ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หาญศึก เล็บครุฑ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการนำเสนอ โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดสำหรับนักศึกษาครู
3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษา สภาพ ปัญหาและความต้องการการใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3