ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องอาจ วิพุธศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 18
2 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 5
3 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 4
4 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
5 หัสสนี นุชประยูร 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 O. Viputsiri 2
8 ประเสริฐศรี ลิมกุล 2
9 สุวณีย์ รักธรรม 2
10 ชัชวาล ประภาวิทย์ 2
11 บดี ธนะมั่น 2
12 พรณรงค์ โชติวรรณ 2
13 บุษบา มาตระกูล 2
14 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 1
15 ดารณี ลัทธิมนต์ 1
16 อรุณี ศุภนาม 1
17 มนทกานติ ตระกูลดิษฐ์ 1
18 องอาจ วิพุธศิริ 1
19 ปิยรัตน์ จิตรภักดี 1
20 เติมศรี ชำนิจารกิจ 1
21 J. Sriratanaban 1
22 Chulalongkorn University 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 Mayuree Jiravisit 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
26 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
27 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
28 พรพิมล พวงเงิน 1
29 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
30 นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส 1
31 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 1
32 นฤมล นาคเรือง 1
33 อรอุมา ช่วยเรือง 1
34 ปรีชา สุวรรณทอง 1
35 วาสนา วรเรียน 1
36 จริยา โคจรนา 1
37 ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล 1
38 ธนิดา บุตรคล้าย 1
39 จอมใจ พิณสาย 1
40 วรวรรณ ผู้มีโชคชัย 1
41 นุจรินทร์ ทาพันธ์ 1
42 นันทกานต์ ธนะสถิตย์ 1
43 นิสา ประทุมมาศ 1
44 กฤษณ์ติวัฒน์ ฉัตรทอง 1
45 สุภาวดี จิระชีวะนันท์ 1
46 วิจิตรา ม่วงสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2547 2
3 2546 2
4 2545 7
5 2544 7
6 2543 3
7 2540 2
8 2539 2
9 2538 2
10 2536 2
11 2534 1
12 2532 1
13 2531 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
2 ความพึงพอใจของผู้มารับส่งโลหิตและหรือส่วนประกอบของโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ต่อการให้บริการของหน่วยจ่ายโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
3 การจัดหาโลหิตและการใช้โลหิตของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
4 การบริจาคโลหิตและปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546
5 ความเครียดในงานและการจัดการความเครียดของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2545
6 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ต่อบทบาทในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของโรงเรียนและชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
7 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน หน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในจังหวัดสมุทรปราการ
8 ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการต่อบริการปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จังหวัดปราจีนบุรี
9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี
10 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมต่อการบริการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
11 กระบวนการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอเพื่อร่วมเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน
12 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อกิจกรรมสำคัญของระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2544
13 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน
14 ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
15 ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
16 พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
17 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิต
18 ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค
19 การรับรู้บทบาทครูประจำชั้นเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตในโรงเรียนของครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
20 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
21 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
22 การประเมินตนเองของผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล ปี 2543
ปี พ.ศ. 2540
23 การงดบริจาคโลหิตด้วยตนเองในผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
24 รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐด้วย TQM
ปี พ.ศ. 2539
25 ระบบบริหารการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
26 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
27 อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 การศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนแออัดเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
29 การศึกษาความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขภาค
30 การติดเชื้อพยาธิปากขอและภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ปี พ.ศ. 2534
31 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
ปี พ.ศ. 2532
32 การศึกษาการปฏิบัติงานและปัญหาของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2531
33 การศึกษาปัญหาอนามัยเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร