ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หมุดตอเล็บ หนิสอ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 7
7 2550 3
8 2549 4
9 2548 2
10 2547 2
11 2546 3
12 1086 2
13 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันหอมระเหยประสิทธิภาพสูงจากพืชด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2556
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) - อุตสาหกรรม
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต้นแบบในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานแปรรูปไม้ยางพารา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 การพัฒนาเครื่องอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ
8 การพัฒนาแหล่งกำเนิดไอออนบีมความหนาแน่นสูงเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและการปรับปรุงเมมเบรน ปีที่ 2
9 การพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม ปีที่ 2
10 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรมปีที่1
12 โครงการ "จัดทำศัพทานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย"
13 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุกำลังสูงสำหรับอุตสาหกรรม
14 การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติของจังหวัดนครศรีธรมราช
15 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาปัตเตอริ่งเพื่อเคลือบถ่านกัมมันต์ด้วยพลาตินั่มในระดับนาโนสำหรับขั้วคาโทดประสิทธิภาพสูงของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
16 เครื่องแยกสปอร์ของราจากเมล็ดข้าวด้วยเทคโนโลยีไซโคลนและพลังงานไมโครเวฟ
17 การพัฒนาเครื่องอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
18 การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้ง
19 การผลิตหน้าวัวสายพันธุ์แคระโดยการเพิ่มชุดโครโมโซมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
20 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการติดตามสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ
21 การปรับแก้ความเข้มข้นและสมดุลของธาตุอาหารในดิน เพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของส้มโอ
22 การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของหอยตลับและหอยชักตีนในจังหวัดตรัง
23 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม
24 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุกำลังสูงสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
25 โครงการการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำปากพนังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
26 การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบดตแบบเฮเทอโรทรอฟ
27 การประเมินวัฏจักรชีวิตแบบผสมผสานของถุงยางอนามัย
ปี พ.ศ. 2549
28 การศึกษาปัญหาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
29 การพัฒนาไอออนอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อใช้ในอุสาหกรรมทำปลาแห้ง
30 การพัฒนาไออนบีมสำหรับการเซาะร่องในโซลาร์เซลแบบคลับวิช
31 การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของโอโซนโดยการวิเคราะห์ค่าความเร็วเสียง
ปี พ.ศ. 2548
32 ประวัติศาสตร์มรรยาทไทย
33 การพัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อการรักษาเงาะสำหรับเกษตรขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาพลาสมาที่ความดันบรรนากาศเพื่อประยุกต์ปรับสมบัติผิววัสดุไม้
35 พัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาแบบเว็ตที่ความดันบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2546
36 การพัฒนาไอออนเพิ่มความหนาแน่นสูง
37 การพัฒนาไอออนบีมสำหรับการเซาะร่องในโซลาร์เซลแบบคลับแซนวิช
38 ความพร้อมของธุรกิจท่องเที่ยวในเขตภาคใต้เกี่ยวกับระบบบัญยชีสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา (จ.สุราษฎร์ธานี)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การสร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
40 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศเพื่อการทำความสะอาดมังคุด