ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 4
2 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 3
3 สมภพ จงรวยทรัพย์ 3
4 สมบัติ กองภา 2
5 วรพจน์ รักสังข์ 2
6 กานดา ฉัตรไชยศิริ 2
7 ลำแพน สารจันทึก 2
8 จิราลักษณ์ ปรีดี 2
9 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
10 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
11 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
12 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
13 เกศสุดา มนตรีศรี 1
14 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
15 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 1
16 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
17 กานดา ฉัตรไชย 1
18 นิวัธ รัตนวงศา 1
19 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
20 ประไพ ทองระอา 1
21 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
22 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
23 ธเนศ จันทร์เทศ 1
24 นคร มหายศนันท์ 1
25 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
26 มณชัย มีสุข 1
27 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
28 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
29 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
30 ดิเรก สังข์ศร 1
31 สัญญา ทองสีดำ 1
32 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
33 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
34 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
35 ปรีชา แต่งผิว 1
36 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
37 พิชัย เชื้องาม 1
38 นพพร กองพันธ์ 1
39 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
40 ธนพร ศิลปชัย 1
41 ดนัย นาคประเสริฐ 1
42 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
43 สุชาติ จุลพูล 1
44 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
45 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
46 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
47 โสภณ ยอดพรหม 1
48 โอภาส คล้ายทรง 1
49 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
50 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
51 สุเทพ ขวัญเผือก 1
52 สันติภาพ นวลจำรัส 1
53 สำราญ สุขใจ 1
54 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
55 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 543 7
ผลงานวิจัย