ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องอาจ วิพุธศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 18
2 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 5
3 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 4
4 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
5 สุวณีย์ รักธรรม 2
6 หัสสนี นุชประยูร 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
8 บุษบา มาตระกูล 2
9 ประเสริฐศรี ลิมกุล 2
10 O. Viputsiri 2
11 พรณรงค์ โชติวรรณ 2
12 ชัชวาล ประภาวิทย์ 2
13 บดี ธนะมั่น 2
14 มนทกานติ ตระกูลดิษฐ์ 1
15 เติมศรี ชำนิจารกิจ 1
16 องอาจ วิพุธศิริ 1
17 วิจิตรา ม่วงสกุล 1
18 นุจรินทร์ ทาพันธ์ 1
19 อรุณี ศุภนาม 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
22 พรพิมล พวงเงิน 1
23 วรวรรณ ผู้มีโชคชัย 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
25 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
26 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
27 ดารณี ลัทธิมนต์ 1
28 ปิยรัตน์ จิตรภักดี 1
29 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 1
30 อรอุมา ช่วยเรือง 1
31 ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล 1
32 วาสนา วรเรียน 1
33 ปรีชา สุวรรณทอง 1
34 จริยา โคจรนา 1
35 Mayuree Jiravisit 1
36 Chulalongkorn University 1
37 J. Sriratanaban 1
38 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 1
39 นฤมล นาคเรือง 1
40 สุภาวดี จิระชีวะนันท์ 1
41 นิสา ประทุมมาศ 1
42 กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง 1
43 นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส 1
44 ธนิดา บุตรคล้าย 1
45 จอมใจ พิณสาย 1
46 นันทกานต์ ธนะสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2546 2
3 2545 6
4 2544 7
5 2543 3
6 2540 1
7 2539 2
8 2538 2
9 2536 2
10 2534 1
11 2532 1
12 2531 1
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ความพึงพอใจของผู้มารับส่งโลหิตและหรือส่วนประกอบของโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ต่อการให้บริการของหน่วยจ่ายโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 การจัดหาโลหิตและการใช้โลหิตของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
3 การบริจาคโลหิตและปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546
4 ความเครียดในงานและการจัดการความเครียดของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2545
5 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ต่อบทบาทในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของโรงเรียนและชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
6 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน หน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในจังหวัดสมุทรปราการ
7 ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการต่อบริการปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จังหวัดปราจีนบุรี
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
9 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมต่อการบริการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
10 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อกิจกรรมสำคัญของระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2544
11 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน
12 ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
13 ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
14 พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
15 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิต
16 ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค
17 การรับรู้บทบาทครูประจำชั้นเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตในโรงเรียนของครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
18 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
19 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
20 การประเมินตนเองของผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล ปี 2543
ปี พ.ศ. 2540
21 การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2539
22 ระบบบริหารการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
23 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
24 อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนแออัดเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
26 การศึกษาความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
27 การติดเชื้อพยาธิปากขอและภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ปี พ.ศ. 2534
28 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
ปี พ.ศ. 2532
29 การศึกษาการปฏิบัติงานและปัญหาของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2531
30 การศึกษาปัญหาอนามัยเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร