ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หรรษา ปุณณะพยัคฆ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- หรรษา ปุณณพยัคฆ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มุกดา คูหิรัญ 17
2 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
6 โกสุม พีระมาน 2
7 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
8 นภา ศิวรังสรรค์ 2
9 สันทนา เสถียรไพศาล 1
10 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
11 ปริศนา มังสา 1
12 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
13 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
14 อาทิตย์ ปุษยะนาวิน 1
15 ปริญญา รัตนะพิมาน 1
16 พรเทพ ถนนแก้ว 1
17 รัฐ พิชญางกูร 1
18 เนริสา คุณประทุม 1
19 พิสุทธิ์ พวงนาค 1
20 กมลชัย ชะเอม 1
21 เสาวนีย์ อาภาวศิน 1
22 รัฐพล ศรประเสริฐ 1
23 จรัสลักษณ์ เพชรวัง, 2517- 1
24 จิราภรณ์ ธนียวัน 1
25 อมร เพชรสม 1
26 วรินทร ชวศิริ 1
27 พัชรวรรณ ดีนาน 1
28 เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 1
29 เรือนแก้ว ประพฤติ 1
30 ชญาณี เนื่องไชยลี 1
31 จิตติมา ฐิติธนนันท์ 1
32 ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร 1
33 กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ 1
34 อรุณี จันทรสนิท 1
35 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
36 นิสาชล เทศศรี 1
37 ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 1
38 สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 1
39 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
40 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
41 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
42 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
43 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2549 1
4 2547 4
5 2546 4
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 3
9 2542 2
10 2541 3
11 2539 4
12 2538 2
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 3
16 2533 1
17 2529 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
ปี พ.ศ. 2549
3 การแยก Aureobasidium pullulans ที่สร้างสารต้านเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2547
4 การย่อยสลายหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides Nash โดยใช้เชื้อราที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้
5 ลักษณะสมบัติของเซลลูเลสจาก Acrophialophora sp.
6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไซคลิกเซสควิเทอร์พีนอยด์โดยทางชีวภาพ ด้วย Aspergillus niger
7 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
ปี พ.ศ. 2546
8 การชักนำให้เกิดมิวเตชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในเห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum ที่สามารถย่อยสลายลิกนิน
9 การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
10 การผลิตเอนโด-เอนริชเซลลูเลสจากเชื้อราและการนำไปประยุกต์ในการกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย
11 วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิ
ปี พ.ศ. 2545
12 การผลิตเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดสจากรากกลุ่มไวท์รอทบางชนิด
13 การฟอกเยื่อกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2544
14 การลดสีของน้ำเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษด้วยวิธีการตรึงเซลล์ Phanerochaete chrysosporium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพฟลูอิไดซ์เบต 2 เครื่องที่ต่อแบบอนุกรม
15 โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
16 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2543
17 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเทอร์พีนอยด์โดยกระบวนการทางชีวภาพด้วย Aspergillus niger
18 การผลิตไซแลนเนสจาก Trichoderma reesei โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
19 การผลิตสารลักษณะคล้ายพลาสติกจากเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2542
20 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
21 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2541
22 การฟอกเยื่อกระดาษแบบชีวภาพโดย Phanerocheate chrysosporuim และ Ganoderma lucidum
23 การผลิตสารลักษณะคล้ายพลาสติกจากเชื้อรา
24 การฟอกเยื่อกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2539
25 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicae
26 การผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส
27 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อราบางชนิด
28 การคัดเลือกมิวแทนต์ของ Pachysolen tannophilus ที่หมักไซโลสโดยการชักนำด้วยแสง
ปี พ.ศ. 2538
29 การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อราบางชนิด
30 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrine
ปี พ.ศ. 2537
31 การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
32 การเจริญของเส้นใยเห็ดหอม (Lentinula edodes) สายพันธุ์ MU2 และ เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) สายพันธุ์นางรม 1 ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2535
33 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
34 การเพาะเห็ดบางชนิดโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากกากป่านศรนารายณ์
35 การผลิตสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งในเห็ดหมื่นปี [Ganoderma lucidum ZFr.) Karst.]
ปี พ.ศ. 2533
36 การเพาะเห็ดบางชนิดโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากกากป่านศรนารายณ์
ปี พ.ศ. 2529
37 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส