ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนึ่ง, เตียอำรุง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทกร บุญเกิด 28
2 พรรณลดา ติตตะบุตร 17
3 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 12
4 สุรีลักษณ์ รอดทอง 11
5 โสภณ วงศ์แก้ว 8
6 นันทกร, บุญเกิด 6
7 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4
8 จันทร์เพ็ญ ประกำแหง 4
9 โชคชัย วนภู 4
10 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 3
11  ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)  3
12 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตร 3
13 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร 3
14 ปรียาพร โกษา 2
15 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
16 บุญช่วย บุญมี 2
17 ฉัตรเพชร ยศพล 2
18 เกษม ขอจุลกลาง 2
19 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
20 สุริยะ ชนะชัย 2
21 พรรณลดา, ติตตะบุตร 2
22 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 2
23 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2
24 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
25 รุจิเรข น้อยเสงี่ยม 2
26 อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร 2
27 มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 2
28 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
29 สมพร ชุนห์ลือชานนท์ 2
30 มาลินี ลิ้มโภคา 2
31 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
32 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
33 สัญญา สราภิรมย์ 2
34 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
35 สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 2
36 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
37 กิตติ มุลานินน์ 2
38 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
39 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
40  ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 1
41 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
42 ทุนจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทบวงมหาวิทยาลัย 1
43  ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1
44 กมลลักษณ์, เทียมไธสง 1
45 ได้รับทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1
46  ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
47 พิภพ ลำยอง 1
48 สายสมร ลำยอง 1
49 ทุนจากInternaional Atomic Energy Agency (IAEA) ประเทศ Austria 1
50 เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 1
51 ปรารภ พรหมมานพ 1
52 อาภากร หล่องทองหลาง 1
53 อุลัยวรรณ์ อุสันสา 1
54 โกรดิ, พอล เจ 1
55 จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล 1
56 พอล เจ โกรดิ 1
57 สุรีลักษณ์, รอดทอง 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
59 สุมาลี พิชญางกูร 1
60 สมปอง หมื่นแจ้ง 1
61 สมพร ชุณหลือชานนท์ 1
62 ธวัชชัย, ทีฆชุณหเถียร 1
63 อัจฉรา, นันทกิจ 1
64 สมปอง, หมื่นแจ้ง 1
65 สมพร, ชุณเหลือชานนท์ 1
66 โชคชัย, วนภู 1
67 โสภณ, วงศ์แก้ว 1
68 สุเวทย์, นิงสานนท์ 1
69 กนกอร, อินทราพิเชฐ 1
70 การควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 6
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 5
6 2552 8
7 2551 4
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 13
12 2546 5
13 2545 3
14 2544 4
15 2543 2
16 2542 2
17 2541 3
18 2540 3
19 2539 3
20 2538 1
21 2537 1
22 2532 2
23 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยการใช้เชื้อแบคทีเรียอาศัยในเนื้อเยื่อพืชเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับการปลูกข้าวเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมและสภาวะขาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2559
2 การตรวจสอบหน้าที่ของยีนต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์จีโนมของเชื้อบราดี้ไรโซเบียม DOA9 และ SUTN9-2 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับพืชตระกูลถั่วและข้าว และความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
3 การประยุกต์ใช้เทคนิค metabolic evolution ในการเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ ACC deaminase ในเชื้อบราดีไรโซเบียม SUTN 9-2 เพื่อพัฒนาให้เป็นหัวเชื้ออเนกประสงค์สำหรับใช้ในสภาพไร่
4 การตรวจสอบศักยภาพของการใช้เชื้อแบรดดี้ไรโซเบียมที่อาศัยในเนื้อเยื่อต้นข้าวเป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับระบบการปลูกข้าวสลับกับถั่ว
5 การวิเคราะห์การแสดงออกและหน้าที่ของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยระหว่างพืชโปรตีนและเชื้อราไรโซเบี่ยม สายพันธุ์ SUTN9-2
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของหัวเชื้อไรโซเบียมในการแข่งขันเพื่อการเข้าสร้างปมกับพืชตระกูลถั่ว
7 การพัฒนาหัวเชื้อไรโซเบียมโดยใช้เทคนิค metabolic evolution
ปี พ.ศ. 2555
8 รายงานการวิจัยการรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
9 รายงานการวิจัยการศึกษาความหลากหลายของพืชตระกูลถั่วและเชื้อไรโซเบียมที่อาศัยในปมราก บริเวณเขื่อนน้ำพุง
10 การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promotion Rhizobacteria (PGPR)
ปี พ.ศ. 2554
11 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
12 การตรวจสอบกลไกของเชื้อไรโซเบียมที่ใช้ส่งเสริมการเจริญของถั่วลิสงภายใต้สภาวะน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนารูปแบบของหัวเชื้อไรโซเบียม และกระบวนการผลิต
14 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการผลิต และการยืดอายุการเก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพทางการเกษตร
15 การประยุกต์ใช้เชื้อรามายคอไรซากับการทำสวนส้ม
16 รายงานการวิจัยการผลิตเบียร์จากข้าวไทย
17 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
19 การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับต้นครามของแบคทีเรียกลุ่ม Y-proteobacteria symbiosis of Indigofera tinctoria by member of the Y proteobacteria
20 กลุ่มวิจัยการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพ และยับยั้งเชื้อก่อโรค และการควบคุมคุณภาพ
21 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยเพื่อยืดอายุการเก็บของชิ้นส่วนตัดแต่งเนื้อสัตว์
22 รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
23 การควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
24 การประยุกต์ใช้เชื้อรามายคอไรซากับการทำสวนส้ม
25 การพัฒนามายคอร์ไรซาเพื่อเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
26 การเปรียบเทียบโครงสร้างกลุ่มประชากรแบคทีเรียดินที่ปลูกข้าวระบบดั้งเดิมและปลูกข้าวอย่างหนาแน่น
27 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
28 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
29 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็ก เพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
ปี พ.ศ. 2550
30 ชุดโครงการการศึกษาศัพยภาพและพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
31 การใช้เครื่องเทศและสมุนไพรไทยเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพและเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
32 รายงานการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมของ frankia ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
33 หน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการกำจัดศัตรูพืช
34 การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรPGPR ในปุ๋ยอินทรีย์และบริเวณรากพืชโดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
35 การจัดการความรู้วิเคราะห์แบบเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตร
36 การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
37 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบคทีเรีย PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
ปี พ.ศ. 2547
38 ชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อราไมคอร์ไรซา
39 Symbiotic genes transfer of Bradyrhizobial strain in Thailand
40 การผลิตอาหารสัตว์กลุ่มกระเพาะเดี่ยวที่มี Conjugated linoleic (CLA) และ probiotic โดยจุลินทรีย์
41 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
42 การประยุกต์ใช้เชื้อมายคอไรซ่ากับการทำสวนส้ม
43 การควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก
44 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
45 รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม
46 ความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงในต้นข้าว
47 รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
48 ความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงในต้นข้าว
49 การพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม
50 การพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2546
51 การประยุกต์ใช้ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) ในการเกษตร
52 ชุดโครงการพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ครบวงจรในเขตอีสานใต้
53 ชุดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
54 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ frankia ในประเทศไทย
55 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
56 โครงการการพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม
57 รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงไรโซเบียม
58 รายงานการวิจัยการใช้ gus ยีนเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของไรเบียมระบบนิเวศ
ปี พ.ศ. 2544
59 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิค ดีเอ็นเอ ติดตาม
60 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
61 ความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงในต้นข้าว
62 รายงานการวิจัยการพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิค ดีเอ็นเอติดตาม
ปี พ.ศ. 2543
63 พัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบกลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนและดูดซึมฟอสฟอรัสในพืชตระกูลถั่ว
64 รายงานการวิจัยความหลากหลายของเห็ดที่บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
65 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
66 ความหลากหลายของสายพันธุ์แลคโตแบซิลลัส ในหญ้าหมักของไทย
ปี พ.ศ. 2541
67 ความหลากหลายของเห็ดที่บริโภคได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
68 รายงานการวิจัยการปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
69 รายงานการวิจัยการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโครไรซ่าเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วให้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2540
70 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
71 การใช้ gus ยีน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไรโซเบียมในระบบนิเวศ
72 สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตกแต่งสารพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2539
73 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโคไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
74 ธาตุเหล็ก ซิเดอร์โรเฟอร์และจุลินทรีย์
75 ความสัมพันธ์ระหว่างไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่วในเชิงพันธุกรรมระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2538
76 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอติดตาม
ปี พ.ศ. 2537
77 การใช้ชีววิทยาโมเลกุลตรวจหาไรโซเบียมในระบบนิเวศเกษตร
ปี พ.ศ. 2532
78 การผลิตสเคลอโรกลูแคนจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
79 การผลิตสเคลอโรกลูแคน จากเชื้อรา Sclerotium rolfsii