ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หรรษา วัฒนานุกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 9
2 ดุสิต ธนเพทาย 6
3 นิพนธ์ ตั้งธรรม 5
4 มนู โอมะคุปต์ 4
5 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 4
6 นวลตา ม่วงน้อยเจริญ 4
7 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ 2
8 กุลธิดา ศิริวัฒน์ 2
9 - 2
10 สุชาติ เหลืองประเสริฐ 2
11 สุรพันธ์ เพชราภา 2
12 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
13 ชัยพร ใจแก้ว 2
14 นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี 1
15 นายลูกา เนตรเนรมิตร 1
16 นายศิริชัย แซ่หว่อง 1
17 นายจิรกร มุสิกะพันธ์ 1
18 นายอิทธิ สงวนดี 1
19 คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา 1
20 นายสัณห์ อุทยารัตน์ 1
21 ปรเมศวร์ นิตยวรรธนะ 1
22 วิสุทธิพันธ์ มหาอาชา 1
23 วีนัส ต่วนเครือ 1
24 สุเทพ จันทร์เขียว 1
25 Wonsik Kim 1
26 Takehiko Satomura 1
27 Oki Taikan 1
28 จเร ทองด้วง 1
29 สมชาย ใบม่วง 1
30 Masahiro Ueki 1
31 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1
32 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 1
33 วิทยา ศรีสมบูรณ์ 1
34 นายบุณชนะ ทวีรัตน์ 1
35 วัชรี วีรคเชนทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 6
7 2551 3
8 2550 2
9 2548 1
10 2547 1
11 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การบูรณาการฐานข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
2 การศึกษาและพัฒนาระบบโทรมาตรสมบูรณ์ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2556
3 Integrated Study Project on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand (IMPAC-T)
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาและพัฒนาระบบโทรมาตรสมบูรณ์ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
5 ระบบการจำลองสถานการณ์อุทกภัยแบบ 5 มิติสำหรับทำนายผลกระทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
6 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2553
8 Climate change impact and assessment in the Chaophraya river basin
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบตรวจวัดน้ำฝนปัจจุบันแบบอัตโนมัติจากสถานีเรดาร์และสถานีตรวจวัดน้ำฝนด้วยแบบจำลองสถิติเชิงพื้นที่ ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน
10 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาสภาวะความชุ่มชื้นดินวิกฤตที่เกิดน้ำท่วม-ดินถล่มสูง ด้วยลักษณะการซึมผ่านผิวดินของน้ำในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
11 โครงการย่อยที่ 3 ระบบการจำลองสถานการณ์อุทกภัยแบบ 5 มิติ สำหรับใช้ทำนายผลกระทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
12 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
13 โครงการย่อยที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
14 โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เรื่องแบบจำลองสาธารณสิทธิSWAT & GRASS
16 ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย (2551)
17 การศึกษาแบบจำลองภูมิ-อุทกในระบบภูมิสารสนเทศสาธารณสิทธิ Grass บนลุ่มน้ำต้นแบบลาดชันสูง
ปี พ.ศ. 2550
18 แบบจำลองเชิงวัตถุ 3 มิติมาตราส่วนจริงสำหรับงานออกแบบอาคารและบริหารโครงการก่อสร้าง
19 โครงการจัดทำทรัพยากรข้อมูล GAME-T/GAME-C ตามมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2548
20 โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2547
21 หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสาธารณะสิทธิ์