ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หทัยชนก สุมาลี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 จิรบูรณ์ โตสงวน 6
3 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
5 Hathaichanok Sumalee 2
6 Siriwan Pitayarangsarit 2
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
12 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
13 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
14 ภูษิต ประคองสาย 1
15 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
16 Swansea university 1
17 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
18 Praphaphan Iamanan 1
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
20 David Hughes 1
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
22 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
23 สงครามชัย ลีทองดี 1
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
26 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
27 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
28 Lalida Khetkudee 1
29 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
30 สัญญา ศรีรัตนะ 1
31 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
32 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
33 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
34 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
35 ครรชิต สุขนาค 1
36 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
37 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
38 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
39 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
40 Yaowalak Jittakoat 1
41 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
42 วลัยพร พัชรนฤมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
ปี พ.ศ. 2555
2 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
4 ทางเลือกเชิงนโยบาย เรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
5 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ
7 ทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข
8 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
9 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
10 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
11 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548
12 ความเห็นของผู้ให้บริการต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ