ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หรรษา เศรษฐบุปผา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- หรรษา เศรษฐบุปผา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประเมินโครงการให้ความรู้ป่องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน ขององค์การพีเอช-เจแปนประจำประเทศไทย
2 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสารเสพติด: โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม
3 วิถีชีวิตก่อนติดสุราของผู้ติดสุราในพื้นที่ภาคเหนือ = Life styles leading to alcohol addiction among persons with Alcohol Dependence in Northern Region / หรรษา เศรษฐบุปผา ... [และคนอื่นๆ]
4 ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุรา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค)
7 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค
8 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา
10 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตภาคเหนือ
11 ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา
12 ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา
ปี พ.ศ. 2552
13 การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลีนิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
16 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
17 อารมณ์ขันและวิธีการที่ช่วยทำให้เกิดอารมณ์ขัน ของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีภาวะวิตกกังวลในโรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2549
18 ประสบการณ์ในการเรียนแบบ E-learning
19 ผลของการเรียนแบบ E-learning ต่อความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
20 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
ปี พ.ศ. 2548
21 ทัศนคติต่อตนเองและความรู้สึกที่มีคุณค่าแห่งตนในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
22 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
ปี พ.ศ. 2547
23 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
24 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา
ปี พ.ศ. 2545
25 การพัฒนาสร้างเครื่องมือประมาณค่าภาวะทุกข์ในการให้การดูแลบุคคลในครอบครัวไทยที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง
26 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการให้การดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 ใกล้บ้าน สมานใจ กรณีศึกษาภาคใต้
28 ลักษณะนิสัยก่อนติดสุรา: ภาคเหนือ
29 FONCON Conference: LifeStyle Leading to Addiction at Phuket Resort and Spa International Conference
30 Need for Assertive Community Treatment: Voices from Persons Suffered from Alcohol Dependents in Thailand
31 นวัตกรรมเพื่อการลดสุราในชุมชน: ใกล้บ้านสมานใจ