ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หทัยชนก สุมาลี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 จิรบูรณ์ โตสงวน 6
3 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
5 Siriwan Pitayarangsarit 2
6 Hathaichanok Sumalee 2
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
9 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
10 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
12 David Hughes 1
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
14 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
15 Praphaphan Iamanan 1
16 สัญญา ศรีรัตนะ 1
17 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
18 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
20 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
21 Swansea university 1
22 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
26 Yaowalak Jittakoat 1
27 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
28 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
29 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
31 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
32 Lalida Khetkudee 1
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
34 ครรชิต สุขนาค 1
35 สงครามชัย ลีทองดี 1
36 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
37 ภูษิต ประคองสาย 1
38 วลัยพร พัชรนฤมล 1
39 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
40 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
41 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
42 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2
3 2553 6
4 2551 2
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
ปี พ.ศ. 2555
2 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
4 ทางเลือกเชิงนโยบาย เรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
5 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ
7 ทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข
8 การกระจายอำนาจด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศเม็กซิโก สวีเดน และนิวซีแลนด์
9 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
10 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
11 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548
12 ความเห็นของผู้ให้บริการต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ