 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
69 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
70 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
71 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
72 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
73 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
74 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
75 ห้องปฏิบัติการบนชิปสำหรับผสมสารเพื่อใช้ในงานตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า
76 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
77 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
78 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
79 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
80 Portable optical-based electronic nose using dual-sensors array applied for volatile discrimination
81 Wireless black box using MEMS accelerometer and GPS tracking for accidental monitoring of vehicles
82 Mass sensitive sensor, a comparative study between PVC and PEI coated on quartz crystal microbalance
83 Electronic tongue based on modified carbon nanotube electrochemical sensor array
84 Carbon nanotubes in anodized alumina templates for electrochemical sensing
85 Nanostructured gas sensors by electron beam evaporation
86 On-chip cell separation and manipulation using traveling wave dielectrophoretic force controlled by four-phase signal generator
87 Utilization of cracks to fabricate anodic aluminum oxide nanoporous tubular and rectangular membrane
88 Salmonella cell rupture on a microfluidic chip using electroporation technique
89 Real-time identification of electromyographic signals from hand movement
90 Advanced nanodiamond emitter with pyramidal tip-on-pole structure for emission self-regulation
91 Notice of Retraction
Fabrication of Anodic Aluminum Oxide (AAO) nano-porous membrane on both sides of aluminum sheet
92 Design, analysis and fabrication of MEMS-based silicon microneedles for bio-medical applications
93 Effect of substrate position on the formation of ZnO nanostructures synthesized by thermal evaporation of ZnO-CNTs mixture
94 Low cost X-ray lithographic mask based on microsputtered lead film on Transparencies
95 Disposable sensors based on chitosan film doped with multi-wall carbon nanotubes
96 High sensitivity electrochemical detection of salbutamol using carbon nanotubes in anodized alumina nanopores
97 Multifield Analysis Using Multiple Code Coupling of a MEMS Based Micropump with Biocompatible Membrane Materials for Biomedical Applications
98 Development of electrochemical sensing system with carbon nanotube based electrode
99 ZnOx-decorated vertically aligned carbon nanotubes prepared by vapor phase transport technique
100 Humidity sensor utilizing multiwalled carbon nanotubes coated quartz crystal microbalance
101 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
102 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
103 Coupledfield microfluidic analysis of integrated MEMS based device for transdermal drug delivery applications
104 Mobile electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors: Feature extraction techniques and its application
105 Effect of carbon doping on gas sensing properties of molybdenum oxide nanoneedles
106 Rapid cholesterol detection by functionalized carbon nanotube based electrochemical sensor on flow injection microfluidic chip
107 Simulation and experiment of PDMS based thermopnuematic microvalve in microfluidic chip
108 Adoption of precision agriculture in vineyard
109 Notice of Retraction
Two layered novel Anodic Aluminum Oxide nanoporous membrane
110 Effect of anodization voltage on electron field emission from carbon nanotubes in anodized alumina template
111 TiO2 Based Nanocrystalline Thin Film Gas Sensors Prepared by Ion-assisted Electron beam Evaporation
112 Oxygen plasma treatment of sputtered TiO2 thin film for surface modification of PDMS
113 Characterization of stackless vertically aligned carbon nanotube synthesized by thermal CVD with gravity effect and water-assisted etching
114 Gas-Sensing Characterization of TiO2-ZnO Based Thin Film
115 Design and Fabrication of Non-silicon-based Piezoresistive MEMS Tactile Sensor
116 Development of nanofibers composite Polyaniine/CNT fabricated by Electro spinning Technique for CO Gas Sensor
117 Bulk-etched surface micromachined and flip-chip integrated micromirror array for infrared applications
118 Feedback controller design with D stability in silicon-micromachined piston micromirrors
119 Segmented silicon-micromachined microelectromechanical deformable mirrors for adaptive optics
120 An integrated micro-optical system for laser-to-fiber active alignment
121 Micromachined thermal multimorph actuators fabricated by multi-users MEMS process
122 Thermal analysis of micromirrors for high-energy applications
123 Design consideration and finite element modeling of MEMS cantilever for nano-biosensor applications
124 Gas Sensing Properties of TiO2-WO3 and TiO2-MO3 Based Thin Film Prepared by Ion-Assisted E-Beam Evaporation
125 Polysilicon Piezoresistive Tactile Sensor Array Fabricated by PolyMUMPs Process
126 Carbon Nanotube-SnO2 Composite Gas Sensor Prepared by Electron beam Evaporation
127 Phase-only micromirror array fabricated by standard CMOS process
128 Smart phase-only micromirror array fabricated by standard CMOS process
129 Solder self-alignment for optical MEMS
130 Self-aligned assembly of microlens arrays with micromirrors
131 Packaging of lenslet array on micromirrors
132 Flip chip integration of lenslet arrays on segmented deformable micromirrors
133 Thermal management of micromirror arrays for high-energy applications
134 Flip chip transfer MEMS on a transparent substrate for optical applications
135 Simulation and experiment of microheater for a microfluidic polymerase chain reaction device
136 Micromachined piezoresistive tactile sensor array fabricated by bulk-etched MUMPs process
137 Micromachined thermal multimorph actuators fabricated by bulk-etched MUMPs process
138 MEMS micromirrors for optical switching in multi-channel spectrophotometers
139 MEMS Mirror Switch for Multi-Channel Spectrophotometer
140 Symmetrical wheatstone microcantilever sensor with on-chip temperature sensors
141 Development of low-cost microfluidic systems for lab-on-a-chip biosensor applications
142 Simulation of curl compensation in MEMS micromirror
143 Study of masking materials using in powder blasting for low cost microfluidic chip fabrication
144 Fabrication and characterization of Traveling wave dielectrophoretic (twDEP) microfluidic devices
145 Symmetrical poly MUMPs-based piezoresistive microcantilever sensors with on-chip temperature compensation for microfluidics applications
146 Quartz crystal microbalance humidity sensor using electrospun PANI micro/nano dots
147 A three-stage thermopneumatic peristaltic micropump for PDMS-based micro/nanofluidic systems
148 A precision hot embossing mold fabricated by high-resolution powder blasting with polydimethylsiloxane and SU-8 masking technology
149 Design and simulation of wireless, walking scratch-drive micro-robot
150 A finite state machine for controlling untethered scratch-drive micro-robot
151 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
152 Development of traveling wave dielectrophoretic (twDEP) microfluidic system
153 Detection of plant cell compartments and changes in cell dielectric due to arsenic absorption via traveling wave dielectrophoresis
154 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
155 Design, analytical modeling, and simulation of wire-free walking scratch-drive microrobot
156 Low cost hot embossing process for plastics microfluidic chips fabrication
157 Fabrication of QCM sensor array and PDMS micro chamber for biosensor applications
158 Inkjet printing PEDOT:PSS using desktop inkjet printer
159 High sensitivity electrochemical cholesterol sensor utilizing a vertically aligned carbon nanotube electrode with electropolymerized enzyme immobilization
160 Low-cost x-ray mask based on micropattern sputtered lead film for x-ray lithography
161 Multi-channel turbidity detection of shrimp virus by loop-mediated isothermal amplification reaction
162 Design and simulation of flow cell chamber for quartz crystal microbalance sensor array
163 Development of wireless electronic nose for environment quality classification
164 Wireless wearable pulse oximeter for health monitoring using ZigBee wireless sensor network
165 Inkjet-printed optical gas sensor based on metallo-phthalocyanine layers
166 Low-cost and high-resolution x-ray lithography utilizing a lift-off sputtered lead film mask on a Mylar substrate
167 Turbidity detection of shrimp taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification reaction
168 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through liquid medium coupling
169 Coupled multifield analysis of piezoelectrically actuated microfluidic device for transdermal drug delivery applications
170 Microclimate real-time monitoring based on ZigBee sensor network
171 On-chip immunoassay for determination of urinary albumin
172 Separation and manipulation of particles using traveling wave dielectrophoretic force
173 Simulation and Experimental Study of Electrowetting on Dielectric (EWOD) Device for a Droplet Based Polymerase Chain Reaction System
174 Simple RC low pass filter circuit fabricated by unmodified desktop inkjet printer
175 Real-time monitoring of GPS-tracking tractor based on ZigBee multi-hop mesh network
176 Vertically aligned carbon nanotube based electrochemcial sensor for salbutamol detection
177 Multi-walled carbon nanotube-doped tungsten oxide thin films for hydrogen gas sensing
178 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
179 RETRACTED ARTICLE: Two layered novel Anodic Aluminum Oxide nanoporous membrane
180 Structural and microfluidic analysis of MEMS based out-of-plane hollow silicon microneedle array for drug delivery
181 RETRACTED ARTICLE: Fabrication of anodic aluminum oxide (AAO) nano-porous membrane on both sides of aluminum sheet
182 Temperature cycle and surface treatment study of thermoelectric based micro PCR
183 Novel anodic aluminum oxide (AAO) nanoporous membrane for wearable hemodialysis device
184 Design and development of data-glove based on printed polymeric sensors and zigbee networks for human computer interface
185 Wearable pulse oximeter for health monitoring based on ZigBee mesh network
186 A low-cost data-glove for human computer interaction based on ink-jet printed sensors and ZigBee networks
187 A review of monolithic multichannel quartz crystal microbalance: A review
188 Flame-made Nb-doped TiO2 ethanol and acetone sensors
189 Fast cholesterol detection using flow injection microfluidic device with functionalized carbon nanotubes based electrochemical sensor
190 Electrochemical detection on electrowetting-on-dielectric digital microfluidic chip
191 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
192 Low cost and high resolution X-ray lithography for fabrication of microactuator
193 AAO-CNTs electrode on microfluidic flow injection system for rapid iodide sensing
194 Droplet movement on a low cost EWOD according to applied frequencies and voltages
195 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
196 Humidity sensor based on piezoresistive microcantilever with inkjet printed PEDOT/PSS sensing layers
197 Experimental study of single-plate EWOD device for a droplet based PCR system
198 Electrochemical cholesterol sensing system with electropolymerized carbon nanotube electrode
199 Enhancing electrochemical sensitivity of screen printed carbon electrode by inkjet printed graphene-PEDOT/PSS Layers
200 Investigation of HC04 human hepatocyte cells interaction with fibronectin and gelatin plated on paper for cell based sensor application
201 Industrial community odor monitoring utilizing wireless electronic nose for human health protection
202 Phthalocyanine/graphene hybrid-materials for gas sensing in bio-medical applications
203 Cholesterol biosensor based on direct electron transfer of cholesterol oxidase on multi-wall carbon nanotubes
204 Design for the next generation of wireless sensor networks in battlefield based on ZigBee
205 Gestural system based on multi-functional sensors and ZigBee networks for squad communication
206 Inkjet printed graphene/metal phthalocyanine hybridmaterial for gas sensing applications
207 QCM-Based DNA biosensor for Salmonella typhimurium detection
208 Single plate electrowetting on dielectric biochip
209 Design and experimental study of electrochemical detector with EWOD for chemical analysis
210 Synthesis of carbon nanotube and carbon nanofiber in nanopore of anodic aluminum oxide template by chemical vapor deposition at atmospheric pressure
211 Facile preparation of graphene-metal phthalocyanine hybrid material by electrolytic exfoliation
212 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
213 Enhancement of DNA hybridization under acoustic streaming with three-piezoelectric-transducer system
214 Inkjet-printed graphene-poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene- sulfonate) modified on screen printed carbon electrode for electrochemical sensing of salbutamol
215 Experimental study of digital microfluidic biochip
216 Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emission
217 A disposable screen printed graphene-carbon paste electrode and its application in electrochemical sensing
218 RT-LAMP detection of shrimp Taura syndrome virus (TSV) by combination with a nanogold-oligo probe
219 Graphene-PEDOT:PSS on screen printed carbon electrode for enzymatic biosensing
220 Inkjet-printed sol-gel films containing metal phthalocyanines/porphyrins for opto-electronic nose applications
221 Electrochemical detection of glutathione based on inkjet-printed graphene modified screen printed carbon paste electrode
222 Carbaryl detection by gold nanoparticles electrodes for fruit application model
223 Sensor pillow and bed sheet system: Unconstrained monitoring of respiration rate and posture movements during sleep
224 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
225 3D hollow carbon nanotetrapods synthesized by three-step vapor phase transport
226 Cytotoxicity assessment of MDA-MB-231 breast cancer cells on screen-printed graphene-carbon paste substrate
227 Highly selective electrochemical sensor for ascorbic acid based on a novel hybrid graphene-copper phthalocyanine-polyaniline nanocomposites