ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 6
3 2553 1
4 2552 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงตี๋สัมพันธ์การช่าง จังหวัดพิษณุโลก
2 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท วี. เอ็น. ออโต้ บอดี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
3 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทเทสตี้ฟรุต จำกัด จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการจัดการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตร บ.ป่าไผ่ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 โครงการศึกษาแปรรูปสินค้าบริโภคจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจของหมู่บ้านกู่แดง
6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ดาต้าเอ็นวิลอปเมนท์
7 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อพนักงานในการทำงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไฬญา
8 การใช้การวิเคราะห์ดาต้าเอ็นวิลอปเมนท์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในจังหวัดลำปาง
9 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2553
10 ประสิทธิผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
11 การจัดลำดับความสำคัญของมาตรวัดและกระบวนการหลักของโซ่อุปทานโดยวิธีแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น กรณีศึกษา บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 A Critical Review of Supply Chain Performance Measurement
13 An Integrated Approach to Measuring Supply Chain Performance
14 สาเหตุหนึ่งของปรากฏการณ์ Bullwhip Effect ในโซ่อุปทาน
15 การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับขั้นแบบฟัซซี่
16 การจัดลำดับความสำคัญของมาตรวัดและกระบวนการหลักของโซ่อุปทาน โดยวิธีแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น
17 A Method for Measuring Supply Chain Performance
18 A Performance Measurement Method for Supply Chain
19 Asia Garment Case Study
20 การพัฒนาแบบจำลองการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน
21 การพัฒนาแบบจำลองการวัดสรรมถนะโซ่อุปทาน โดยประยุกต์ใช้วิธีการวัดของ Chan and Qi (ทฤษฎีฟัซซีเซต) กับกรอบการทำงาน SCOR