ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ส่งศรี กุลปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ส่งศรี กุลปรีชา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 นลิน นิลอุบล 7
3 ณัฏฐา ทองจุล 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
5 อมร เพชรสม 2
6 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 2
7 จารุวรรณ์ วิมล 1
8 ศิรวิทย์ สิตปรีชา 1
9 สุรีนา ชวนิชย์ 1
10 กุสุมา วงศ์ศรีศาสตร์ 1
11 ประยูรศรี วัฒนโกศล 1
12 โชตนา ประมวลวัลลิกุล 1
13 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
14 สมศักดิ์ นาคซื่อตรง 1
15 สนธวรรณ สุภัทรประทีป 1
16 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
17 วันกุศล ชนะสิทธิ์ 1
18 สุมาลี พิชญางกูร 1
19 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 1
20 กาญจนา มหัทธนทวี 1
21 วิยนันท์ เมืองเก่า 1
22 นพดล เบญจภัทรพงศ์ 1
23 กรรณิกา จันทรสอาด 1
24 สุดารัตน์ บุญยง 1
25 เพียรพรรค ทัศคร 1
26 สุปริญญา สุขผลพลา 1
27 สุวทัย รชตอาชา 1
28 ศริญญา แก้วประดับ 1
29 เรวดี เลิศไตรรักษ์ 1
30 วินิจ ขำวิวรรธน์ 1
31 กุสุมา กมลจรัสโสภา 1
32 ศศิพร โกมลเกษรักษ์ 1
33 กิติพงศ์ ปวรางกูร 1
34 ธวัชชัย มงคลวัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 2
8 2545 3
9 2542 1
10 2541 3
11 2540 2
12 2539 1
13 2538 1
14 2537 2
15 2536 2
16 2535 1
17 2534 2
18 2533 2
19 2532 1
20 2531 1
21 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตพอลิ (3–ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus megaterium P-12 แบบสองระยะในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2553
4 การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดพอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) จากน้ำอ้อยโดย Bacillus megaterium BA-019
5 ภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus sp. P-12
ปี พ.ศ. 2548
6 สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและโปรตีนเซลล์เดี่ยว
8 การปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อยโดย Saccharomyces cerevisiae SKP1 ในการเลี้ยงเชื้อแบบ เฟด-แบตช์
9 การผลิตกรดอาร์-(-)-3-ไฮดรอกซีบิวไทริก โดยการดีพอลิเมอไรเซชันในเซลล์ของ Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2546
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์ และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2545
12 การใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับผลิตกรดโคจิกโดย Aspergillus oryzae K-13
13 การผลิตพอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวเลอเลต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ3-ไฮดรอกซีวเลอเลตสูง Bacillus sp. BA-019 ในถังหมัก
14 การผลิตและการศึกษาลักษณะสมบัติของเทอร์พอลิเมอร์ พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต-โค-4-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) จาก Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2542
15 การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2541
16 การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์
17 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)
18 ผลการกระตุ้นของกรดอะมิโน กรดไขมัน และกรดอนินทรีย์บางชนิดต่อการสังเคราะห์ พอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) โดย Alcaligenes sp. A-O4
ปี พ.ศ. 2540
19 การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ : รายงานผลการวิจัย
20 การผลิตมวลชีวภาพของยีสต์จากน้ำทิ้งที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2539
21 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของสายพันธุ์กลายพันธุ์เชื้อรา (Gibberella fujikuroi)
ปี พ.ศ. 2538
22 การผลิตโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติจากจุลินทรีย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
23 การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
24 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Gibberella fujikuroi
ปี พ.ศ. 2536
25 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดมะนาวในถังหมักขนาด 5 ลิตรโดยเชื้อ Aspergillus niger A185
26 การแยกและการตกผลึกกรดมะนาวจากน้ำหมัก
ปี พ.ศ. 2535
27 กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์
ปี พ.ศ. 2534
28 การผลิตเบตาแคโรทีน จากจุลินทรีย์
29 การกลายพันธุ์ Penicillium chrsogenum เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนิซิลลิน จี
ปี พ.ศ. 2533
30 การแปลงรูปทางชีวภาพของคอเลสเทอรอลเป็น 1,4-แอนโดรสตาไดอีน-3.17-ไดโอน โดย Mycobacterium sp Bj-157
31 การผลิตเบตา-แคโรทีน โดย Rhodotorula sp. Y1621
ปี พ.ศ. 2532
32 การผลิตเบตาแคโรทีน จากจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2531
33 การแปรรูปกรดลิโทโคลิกเป็นกรด 3 แอลฟา 15 เบตา -ไดไฮดรอกซี-5 เบตา-โคลานิก ด้วย คันนิงฮาเมลลาเบลคสลีอานา เอสที-22 ที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2521
34 อิทธิพลของอาหารสูตรต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างสปอร์ของรา Rhizopus sp. ในลูกแป้ง