ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หยกฟ้า อิศรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 9
2 คัคนางค์ มณีศรี 4
3 รสสุคนธ์ ธิติศักดิ์ 1
4 ศรัญญา จุฬุพงศ์ 1
5 นริศรา วงศ์รัตน์ 1
6 ณัฐินี ณ เชียงใหม่ 1
7 เอมิกา รุ่งวานิชการ 1
8 สุรารักษ์ ไตรประวัติ 1
9 กฤษณี เตชะพีระ 1
10 วศิมน พรพัฒนกูล 1
11 วัชชาภรณ์ ไร่ทิม 1
12 ชัญญมน ดิษกุลนรภัทร 1
13 เนตรวีณ์ ทวีสุทธิเวชย์ 1
14 ธนาภรณ์ กองพล 1
15 ณัฐธิดา ลวานนท์ 1
16 จรุงกุล บูรพวงศ์ 1
17 สุชาติ ตัณทนาวิวัฒน์ 1
18 พิชชา ติลกานนท์ 1
19 ฤทัยชนก จงเสถียร 1
20 เปมิกา เทพวรชัย 1
21 นนทกร ตันติวัตนะ 1
22 คัดนางค์ มณีศรี 1
23 วีรพล ประทีปวรคุณ 1
24 สุรดา สันฑ์หิรัญชัย 1
25 ปฐมภัทร คำตา 1
26 วรัญญภรณ์ ทวีรุจจนะ 1
27 อัญญพร วงศ์วุฒิอนันต์ 1
28 อติชาต ตันติโสภณวนิช 1
29 วิมลรัตน์ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์ 1
30 ฐิติภูมิ งามสมจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 5
3 2551 2
4 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างตัวตนในอุดมคติและตัวตนที่แท้จริง การระบุตัวตนของตราสินค้า ลักษณะแบบปัจเจกนิยม ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีต่อตราสินค้า
2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพตราสินค้า และเจตคติต่องานโฆษณา
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซาบซึ้งใจเมื่อได้รับของขวัญ และความคาดหวังความซาบซึ้งใจเมื่อมอบของขวัญ : เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความเหงา การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง และพฤติกรรมการกดถูกใจในเฟชบุ๊ก
ปี พ.ศ. 2553
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผู้หญิงที่วัดโดยตรง และวัดโดยนัย
7 อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ใกล้ชิด การเปิดเผยตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการใช้แอพพลิเคชั่น "การรับเพื่อน" ในเฟชบุค
8 ผลจากการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการต่อต้านการโน้มน้าวใจ
9 ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
ปี พ.ศ. 2551
10 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่าง การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
11 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน